Услуги - 30065-2018

23/01/2018    S15    Европейска комисия - Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Бeлгия-Brussel: Подкрепа за разработването и функционирането на платформа за сътрудничество за Европейската гражданска инициатива – пилотен проект

2018/S 015-030065

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Европейска комисия, Secretariat General
Rue de la Loi 200 BERL 07/085
Brussel
1049
Белгия
Лице за контакт: SG.C.4
Телефон: +32 22999089
Електронна поща: SG-C4-ECI-STUDY@ec.europa.eu
код NUTS: BE100

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/index_en.htm

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Подкрепа за разработването и функционирането на платформа за сътрудничество за Европейската гражданска инициатива – пилотен проект

II.1.2)Основен CPV код
79140000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В съответствие с искането на Европейския парламент, Главният секретариат на Европейската

комисия („Комисията“) има конкретната задача да изпълни пилотен проект със заглавие „Нови технологии

и инструменти на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за осъществяване и опростяване на

Европейските граждански инициативи (ECI)“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 337 503.00 EUR
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79112100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: 00
Основно място на изпълнение:

Извън обекта, на местоположението на изпълнителя.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

В съответствие с искането на Европейския парламент, Генералният секретариат на Европейската комисия („Комисията“) има конкретната задача да осъществи пилотен проект, озаглавен „Нови технологии, инструменти на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за осъществяване и опростяване на Европейските граждански инициативи (ECI)“.

В този контекст Комисията ще изгради онлайн платформа за сътрудничество по отношение на ECI, която предлага подкрепа и консултации относно подготовката на инициативи. Тя ще помага на гражданите, заинтересовани от стартирането на дадена ECI, да намерят партньори в Европа, за да създадат необходимия комитет на организаторите, да формулират съдържанието на инициативата си в сътрудничество с по-опитни участници, да подготвят кампании, да получат финансиране, да се учат от най-добрите практики от други организатори, както и да обменят опит. Комисията ще изгради и ще предостави ИТ структурата на платформата. Подготовката на съдържанието за стартиране на платформата, функционирането и популяризирането на платформата, както и приносът за нейното по-нататъшно развитие са предмет на настоящата покана за участие в търг.

Платформата ще предостави новинарски и дискусионен форум; т.е. онлайн дискусии и статии в блогове по теми, свързани с Европейските граждански инициативи, с оглед насърчаване на взаимодействието между членовете на общността на Европейските граждански инициативи, обмена на информация и най-добри практики, идентифицирането на партньори и др.

Платформата ще предоставя и помощен отдел, който ще се състои от 2 компонента, т.е. 1) учебно пространство, предоставящо ориентировъчни материали и онлайн курс по отношение на аспектите, свързани с жизнения цикъл на Европейските граждански инициативи; и 2) механизъм за проучване и директна подкрепа (в контекста на който исканията ще се разглеждат пряко от външния партньор или от Комисията, в зависимост от естеството и обхвата им).

Пилотният проект трябва да се създаде и извърши в период от 12 месеца, като пускането на Платформата се очаква да е през пролетта на 2018 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество на предложените стратегии и методология / Тежест: 30 %
Критерий за качество - Име: Организация на работата и ресурсите / Тежест: 18 %
Критерий за качество - Име: Мерки за контрол на качеството / Тежест: 12 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Пилотен проект „Нови технологии и инструменти на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за осъществяване и опростяване на Европейските граждански инициативи (ECI)“
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 194-397378
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация
Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: PO/SG/C4-01/2017
Наименование:

Подкрепа за разработването и функционирането на платформа за сътрудничество за Европейската гражданска инициатива – пилотен проект

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
18/12/2017
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
European Service Network SA
Galerie Ravenstein 4
Brussels
1000
Белгия
код NUTS: BE100
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Consultores de Automatizacion y Robotica SA
Carretera Asua 6
Getxo
48930
Испания
код NUTS: ES213
Изпълнителят е МСП: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
European Citizen Action Service AISBL
Avenue de la Toison d'Or 77
Brussels
1060
Белгия
код NUTS: BE100
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 350 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 337 503.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Електронна поща: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Можете да подадете всякакви коментари относно процедурата по възлагане до възлагащия орган, посочен в точка I.1.

Ако считате, че е имало лошо управление, Вие можете да подадете жалба до Европейския омбудсман в рамките на две години от датата, на която сте узнали за фактите, на които се основава жалбата (вж. http://www.ombudsman.europa.eu). Такава жалба няма нито да спре срока по внасяне на жалби, нито ще доведе до откриване на нов срок за подаване на жалби.

В рамките на два месеца от уведомяването за решението за възлагане, Вие можете да подадете жалба до органа, посочен в точка VI.4.1.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/01/2018