Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Строителство - 307026-2020

01/07/2020    S125

България-Бургас: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

2020/S 125-307026

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/307
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане на планетариум на територията на пристанище Бургас, терминал „Изток“

II.1.2)Основен CPV код
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на планетариумна система. Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат, са представени в работния инвестиционен проект по съответните части: „Архитектура“; „Строително-конструктивна“; ОВК; „Електрическа“; „Геодезия“; „Паркоустройство и благоустройство“; „Пожарна безопасност“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 624 781.76 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45210000 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище Бургас-изток 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Планетариумът ще представлява сферично тяло над стоманобетонна подова плоча с наклон от кота +0,00 до кота +2,22, ограждащ пръстен, служещ едновременно за периферия и козирка в необходимите части над вход и пътека за достъпност. Габаритът на сградата от 12 метра външен диаметър е съобразен със ситуирания във вътрешността прожекционен купол, с диаметър 8 м и необходимите му инсталационни сервитути. Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от изпълнителя, са представени в техническата спецификация и работния инвестиционен проект по съответните части:

1. Част „Архитектура“.

2. Част „Строително-конструктивна“.

3. Част ОВК.

4. Част „Електрическа“.

5. Част „Геодезия“.

6. Част „Паркоустройство и благоустройство“.

7. Част „Пожарна безопасност“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Срок на изпълнение / Тежест: 40
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20, ал. 4 и чл. 21 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строително монтажните работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от МРРБ.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 152-375625
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: Д-17
Наименование:

Изграждане на планетариум на територията на пристанище Бургас, терминал „Изток“

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
17/06/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Екип -5“ ООД
Национален регистрационен номер: 102910278
Пощенски адрес: кв. „Долно Езерово“, ул. „Захари Зограф“ № 77
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Електронна поща: ekip5@gbg.bg
Телефон: +359 56866460
Факс: +359 56866461
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 625 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 624 781.76 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Неприложимо

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/06/2020