Доставки - 305472-2018

14/07/2018    S134    Доставки - Допълнителна информация - Открита процедура 

България-Габрово: Училищна мебелировка

2018/S 134-305472

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2018/S 107-243527)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Габрово
Национален регистрационен номер: 000215630
Пощенски адрес: пл. „Възраждане“ № 3
Град: Габрово
код NUTS: BG322 Габрово
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Теодора Цанева
Електронна поща: tsaneva@gabrovo.bg
Телефон: +359 66818377
Факс: +359 66809-371

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.gabrovo.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/471-

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по 2 обособени позиции

II.1.2)Основен CPV код
39160000 Училищна мебелировка
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Извършване на доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по 2 обособени позиции за училищна сграда, намираща се на адрес ул. „Хр. Смирненски“ № 27, гр. Габрово, по приложена техническа документация, технически спецификации и количествени сметки, включително извършване на гаранционно обслужване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
11/07/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 107-243527

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Вместо:
Дата: 11/07/2018
Местно време: 17:00
Да се чете:
Дата: 17/07/2018
Местно време: 17:00
Номер на раздел: IV.2.7
Вместо:
Дата: 12/07/2018
Местно време: 10:30
Да се чете:
Дата: 18/07/2018
Местно време: 10:30
VII.2)Друга допълнителна информация:

Изменението се отнася за обособена позиция № 2.