Услуги - 305439-2022

07/06/2022    S108

България-Смядово: Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

2022/S 108-305439

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО"
Национален регистрационен номер: 2016174120042
Пощенски адрес: ул. "Ришки проход" № 2
Град: гр. Смядово
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Пощенски код: ПК 9820
Държава: България
Лице за контакт: ЛАЛО ГЕНЧЕВ КИРИЛОВ
Електронна поща: dgs.smiadovo@dpshumen.bg
Телефон: +359 53512280
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://dgssmiadovo.sidp.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/14917
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/214659
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/214659
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: чл. 165 и чл. 174 от Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

ОП-15-2022 „Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

Референтен номер: ОП-2022-15
II.1.2)Основен CPV код
50110000 Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

„Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора„.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333 Шумен / Shumen
Основно място на изпълнение:

В посочените от участника обект/и (сервиз/и) .Ако сервизната база не е на територията на общ. Смядово, участниците осигуряват за своя сметка придвижването

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Извънгаранционна поддръжка, ремонт и доставка на резервни части за служебните МПС, собственост на ТП „ДГС Смядово“ за срок от една година, считано от датата на сключване на договора

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 20 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Възложителят си запазва правото да допълва и/или изменя списъка с автомобили, собственост на стопанството при настъпване на обстоятелства, които не са му били известни към момента на възлагане на обществената поръчка или при необходимост от бракуване на някое от горепосочените МПС

Опции - Възложителят си запазва правото да закупува допълнителни количества резервни части от подробно описаните видове в Техническата спецификация към настоящата процедура по единични цени в лева /без вкл. ДДС/, посочени от Изпълнителя в ценовата му оферта, както и да закупи при възникнала необходимост артикули НЕ ПОСОЧЕНИ в същата с обявен от участника ПРОЦЕНТ НА ОТСТЪПКА, като стойността до която Възложителят може да закупува резервни части, извън посочените в Техническата спецификация на процедурата е в размер до 5 000,00 лева без вкл. ДДС;

Забележка: Предлаганият % (процент) търговска отстъпка на артикулите следва да се посочи, като цяло положително число.

Количествата са прогнозни като купувачът не се ангажира да ги усвои изцяло и не носи отговорност пред Продавача за претенции в случай, че обемът на поръчката не бъде изцяло изпълнен.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения и всички други образувания, които имат право да изпълняват дейностите предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и за които не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1 и чл.107 от ЗОП.

В случай, че участника е обединение/консорциум Възложителят не поставя изисквания, относно съществуването на конкретна правна форма за същото, за участие в настоящата обществена поръчка

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят НЕ ПОСТАВЯ изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят НЕ ПОСТАВЯ изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. На основание чл.63, ал. 1, т. о5 от ЗОП- да разполага с квалифициран персонал - най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейности, придобило квалификация след завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение;

• Доказване

 На етапа - подбор на участниците и допускане до участие - чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, графа: Образователна и професионална квалификация от ЕЕДОП

 На етап- сключване на договор – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с приложени към него някои от следните документи - Документи, удостоверяващи професионален опит; Документи, удостоверяващи образование или допълнителна квалификация (издадени от: Училище, колеж или друга образователна институция/ справка в електронните регистри на Министерството на образованието и науката) или Декларация за професионална компетентност.

Участникът задължително прилага и доказателствата, заверени „Вярно с оригинала“ под формата на дипломи, сертификати или удостоверения от преминалия курс на обучение, издадени от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес и може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2.2.2. На основание чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП- Участниците следва да докажат че разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и техническо обслужване на превозните средства, както следва:

- за ремонт на двигател; ходова част; спирачна и горивна система; кормилна и запалителна уредба; съединител; скоростна кутия; диференциал; електроинсталация (без радио и CD апарати).

- за техническо обслужване, включващо смяна на консумативи (масла, антифриз, филтри, спирачни течности и др); смяна на ауспухови тръби и гърнета; ремонт на охладително – отоплителна инсталация;

- за допълнителни услуги – стругаро-фрезови услуги, възстановяване на гумени, хидравлични маркучи и др.

- за възможности за доставка на всички необходими за извършването на ремонта резервни части и филтри;

- за възстановяване на деформирани детайли (тенекеджийски услуги) по заявка на Възложителя.

- за извършване на бояджийски услуги по заявка на Възложителя

- регулиране на ходова част по заявка на Възложителя.

• Доказване

 На етапа - подбор на участниците и допускане до участие - чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, графа: „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от ЕЕДОП

 На етап - сключване на договор – Декларация за притежаваните инструментите, съоръженията и техническото оборудване;

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. На основание чл.63, ал. 1, т. о5 от ЗОП- да разполага с квалифициран персонал - най-малко едно лице, компетентно да извършва горепосочените ремонтни дейности, придобило квалификация след завършено средно или висше образование, и/или преминал курс на обучение;

• Доказване

 На етапа - подбор на участниците и допускане до участие - чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, графа: Образователна и професионална квалификация от ЕЕДОП

 На етап- сключване на договор – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката с приложени към него някои от следните документи - Документи, удостоверяващи професионален опит; Документи, удостоверяващи образование или допълнителна квалификация (издадени от: Училище, колеж или друга образователна институция/ справка в електронните регистри на Министерството на образованието и науката) или Декларация за професионална компетентност.

Участникът задължително прилага и доказателствата, заверени „Вярно с оригинала“ под формата на дипломи, сертификати или удостоверения от преминалия курс на обучение, издадени от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес и може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

ІІІ.2.2.2. На основание чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП- Участниците следва да докажат че разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за извършване на ремонти и техническо обслужване на превозните средства, както следва:

- за ремонт на двигател; ходова част; спирачна и горивна система; кормилна и запалителна уредба; съединител; скоростна кутия; диференциал; електроинсталация (без радио и CD апарати).

- за техническо обслужване, включващо смяна на консумативи (масла, антифриз, филтри, спирачни течности и др); смяна на ауспухови тръби и гърнета; ремонт на охладително – отоплителна инсталация;

- за допълнителни услуги – стругаро-фрезови услуги, възстановяване на гумени, хидравлични маркучи и др.

- за възможности за доставка на всички необходими за извършването на ремонта резервни части и филтри;

- за възстановяване на деформирани детайли (тенекеджийски услуги) по заявка на Възложителя.

- за извършване на бояджийски услуги по заявка на Възложителя

- регулиране на ходова част по заявка на Възложителя.

• Доказване

 На етапа - подбор на участниците и допускане до участие - чрез попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, графа: „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от ЕЕДОП

 На етап - сключване на договор – Декларация за притежаваните инструментите, съоръженията и техническото оборудване;

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност, при условията на чл. 65, ал. 1-5 и ал. 7 от ЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/07/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 05/07/2022
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.196 и чл197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/06/2022