Услуги - 307138-2018

17/07/2018    S135

Дaния-Копенхаген: Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ — характеристики на земната покривка с висока разделителна способност за 2018 референтна година

2018/S 135-307138

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска агенция за околна среда
Пощенски адрес: Kongens Nytorv 6
Град: Copenhagen
код NUTS: DK011 Byen København
Пощенски код: 1050
Държава: Дания
Лице за контакт: Karoline Rygaard
Електронна поща: procurement@eea.europa.eu
Телефон: +45 33367220
Факс: +45 33367199
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3865
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Околна среда

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги за мониторинг на земната повърхност в рамките на „Коперник“ — характеристики на земната покривка с висока разделителна способност за 2018 референтна година

Референтен номер: EEA/IDM/R0/18/009
II.1.2)Основен CPV код
72300000 Услуги по предаване и обработка на данни
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата покана за участие в търг има за цел да сключи договор/и с икономически оператор/и, обхващащ актуализирането и производството на 4 слоя с висока разделителна способност (HRL), с някои изменения (основно нови или модифицирани продукти за изменение), за референтната 2018 г. и изменени продукти за периода 2015—2018 г.

Тази покана за участие в търг е разделена на 4 обособени позиции:

— Обособена позиция 1: Непромокаемост 2018 г., изменение на непромокаемостта за 2015—2018 г. и вграждане 2018 г.,

— Обособена позиция 2: Горски продукти: Гъстота на покритие от дървета и доминиращ вид листа и продукти на изменението, както и продуктите от вид гора,

— Обособена позиция 3: Пасища и изменение на пасища,

— Обособена позиция 4: Вода и влажност.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 650 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 4
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Непромокаемост за 2018 г., изменение на непромокаемостта за 2015—2018 г. и вграждане 2018 г.

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90700000 Услуги, свързани с околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

Всички услуги ще се извършват предимно в помещенията на бъдещия изпълнител, като се провеждат случайни заседания в помещенията на ЕАОС в Копенхаген или на други места за ad-hoc срещи на Коперник.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази обособена позиция обхваща 3 основни продукта:

1) Продължаване на съществуващите продукти свързани със състоянието на непромокаемостта за референтната 2018 г., но с увеличаване на пространствената разделителна способност от 20 m до (сега) 10 m;

2) Продължаване на съществуващи продукти, свързани с изменение на непромокаемостта за периода 2015—2018 г. (при 20 m); и

3) Вграден компонентен слой за състоянието за 2018 г. при пространствена резолюция от 10 m.

Слоят с висока разделителна способност (HRL) за непромокаемостта е с най-дългите съществуващи времеви периоди от всички слоеве с висока разделителна способност (HRL), започващ от продуктите за 2006, 2009, 2012 и 2015 г. и свързаните с тях продукти на изменение. Досега, производственият метод и работният процес са относително стабилни, но се въвеждат две значителни промени в сравнение с предишните продукти:

1) Слоят за състоянието на непромокаемостта за 2018 г. ще подобри пространствената разделителна способност от 20 m x 20 m пиксела на 10 m x 10 m пиксела, в съответствие с технологичното развитие и подобрения;

2) За да се осигури допълнителна стойност, ще бъде включен хармонизиран вграден продукт, разработен от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (JRC) като част от Европейската карта за селищата (ESM), който ще се основава на изображения от услугата Sentinel-2 и ще бъде напълно хармонизиран с компонента за непромокаемостта в същата 10 m x 10 m пространствена разделителна способност.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 750 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Коперник“ — Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3.4.2014 г. (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Горски продукти: Гъстота на покритието от дървета и доминиращ вид листа и продукти на изменението, както и продуктите от вид гора

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90700000 Услуги, свързани с околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

Всички услуги ще се извършват предимно в помещенията на бъдещия изпълнител, като се провеждат случайни заседания в помещенията на ЕАОС в Копенхаген или на други места за ad-hoc срещи на Коперник.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази обособена позиция обхваща актуализация на горския слой с висока разделителна способност (HRL) и до голяма степен следва установения производствен работен поток и метод за извличане на основен продукт TCD (гъстота на покритие от дървета) и продукт DLT (доминантен вид листа) за референтната 2018 г. Производните „горски“ продукти са също включени, подобно на предишните продукти. Основните промени в сравнение с предишните горски слоеве с висока разделителна способност (HRL) са:

1) Увеличаване на пространствената разделителна способност до 10 m х 10 m за слоевете за състоянието, в съответствие с другите слоеве с висока разделителна способност (HRL); и

2) Опростяване на продуктите на изменението въз основа на извлечените изводи от първите (2012—2015 г.) продукти на изменението на горите.

За да се позволи изменение на продуктите за пълните налични времеви периоди, тези опростявания се изпълняват както за периода 2012—2015 г. (въз основа на съществуващите продукти на изменението за 2012—2015 г.), така и за периода 2015—2018 г.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Коперник“ — Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3.4.2014 г. (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Пасища и изменение на пасища

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90700000 Услуги, свързани с околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

Всички услуги ще се извършват предимно в помещенията на бъдещия изпълнител, като се провеждат случайни заседания в помещенията на ЕАОС в Копенхаген или на други места за ad-hoc срещи на Коперник.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази обособена позиция обхваща изготвянето на актуализация на пасищни продукти от 2015 г. и първият продукт на изменението на пасищата. Пространствената разделителна способност за слоевете за състоянието ще се увеличи до 10 m х 10 m в съответствие с останалите обособени позиции.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Коперник“ — Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3.4.2014 г. (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Вода и влажност

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90700000 Услуги, свързани с околната среда
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DK011 Byen København
Основно място на изпълнение:

Всички услуги ще се извършват предимно в помещенията на бъдещия изпълнител, като се провеждат случайни заседания в помещенията на ЕАОС в Копенхаген или на други места за ad-hoc срещи на Коперник.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Тази обособена позиция обхваща изготвянето на актуализация от типа „динамичен-архив“ на базовия продукт за вода и влага от 2015 г. Типът на актуализацията е различен в сравнение с останалите обособени позиции, тъй като продуктът WAW основно картографира честотата на възникване на влажни и водни условия за дълъг период от 7 години (с 4 сезонни наблюдения годишно). В съответствие с останалите обособени позиции актуализирането на продукта за вода и влага за референтната 2018 г. води до пространствена разделителна способност 10 m х 10 m за продукта вода и влага (WAW).

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 700 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

„Коперник“ — Регламент (ЕС) № 377/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3.4.2014 г. (ОВ L 122, 24.4.2014 г., стр. 44).

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Както е посочено в раздели 2.2.1 и 2.2.2.1 от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/09/2018
Местно време: 14:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/09/2018
Местно време: 10:00
Място:

Помещения на ЕАОС на адрес Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen К, Дания.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Представители на оферентите (по 1 на оферент) могат да участват в заседанието по отваряне. Те трябва да информират Службите по обществени поръчки на ЕАОС предварително и не по-късно от 24.9.2018 г. по електронната поща на procurement@eea.europa.eu

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

През 3-те години след влизането в сила на първоначалния/те договор/и ЕАОС си запазва правото да упражни възможността за провеждане на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за обществена поръчка за нови услуги с бъдещия/ите изпълнител/и на обособените позиции в съответствие с член 134, параграф 1, буква д) и параграф 4 от Правилника за прилагане на Финансовия регламент.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Електронна поща: eo@ombudsman.europa.eu
Телефон: +33 388172313
Факс: +33 388179062
Интернет адрес: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/07/2018