Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 299318-2019

28/06/2019    S123    Европейска комисия - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Итaлия-Испра: Главен сертифициращ орган на ЕС, включително орган за регистрация и орган за разрешения за съвместните интелигентни транспортни системи

2019/S 123-299318

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 078-184655)

Правно основание:

Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, JRC — Joint Research Centre, JRC.E — Space, Security and Migration (Ispra), JRC.E.3 — Cyber and Digital Citizens' Security
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-e-procurement@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Главен сертифициращ орган на ЕС, включително орган за регистрация и орган за разрешения за съвместните интелигентни транспортни системи

Референтен номер: JRC/IPR/2019/OP/0365
II.1.2)Основен CPV код
48000000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Комисията е предвидила в своята стратегия за съвместните интелигентни транспортни системи (C-ITS) (СОМ(2016) 766) няколко важни действия, които да позволят разгръщането на услуги за C-ITS в Европа до 2019 г. Едно от ключовите действия в стратегията е създаването и изпълнението на система на ЕС за управление на удостоверителните данни за сигурност на C-ITS (EU CCMS) за удостоверяване и цялост на всички съобщения на C-ITS в Съюза. Освен това Комисията обяви в стратегията за мобилността на бъдещето (COM(2018) 283) изпълнението на „пилотен проект за общи инфраструктури и процеси за киберсигурност на равнището на целия ЕС, необходими за сигурната и надеждна комуникация“. Правната сигурност на EU CCMS ще бъде осигурена чрез делегиран регламент относно C-ITS, който ще бъде издаден през 2019 г. по силата на Директива 2010/40/ЕС относно интелигентните транспортни системи. С настоящата поръчка избраният изпълнител трябва от името на Европейската комисия да създаде и управлява напълно главен сертифициращ орган, орган за регистрация и орган за разрешения на равнището на ЕС за C-ITS, като изпълнява сертификата на EU CCMS и документите за политика за сигурност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24/06/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 078-184655

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Информация относно рамково споразумение или динамична система за доставки
Вместо:

Поръчката е съставена от 2 части: директна поръчка за услуги, която обхваща първата, втората и третата фаза, и рамков договор, обхващащ четвъртата фаза, както е определено в тръжните документи.

Да се чете:

Поръчката е съставена от 2 части: директна поръчка за услуги, която обхваща първата фаза и рамков договор, обхващащ втората фаза, както е определено в тръжните документи.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 04/07/2019
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 24/07/2019
Местно време: 11:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 04/07/2019
Местно време: 15:00
Да се чете:
Дата: 24/07/2019
Местно време: 15:30
VII.2)Друга допълнителна информация: