Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 297839-2015

Компактен изглед

25/08/2015    S163    Европейски парламент - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Услуги по ежедневен медиен мониторинг

2015/S 163-297839

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейски парламент, Генерална дирекция за комуникация, Дирекция B „Информационни бюра“, Информационно бюро в България
Пощенски адрес: Georgi S. Rakovski Str. 124
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
На вниманието на: Информационно бюро на Европейския парламент в България
Адрес за електронна поща: dgcomm-contracts-io-sofia@europarl.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://www.europarl.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://www.europarl.bg

Електронен достъп до информация: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Услуги по ежедневен медиен мониторинг.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги
код NUTS
II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с един оператор

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 48
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Европейският парламент стартира тази процедура с цел да възложи 1-годишен рамков договор за ежедневен мониторинг на печатната преса (национална/регионална), основните аудиовизуални медии (телевизия, радио) и основните онлайн (интернет) медии.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

92400000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Брой на възможните подновявания: 3
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 48 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Като доказателство относно техния статут и правни възможности, оферентите трябва да приложат към своите оферти копие от учредителния си устав или еквивалентен документ, позволяващ на Европейския парламент да определи тяхната форма и правни възможности за изпълнението на поръчката. Ако предоставеното доказателство не бъде достатъчно за тази цел, Европейският парламент може да изисква друго доказателство по време на процеса на тръжната процедура. Където не е предоставено такова доказателство, Европейският парламент си запазва правото да счете офертата за недопустима.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: Минимален оборот от 112 500 EUR.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
— оферентът трябва да има поне 3 години опит в предоставянето на услуги/доставки, подобни на тези, изискани по съответната поръчка,
— екип от експерти в областта на медийния мониторинг, сред които поне ръководителят на проекта трябва да има 3 години доказан опит в областта, обхваната от поканата за участие в търг и/или университетска диплома; другите членове на екипа трябва да имат най-малко 1 година опит. От всички служители се изисква отлично владеене на английски език,
— технически средства, изисквани за изпълнение на поръчката: наличието на електронна програма за търсене по ключови думи и база данни за новини.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия: не
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферта или за договаряне, или в описателния документ
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
COMM/DG/AWD/2015/480.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
1.10.2015 - 17:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 9.10.2015 - 15:00

Място:

Информационно бюро на Европейския парламент в България, Georgi S. Rakovski Str. 124, София, БЪЛГАРИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Оферентите, които желаят да присъстват на отварянето на офертите, се приканват да уведомят отдела, който отговаря за управлението на настоящата процедура за обществена поръчка, не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на офертите, по електронна поща: dgcomm-contracts-io-sofia@europarl.europa.eu Могат да присъстват само 2-ма представители. На оференти, които не успеят да уведомят, ще бъде отказан автоматично достъп до отварянето. Имената на лицата, присъстващи на отварянето на офертите, трябва да бъде посочен в уведомлението.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Люксембург
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403
Град: Страсбург
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Подаване на жалби
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
13.8.2015