Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ

Строителство - 300841-2020

29/06/2020    S123

България-София: Строителни и монтажни работи

2020/S 123-300841

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Строителство

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2020/S 101-243450)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Българска народна банка
Национален регистрационен номер: 000694037
Пощенски адрес: пл. „Княз Александър I“ № 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Веселина Тодорова — по процедурата — тел. +359 291451548; Теменужка Прашанова — по предмета — тел. +359 291451484
Електронна поща: publicprocurement@bnbank.org
Телефон: +359 291451548
Факс: +359 29508452
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bnb.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-0029_BG

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

II.1.2)Основен CPV код
45000000 Строителни и монтажни работи
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка включва 2 (две) обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ — собствени, под наем и новoпридобити“,

— обособена позиция № 2 „Товаро-разтоварни и транспортни дейности, в т.ч. извозване на отпадъци, за нуждите на експлоатацията в сградите на БНБ“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/06/2020
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 101-243450

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 25/06/2020
Местно време: 15:45
Да се чете:
Дата: 02/07/2020
Местно време: 15:45
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 26/06/2020
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 03/07/2020
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

На основание чл. 100, ал 12, т. 1 възложителят определя нов срок за получаване на оферти по първа обособена позиция до 15:45 ч. на 2.07.2020 г. Датата на отваряне на офертите се променя от 26.06.2020 г. на 3.07.2020 г. Мястото и часът на отваряне на офертите остават непроменени, като офертите на участниците ще бъдат отворени в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 — централно управление на БНБ от 10:00 часа. В удължения срок оферти могат да бъдат подавани само по обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ — собствени, под наем и новoпридобити“.