Pakalpojumi - 298069-2018

11/07/2018    S131    Eiropas Komisija - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Pētījums par privātajiem ieguldītājiem paredzētu tiešsaistes rīku un pakalpojumu izstrādes risinājumiem saistībā ar ieguldījumu lēmumu pieņemšanu

2018/S 131-298069

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Legal Basis:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Eiropas Komisija, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
SPA2, 07/029
Brussels
1049
Beļģija
E-pasts: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
NUTS kods: BE100

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3823
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pētījums par privātajiem ieguldītājiem paredzētu tiešsaistes rīku un pakalpojumu izstrādes risinājumiem saistībā ar ieguldījumu lēmumu pieņemšanu

Atsauces numurs: FISMA/2017/117(05)/C
II.1.2)Galvenās CPV kods
79311400
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Pētījuma mērķi:

— apzināt vispiemērotākos esošos un jaunus tiešsaistes rīku un pakalpojumu risinājumus, kas atbalsta privātos ieguldītājus ieguldījumu lēmumu pieņemšanā ES un pasaules mērogā, un novērtēt to riskus un iespējas no patērētāja skatu punkta,

— piedāvāt nenormatīvu iniciatīvu risinājumus ES līmenī un sniegt to novērtējumu,

— noteikt vēlamo(-s) risinājumu(-us) un sniegt projekta aprakstu tā/to īstenošanai.

Pētījumā jāizsver risinājumi, kas atbalsta privāto un sabiedrisko iniciatīvu (turpmāku) attīstību (piem., tiešsaistes kalkulatori, publiskās datubāzes, privātā un publiskā sektora sadarbības iniciatīvas).

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
66171000
79312000
79314000
79311410
79311400
72316000
72330000
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

uzdevumi jāizpilda darbuzņēmēja norādītajās telpās. Briselē notiks ne vairāk kā 3 koordinācijas sanāksmes ar līgumslēdzēju iestādi.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Darbuzņēmējam būs jāveic šādi uzdevumi un jānodrošina šādi pakalpojumi:

1) jāapzina un jāanalizē esošie vai jauni risinājumi, kas atbalsta privātos ieguldītājus ieguldījumu produktu atlasē, jo īpaši:

a) jāraksturo tie rīki un pakalpojumi Eiropas Savienībā un pasaulē, kas palīdz ieguldītājiem risināt problēmjautājumus, ar kādiem tie saskaras, meklējot un salīdzinot privāto ieguldījumu produktus, un jānorāda patērētāju riski un iespējas, izmantojot šos rīkus;

b) jānosaka Eiropas vai starptautiska līmeņa prakses, kuras var skatīt kā paraugu vai sākuma punktu, pēc kura izstrādāt ES mēroga rīku vai pakalpojumu;

c) jānosaka esošo risinājumu trūkumi, jo īpaši raksturojot, kā tiek (vai netiek) risināts potenciāls interešu konflikts, kas rodas no finansēšanas modeļiem;

2) jāpiedāvā vismaz 3 nenormatīvu iniciatīvu risinājumi ES līmenī un jāsniedz to novērtējums;

piedāvāto risinājumu aprakstā ir jāiekļauj vismaz šāda informācija:

a) piedāvātā risinājuma pievienotā vērtība visām attiecīgajām ieinteresētajām personām;

b) ietekme uz pašreizējo tirgu un ieinteresētajām personām;

c) esošo rīku un pakalpojumu sinerģija un sadarbspēja;

d) nepieciešamais tehniskais nodrošinājums un modelis, piem., tiešsaistes platforma, tīmekļa vietne, lietojumprogramma;

e) datu vākšana, glabāšana un konsolidācija, ietverot iesaistīto dalībnieku lomu un pienākumus;

f) kā tiks nodrošināts pilnīgu, patiesu un viegli izprotamu rezultātu izklāsts;

g) galvenās ieinteresētās personas, kas atbild par izstrādi un uzdevumu izpildi;

h) finanšu vajadzības un to avoti, jo īpaši publiskā finansējuma nepieciešamība valsts vai ES līmenī un tā modelis;

i) jāskaidro, vai to var ieviest ES spēkā esošajā tiesiskajā un normatīvajā regulējumā, vai jānorāda, kādas būtu nepieciešamās izmaiņas ES tiesību aktos;

j) jāatrisina visi citi juridiskie, regulējošie un tehniskie ierobežojumi.

Šie risinājumi ir jāsalīdzina ar “ierastās darbības scenāriju”, t. i., pamata tirgus attīstību saistībā ar datu konsolidāciju, ko veic komerciālas struktūras. “Ierastās darbības scenārijā” jo īpaši jāņem vērā, ka jau pastāv privātās iniciatīvas, kas sniedz speciālistu informāciju un analītiskos pakalpojumus saviem klientiem;

3) jāpiedāvā vēlamā(-o) risinājuma(-u) īstenošanas veids, jo īpaši:

a) jānosaka vēlamais risinājums un tas jāpamato;

b) jāsniedz projekta apraksts, kurā cita starpā jābūt ietvertam projekta pārskatam, tā mērķiem, priekšrocībām, īstenošanas metodei, grafikam, prasībām, aplēstajiem finanšu resursiem un to modeļiem, kā arī paredzamajiem rezultātiem.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Zemāk minētie kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Piedāvātās metodikas kvalitāte un atbilstība / Svērums: 75
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Darba organizācija / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes kontroles pasākumi / Svērums: 10
Cena - Svērums: 30
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 300 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 9
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt iepirkuma dokumentus.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt iepirkuma dokumentus.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 24/09/2018
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 01/10/2018
Vietējais laiks: 14:00
Vieta:

piedāvājumi tiks atvērti publiskā sanāksmē 1.10.2018 (14:00) šādā adresē: Meeting room 06/A030, Rue de Spa 2, 1000 Bruxelles, Beļģija.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

piedāvājumu atvēršanā var piedalīties ne vairāk kā 2 katra piedāvājuma pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz 3 darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju pilns vārds un personas apliecības vai pases numurs uz e-pasta adresi: EC-FISMA-CONTRACTS@ec.europa.eu

Neizpildot šo prasību, līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības liegt piekļuvi savām telpām.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fakss: +352 4303-2100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
29/06/2018