Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 301765-2016

01/09/2016    S168    Европейска комисия - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Иpлaндия-Трим: Технически консултации и помощ по въпроси относно строителството и изпълнение на проекти

2016/S 168-301765

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Health and Food Safety
Пощенски адрес: Grange, Dunsany, County Meath
Град: Trim
код NUTS: IE022
Държава: Ирландия
Лице за контакт: Frances O'Sullivan-Kelleher
Електронна поща: Sante-irl-cft@ec.europa.eu
Телефон: +353 469061817
Факс: +353 469061705

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1713
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Технически консултации и помощ по въпроси относно строителството и изпълнение на проекти.

Референтен номер: SANTE/2016/F6/031.
II.1.2)Основен CPV код
71200000 - IA14
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Европейската комисия управлява сградата, която заема в Грейндж, Дънсани, графство Мийт, Ирландия, в съответствие с нейните задължения като наемател, което означава, че през идните години ще се изисква дейности по обновяване и ремонт. В този контекст, изпълнителят, по заявление на Комисията, ще предостави помощ и техническо консултиране на Комисията, и ще подпомогне Комисията при реализирането на проектите като цяло или отчасти, включително, освен всичко друго, предварителни проучвания, етап на планиране, на проектиране, техническа помощ по поканата за участие в търг, мониторинг и инспектиране на изпълнението на дейностите, и помощ при предварителното и окончателно одобрение на дейностите.

Сградата е с площ 10 100 m2, което включва офиси, архиви, ИТ помещения, заседателни зали с кабини за устен превод, детска ясла и централна кухня.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71320000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IE022
Основно място на изпълнение:

Помещения на доставчика.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Комисията приканва оферти от подходящо квалифицирани архитектурни и инженерни консултанти, които ще предоставят помощ и техническа консултация на Комисията и ще подпомогнат Комисията при реализирането на проекти като цяло или отчасти, включително, наред с други неща, предварителни проучвания, етап на планиране, проектиране, техническа помощ при поканата за участие в търг, мониторинг и инспекция на изпълнението на строителните дейности и подкрепа при предварителното и крайното одобрение на строителните работи. Техническа помощ по въпросите относно строителството ще бъде набавена чрез специфичен договор, изготвен на базата на основния рамков договор. На изпълнителя ще бъде изпратено искане за услуги, както е посочено в техническите спецификации и в съответствие с финансовата оферта, представена в тръжното предложение. Ще бъде подписан специфичен договор между Комисията и изпълнителя. Специфичният договор ще очертае правилата и условията за проекта.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 200 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Максималната стойност на тази поръчка за потенциалния 4-годишен срок се очаква да бъде от порядъка на 200 000 EUR. Това, обаче, не е гарантирана сума – действителната стойност ще зависи от вида и честотата на услугите, необходими през потенциалната продължителност на рамковия договор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Архитектите трябва да са членове на RIAI или съответен професионален регистър на държавата по пребиваване.

Инженерите трябва да са членове на „Engineers Ireland“ или съответен професионален регистър на държавата по пребиваване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/10/2016
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/10/2016
Местно време: 10:00
Място:

ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“, Грейндж, Дънсани, графство Мийт, Ирландия.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Максимум 2 лица, представляващи всеки оферент.

Лицата, които възнамеряват да присъстват, трябва да уведомят лицето за контакти, посочено в раздел I.1 (sante-irl-cft@ec.europa.eu) по електронна поща поне 2 работни дни предварително.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

36 месеца.

VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Както в VI.4.1
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/08/2016