Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 297178-2014

Компактен изглед

02/09/2014    S167

Бeлгия-Брюксел: Мониторинг на прилагането на принципите на добри практики във вертикални отношения в предлагането на храни

2014/S 167-297178

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: Covent Garden 2, place Rogier 16, офис 12/27
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
На вниманието на: L. Vari
Адрес за електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu
Телефон: +32 22999440
Факс: +32 22973512

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://ec.europa.eu/easme

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=615

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Официално наименование: Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME)
Пощенски адрес: Covent Garden 2, place Rogier 16, офис 12/27
Град: Брюксел
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
На вниманието на: L. Vari
Адрес за електронна поща: easme-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=615

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Мониторинг на прилагането на принципите на добри практики във вертикални отношения в предлагането на храни.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Задачите ще се изпълняват в помещенията, определени от доставчика на услуги, с изключение на координационни срещи в EASME или помещенията на Европейската комисия. Най-много 3 координационни срещи ще се проведат в Брюксел.
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
EASME желае да сключи договор за услуги, за да извърши оценка относно следните 2 цели.
Първата е горепосочената „Инициатива за верига за доставки“. Оферентът по този начин ще извърши ex-post оценка на ефективността на инициативата въз основа на както количествени, така и качествени показатели.
Втората цел е съставена от доброволчески инициативи/платформи национални заинтересовани лица, създадени на национално ниво от 2011 г. Ще бъде изследвано също влиянието, което приетите принципи за добри практики или „инициатива за верига за доставки“ може да са оказали върху създаването, правилата, проектирането, изчерпателността (участие на оператори, представляващи цялата верига за доставка на храни) и работни методи за евентуални доброволни инициативи.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана, 79410000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Обемът на работата за изпълнението на тази поръчка се оценява на максимум 200 000 EUR, без ДДС.
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Вж. тръжните спецификации.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а: Вж. тръжните спецификации.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
Вж. тръжните спецификации.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Вж. тръжните спецификации.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата: да

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
EASME/COSME/2014/006.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
7.10.2014
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16.10.2014 - 10:30

Място:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME), Covent Garden 2, зала COV2 11/190, place Rogier 16, 1210 Брюксел, БЕЛГИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да
Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: 1 представител на оферент може да присъства на отварянето на офертите (моля, направете справка с поканата за участие в търг).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Регламент (ЕС) № 1287/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.12.2013 г. за създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (наричани по-долу „COSME“) (2014–2020 г.) и за отмяна на Решение № 1639/2006/ЕО. По-специално, тя се основава на приложение I от Решение за изпълнение на Европейската комисия, относно приемането на работна програма за 2014 и финансирането за изпълнение на програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните предприятия (C(2014) 247 final от 22.1.2014 г.), COS-WP 2014-3-10.
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: boulevard Konrad Adenauer
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21.8.2014