Tjänster - 298458-2017

01/08/2017    S145    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: Anordnande och genomförande av utbildningsverksamheter avseende nya undersökningstekniker för offentliga kontroller genom livsmedelskedjan inom ramen för initiativet bättre utbildning för säkrare livsmedel

2017/S 145-298458

Meddelande om upphandling

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor
Ariane Building, 400, route d'Esch
Luxembourg
2920
Luxemburg
E-post: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Nuts-kod: LU

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2781
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor
Luxembourg
Luxemburg
E-post: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
Nuts-kod: LU

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anordnande och genomförande av utbildningsverksamheter avseende nya undersökningstekniker för offentliga kontroller genom livsmedelskedjan inom ramen för initiativet bättre utbildning för säkrare livsmedel

Referensnummer: CHAFEA/2017/BTSF/05.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
80531200
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Under den första etappen ska totalt 12 utbildningstillfällen med sammanlagt 360 deltagare för hela utbildningsprogrammet anordnas. Samma utbildningsprogram ska genomföras under andra etappen av kontraktet.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Huvudsakligen i Europeiska unionens medlemsstater.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Genomförande av utbildningsverksamheter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: initiativet bättre utbildning för säkrare livsmedel.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/09/2017
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/10/2017
Lokal tid: 14:00
Plats:

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, L-1882 Luxembourg, LUXEMBURG.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen. I detta fall ombeds intresserade anbudsgivare att registrera sig senast 6.10.2017 via e-post eller fax och att tillhandahålla företrädarens/företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass. Vid anbudsöppningen kan anbudsgivarens företrädare komma att uppmanas att visa sina identitetshandlingar/sin fullmakt för kontroll av organet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Europeiska unionens tribunal
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
E-post: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då denne fick kännedom om saken.

Att framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen betyder inte att detta sista datum kommer att skjutas upp eller att ett nytt fastställs.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Europeiska unionens tribunal
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
E-post: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/07/2017