Tjänster - 301091-2014

Visa förkortad version

05/09/2014    S170

Nederländerna-Haag: Tjänster avseende internet och fast telefoni

2014/S 170-301091

Meddelande om upphandling

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Eurojust
Postadress: Maanweg 174
Ort: Haag
Postnummer: 2516 AB
Land: Nederländerna
Att: upphandlingssektorn
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125641
Fax: +31 704125585

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/Ongoing-calls-for-tender.aspx

Elektronisk tillgång till information: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=586

Ytterligare upplysningar kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till:
Ovannämnda kontaktpunkt(er)

I.2)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Den upphandlande myndighetens benämning på upphandlingen:
Tjänster avseende internet och fast telefoni
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 5: Telekommunikationstjänster

NUTS-kod NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Information om offentligt kontrakt, ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör

Ramavtalets löptid

Antal år: 5
Motivering för ett ramavtal med en löptid på över fyra år: Tjänsterna avseende internet och fast telefoni grundar sig på komplex teknisk infrastruktur. Varje gång leverantören ändras krävs en migrering av tjänsterna avseende internet och fast telefoni. En migrering av operativa tjänster och tjänster som är centrala för verksamheten kommer att genomföras. De ska migreras till en ny leverantör på ett smidigt och transparent sätt, vilket medför en komplex och tidskrävande process. En period på mellan 6 och 12 månader beräknas, under vilken den nuvarande leverantören kommer att fortsätta att tillhandahålla tjänster för att ge den nya leverantören tid att inrätta, förbereda, konfigurera och migrera tjänsterna till deras infrastruktur.
På grund av detta krävs en längre löptid för ramavtalet för detta förfarande.

Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid

Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 0,01 och 1 250 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Syftet med detta upphandlingsförfarande är att tillhandahålla Eurojust kontinuerliga kvalitetstjänster avseende internet och fast telefoni. Dessa tjänster bedöms som centrala för verksamheten och måste således vara tillförlitliga, högtillgängliga och feltoleranta (del 1). Utöver tjänsterna avseende internet och fast telefoni vill Eurojust även köpa tillhörande tjänster, dvs. allmänna internationella frisamtalstjänster (UIFN) och frisamtalstjänster (del 2). Med hänsyn till dessa krav söker Eurojust en uppdragstagare/flera uppdragstagare som har kapacitet att tillhandahålla de tjänster som beskrivs i de tekniska specifikationerna (bilaga A) i enlighet med kontraktsvillkoren (bilaga D) och samtidigt uppfyller de lägsta servicenivåkraven för tjänsterna (bilaga A.1). Anbudsgivarna bör även överväga att lämna in relevanta förslag avseende tillhandahållande av kompletterande tjänster, vilka anges i de tekniska specifikationerna (bilaga A) och är en del av tilldelningskriterierna. Dessa tjänster är ej obligatoriska, men kommer att utgöra en del av kontraktet om de erbjuds. Dessutom anmodas anbudsgivarna att föreslå lösningar till Eurojust för att minska kostnaderna för de obligatoriska tjänsterna (tjänster avseende internet och fast telefoni) och samtidigt upprätthålla eller förbättra utförandet av tjänsterna. Detta utgör en del av tilldelningskriterierna och ska inbegripas i bilaga B.
II.1.6)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

64200000 Telekommunikationstjänster

II.1.7)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
II.1.8)Delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för en eller flera delar
II.1.9)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2)Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1)Total mängd eller omfattning:
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 0,01 och 1 250 000 EUR
II.2.2)Information om optioner
Option: nej
II.2.3)Information om förlängning
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Antal eventuella förlängningar: 2
I samband med varu- eller tjänstekontrakt som kan förlängas, ange en beräknad tidsram för senare upphandling:
antal månader: 24 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)
II.3)Kontraktets löptid eller tidsram för slutförande
Antal månader: 60 (fr.o.m. tilldelningen av kontraktet)

Information om delar

Del nr: 1 Benämning: Tjänster avseende internet och fast telefoni
1)Kort beskrivning
Tjänster avseende internet och fast telefoni, inbegripet kompletterande tjänster.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

