Доставки - 301097-2014

05/09/2014    S170    Съд на Европейския съюз - Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

Люксембург-Люксембург: Доставка на столове за Съда на Европейския съюз

2014/S 170-301097

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз
Официална пощенска служба
На вниманието на: г-жа Eva Anglessy
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: batim.logist@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-2650

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката
Доставка на столове за Съда на Европейския съюз.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Съд на Европейския съюз, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ.

код NUTS LU

II.1.3)Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Целта на рамковия договор е да се доставят в Съда на Европейския съюз:
— офис столове,
— столове за посетители,
— висококачествени кожени столове.
Съдът на Европейския съюз желае да добави столове към своя инвентар от столове, които имат технически и естетични качества, еквивалентни на моделите на вече наличните в сградите на Съда, за да гарантира естетична и архитектурна хармония. Следователно, техническите и естетичните спецификации на доставките по тази поръчка се определят от спецификациите на моделите на столовете, които вече са налични в сградите, като същевременно се приема и възможността, оферентите да могат да предоставят модели на столове с еквивалентни спецификации.
II.1.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

39111000

II.1.6)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.2)Обща крайна стойност на поръчката/ите
II.2.1)Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 270 254,60 EUR
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
CJ15/2013.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка

Обявление за поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S 58-096370 от 22.3.2014

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: CJ15/2013 Заглавие на обособената позиция: Доставка на столове за Съда на Европейския съюз
V.1)Дата на решението за възлагане на поръчката:
15.7.2014
V.2)Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 8
V.3)Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчката

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co KG
Brühlstraße 21
72469 Месщетен-Тиринген
Германия

V.4)Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката :
Стойност: 270 254,60 EUR
Без да се включва ДДС
V.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Процедури по обжалване
VI.3.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1

VI.3.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това му е станало известно.
VI.3.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
26.8.2014