С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 298069-2018

11/07/2018    S131

Бeлгия-Брюксел: Проучване на опциите за разработка на онлайн инструменти и услуги в подкрепа на инвеститорите на дребно в решенията им за инвестиране

2018/S 131-298069

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Пощенски адрес: SPA2, 07/029
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проучване на опциите за разработка на онлайн инструменти и услуги в подкрепа на инвеститорите на дребно в решенията им за инвестиране

Референтен номер: FISMA/2017/117(05)/C
II.1.2)Основен CPV код
79311400 Икономически изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на проучването е:

— Да картира най-подходящите съществуващи и възникващи решения за онлайн инструменти и услуги в подкрепа на инвеститорите на дребно в решенията им за инвестиране в ЕС и по света и оценка на техните рискове и възможности от потребителска перспектива;

— Да предложи опции за незаконови инициативи на ниво ЕС и да предостави оценката им;

— Да открие предпочитана(и) опция(и) и да предостави описание на проект за изпълнението им.

Проучването трябва да разглежда опции в подкрепа на (допълнително) развитие на частни или публични инициативи (напр. онлайн калкулатори, публични бази данни, частно-публични инициативи).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
66171000 Финансови консултантски услуги
79312000 Услуги по анализ на пазара
79314000 Технико-икономическо изследване
79311410 Оценка на икономическото влияние
79311400 Икономически изследвания
72316000 Услуги по анализ на данни
72330000 Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00 Not specified
Основно място на изпълнение:

Задачите ще бъдат извършени в помещенията, посочени от изпълнителя. Най-много 3 координационни срещи с възлагащия орган ще бъдат проведени в Брюксел.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят трябва да извършва следните задачи и да предоставя следното:

(1) Да извършва картиране и анализ на съществуващи и възникващи решения в подкрепа на инвеститорите на дребно в избора на продукти за инвестиране, по-конкретно:

а) Да опише инструментите и услугите в Европейския съюз и по-света, които помагат на инвеститорите да преодолеят предизвикателствата, които срещат, когато търсят и сравняват инвестиционни продукти на дребно и да опише рисковете и възможностите за потребителите, използващи тези инструменти;

б) Да открие европейски или международни практики, които могат да се вземат за пример или като начална точка за разработка на инструмент или услуга за целия ЕС;

в) Да открие недостатъците на съществуващите решения; в частност да опише как потенциален конфликт на интереси, произтичащ от финансови модели, се (или не се) разрешава.

(2) Да предложи поне 3 опции за незаконови инициативи на ниво ЕС и оценката им;

Описанието на предлаганите опции трябва да включва поне следното:

а) Добавена стойност на предлаганата опция за всички засегнати заинтересовани лица;

б) Влияние върху съществуващия пазар и заинтересовани лица;

в) Синергии и оперативна съвместимост със съществуващи инструменти и услуги;

г) Форма и техническа инсталация, които може да са нужни, напр. онлайн платформа, уебсайт, приложение;

д) Събиране, съхранение и консолидиране на данни, включително ролята и отговорността на ангажираните действащи лица;

е) Как ще се осигурява презентация на пълни, безпристрастни и лесни за разбиране резултати;

ж) Ключови заинтересовани лица, отговарящи за разработката и операциите;

з) Финансови нужди и техните източници, по-конкретно нужда от публично финансиране на национално или европейско ниво и неговата форма;

и) Описание дали може да се изпълни в ЕС в рамките на съществуващата правна и регулаторна рамка или какви промени в законодателството на ЕС ще са нужни;

й) Други правни, регулаторни и технически ограничения за отстраняване.

Тези опции трябва да се сравнят със сценария „обичайна работа“, т.е. органично развитие на пазара за консолидиране на данни, воден от търговските предприятия. Сценарият „обичайна работа“ трябва конкретно да вземе предвид, че вече има частни инициативи, които предоставят специализирана информация и аналитични услуги на клиентите си.

(3) Да предложи път за изпълнение на предпочитаната(ите) опция(и), в частност:

а) Откриване на предпочитаната опция и обяснение на причините;

б) Предоставяне на описание на проекта, което между другото да включва: преглед на проекта, целите му, ползи, метод на изпълнение, график, изисквания, прогнозирани финансови ресурси и формата им и очаквани резултати.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество и уместност на предложената методология / Тежест: 75
Критерий за качество - Име: Организация на работата / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Мерки за контрол на качеството / Тежест: 10
Цена - Тежест: 30
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 300 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 9
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Вж. документите за обществената поръчка.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. документите за обществената поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/09/2018
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 01/10/2018
Местно време: 14:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 1.10.2018 г. в 14:00 ч. — Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2,1000 Bruxelles, Белгия.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето на офертите може да присъстват не повече от двама представители на всеки оферент. Поради съображения за сигурност и организационни причини, оферентите трябва да предоставят пълните имена и номера на личната карта или паспорта на представителите поне 3 работни дни предварително на: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Ако това е невъзможно, възлагащият орган си запазва правото да откаже достъп до своите помещения.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Съда на Европейския съюз
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на два месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
29/06/2018