Доставки - 299077-2014

03/09/2014    S168    - - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Белене: Преносими компютри (от 3 до 5 кг)

2014/S 168-299077

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35
Място/места за контакт: отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“
На вниманието на: Калоян Прокопиев — Зам. кмет на община Белене; Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
5930 Белене
България
Телефон: +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg, obshtinabl@gmail.com
Факс: +359 65834672

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://obshtina.belene.net/_index.php

Адрес на профила на купувача: http://obshtina.belene.net/_index.php

Електронен достъп до информация: http://obshtina.belene.net/pp.htm

I.2)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
„Доставка и успешно пускане в работен режим на автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух в община Белене, микроскопи, хардуерно и софтуерно и друго оборудване“, във връзка с изпълнението на проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт — Белене“, референтен № 2 (4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007—2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2, по 4 обособени позиции.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Община Белене, област Плевен.

код NUTS BG314

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Обособена позиция 2: Доставка чрез покупка на фабрично нови преносими компютри (лаптопи) с инсталирана лицензирана операционна система ведно с инсталационния пакет, проектор и цветен лазерен принтер, и успешното им пускане в работен режим, съгласно приложена техническа спецификация, както следва:
— 5 броя преносими компютри (лаптопи);
— 1 брой проектор;
— 1 брой цветен лазерен принтер.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30213100, 48000000, 30232130, 30232110, 38652120

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 13 160 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
00661-2014-0012
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 92-161400 от 14.5.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 53 Обособена позиция №: 2 - Заглавие на обособената позиция: Доставка чрез покупка на фабрично нови и неупотребявани преносими компютри (лаптопи), проектор и цветен лазерен принтер и успешното им пускане в работен режим
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
28.7.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 1
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

„Технодата“ ЕООД, ЕИК 131438567, Ид. № по ДДС BG 131438567, представлявано от Евгени Апостолов Цанков в качеството му на управител
район „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 2, вх. Е, ет. 8, ап. 144
1618 София
България
Адрес за електронна поща: office@technodata.org
Телефон: +359 28593328 / 888688430
Интернет адрес: www.technodata.org
Факс: +359 29589480

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката:
Стойност: 25 262,43 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 13 160 BGN
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: Проект „Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в трансграничната област Олт — Белене“ — референтен № 2 (4i)-2.2-14, MIS-ETC code 359, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния — България 2007—2013, Приоритетна ос 2, Ключова област на интервенция 2.
VI.2)Допълнителна информация:

VIES — потвърждение на номер по ДДС може да се извърши на следния Интернет адрес: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html

VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
България
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс: +359 29807315

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Срок за подаване на жалби е съгласно чл. 120 от ЗОП.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Белене, Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
ул. „България“ № 35
5930 Белене
България
Адрес за електронна поща: obshtinabl@abv.bg; obshtinabl@gmail.com
Телефон: +359 65834672
Интернет адрес: http://obshtina.belene.net/_index.php
Факс: +359 65834672

VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
1.9.2014