64200000 Telekommunikationstjänster

3)Mängd eller omfattning
Enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten.
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 0,01 och 1 230 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Anbudsgivare får lämna anbud för 1 del eller för båda delarna.
Anbudsgivare ska tydligt ange i anbudet för vilka delar de ansöker.
Mer information om kraven tillhandahålls i de tekniska specifikationerna (bilaga A), inbegripet servicenivåkraven (bilaga A.1 för del 1).
Del nr: 2 Benämning: Allmänna internationella frisamtalstjänster
1)Kort beskrivning
Allmänna internationella frisamtalstjänster (UIFN) och frisamtalstjänster.
2)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

64200000 Telekommunikationstjänster

3)Mängd eller omfattning
Enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten.
Uppskattat värde, exkl. moms:
Intervall: mellan 0,01 och 20 000 EUR
4)Avvikelse från planerad löptid för kontrakt eller annat start-/slutdatum
5)Kompletterande information om delar
Anbudsgivare får lämna anbud för 1 del eller för båda delarna.
Anbudsgivare ska tydligt ange i anbudet för vilka delar de ansöker.
Mer information om kraven tillhandahålls i de tekniska specifikationerna (bilaga A).

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för kontraktet
III.1.1)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.2)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
Enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten.
III.1.3)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
Enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten.
III.1.4)Andra särskilda villkor
Fullgörandet av kontraktet är förbundet med särskilda villkor: nej
III.2)Villkor för deltagande
III.2.1)De ekonomiska aktörernas personliga förhållanden, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten.
III.2.2)Ekonomisk och finansiell kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda: Enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten.
Eventuella minimistandardnivåer: Enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda:
Enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten.
Eventuella minimistandardnivåer:
Enligt uppgifter i upphandlingsdokumenten.
III.2.4)Information om reserverade kontrakt
III.3)Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1)Information om en viss yrkesgrupp
Utförandet av tjänsten är förbehållet en bestämd yrkesgrupp: nej
III.3.2)Personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten
Juridiska personer ska ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av tjänsten: nej

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.1.2)Begränsningar av antalet aktörer som inbjuds att lämna anbud eller delta
IV.1.3)Minskning av antalet aktörer under förhandlingarna eller dialogen
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till de kriterier som anges i förfrågningsunderlaget, inbjudan att lämna anbud eller förhandla eller det beskrivande dokumentet
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet:
2014/PO/EJ/9.
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej
IV.3.3)Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar: 21.10.2014 - 14:00
Handlingarna är avgiftsbelagda: nej
IV.3.4)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
21.10.2014 - 14:00
IV.3.5)Datum för avsändande av inbjudan till utvalda sökanden att lämna anbud eller delta
IV.3.6)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Valfritt officiellt EU-språk
Annat språk: Anbuden ska lämnas in på något av Europeiska unionens officiella språk. Eurojust skulle uppskatta om anbud avfattas på engelska, eftersom det är Eurojusts arbetsspråk.
IV.3.7)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 5 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.3.8)Anbudsöppning
Datum: 28.10.2014 - 14:00

Plats:

Eurojusts lokaler: Saturnusstraat 9, 2516 AD Haag, NEDERLÄNDERNA.

Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden: ja
Kompletterande information om bemyndigade personer och öppningsförfarande: 1 representant för varje anbudsgivare får närvara som observatör vid anbudsöppnandet.
Av säkerhetsskäl kommer anbudsgivare som inte har registrerat sig innan det angivna datumet inte att tillåtas närvara vid anbudsöppnandet.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
VI.2)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.3)Kompletterande information
Anbudsgivare kan ladda ned upphandlingsdokumenten och eventuell ytterligare information från webbplatsen för e-upphandling. Denna webbplats kommer att uppdateras regelbundet och det tillkommer anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Överprövning
Uppgifter om sista dag för överprövning: inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att perioden avbryts eller till att en ny period för begäran om överprövning inleds.
VI.4.3)Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn: Eurojust
Postadress: Box 16183
Ort: Haag
Postnummer: 2500 BD
Land: Nederländerna
E-post: procurement@eurojust.europa.eu
Internetadress: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26.8.2014