Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Доставки - 307659-2016

06/09/2016    S171

България-Варна: Горива

2016/S 171-307659

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2016/S 159-287872)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Градски транспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 103003668
Пощенски адрес: ул. „Тролейна“ № 48
Град: Варна
код NUTS: BG331 Varna
Пощенски код: 9000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Атанасов
Електронна поща: gtvarna@abv.bg
Телефон: +359 52572236
Факс: +359 52755121
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.gtvarna.com
Адрес на профила на купувача: http://pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0007

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на горива за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД — гр. Варна по обособени позиции.

Референтен номер: 01389-2016-0007
II.1.2)Основен CPV код
09100000 Горива
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Касае се за доставка на горива по предварителна заявка и случайно зареждане за нуждите на „Градски транспорт“ ЕАД — гр. Варна, с параметри на горивата подробно описани в Техническата спецификация към документацията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/09/2016
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 159-287872

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: III.1.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Икономическо и финансово състояние:
Вместо:

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

На основание чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП възложителят поставя условие, участникът да е реализирал минимален общ оборот от доставки сходни с предмета на поръчката за послените 3 (три) приключили финансови години, а именно (2013, 2014 и 2015 г.) на база годишните обороти и в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си.

Документи, с които се доказва изискването:

— Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приклю-чили години, а именно (2013, 2014 и 2015 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В зависимост от това за коя/кои позиции участника участва, размера на минималния общ оборот реализиран в сферата попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, е както следва:

За обособена позиция № 1 — не по-малко от 12 000 000 (дванадесет милиона) BGN;

За обособена позиция № 2 — не по-малко от 12 000 (дванадесет хиляди) BGN;

За обособена позиция № 3 — не по-малко от 1 000 000 (един милион) BGN.

Декларирания от участника оборот от доставки, сходни* с предмета на поръчката, се доказва документално със заверени копия от Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключили години, а именно (2013, 2014 и 2015 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията) и/или с други подходящи документи, съгласно чл. 62, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от ЗОП за общия оборот от доставки, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) години.

* Забележка: Под оборот „сходен с предмета на настоящата поръчката“ следва да се разбира оборот, обхващащ видовете доставки по 1 и/или няколко от обособените позиции и/или еквивалентни, като под оборот от доставки сходни с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме оборот както следва:

За обособени позиции № 1 — доставки на дизелово гориво;

За обособени позиции № 2 — доставка на бензин;

За обособени позиции № 3 — доставки на природен газ - компресиран.

(...)

Да се чете:

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

На основание чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят поставя условие, участникът да е реализирал минимален оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години, а именно (2013, 2014 и 2015 г.) и в зависимост от датата на която участника е създаден или е започнал дейността си.

Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП — Баланс и Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) финансово приключили годи-ни, а именно (2013, 2014 и 2015 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалент-ни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени или представяне на ЕИК (в случаите когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията); Справка за оборота в сферата попадаща в обхвата на поръчката за последните 3 (три) финансово приключили години, а именно (2013, 2014 и 2015 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си и/или с други подходящи документи, съгласно чл. 62, ал. 2 от ЗОП, които участника определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП, които участникът определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В зависимост от това за коя/кои позиции участника участва, размера на минималния оборот в сферата попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните 3 (три) приключили финансови години, е както следва:

За обособена позиция № 1 — не по-малко от 7 000 000 (седем милиона) BGN;

За обособена позиция № 2 — не по-малко от 6 000 (шест хиляди) BGN;

За обособена позиция № 3 — не по-малко от 600 000 (шестстотин хиляди) BGN;

Забележка: При подаване на офертата Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.

За всяка обособена позиция за която участника участва се попълва и подава отделен ЕЕДОП.

* Забележка: Под оборот „в сферата попадаща в обхвата на поръчката“ (за всяка от обособените позиции) следва да се разбира оборот от доставка на горива и/или еквивалентни.

(...)

Номер на раздел: III.1.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Технически и професионални възможности:
Вместо:

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът в настоящата процедура трябва да има опит в изпълнението на договори за доставка на дизелово гориво с обем сходен с предмета на настоящата поръчка. В зависимост от това за коя/колко обособени позиции кандидатства участникът в процедурата трябва да е изпълнявал договори сходни* с предмета на обособената позиция от настоящата поръчка за която кандидатства през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

* Забележка: Под изпълнение на договор с предмет „сходен с предмета на настоящата поръчка“ следва да се разбира доставки, обхващащи 1 и/или няколко дейности, попадащи в обособените позиции и/или еквивалентни, като под доставки сходни с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме договори както следва:

За обособени позиции № 1 — доставки на дизелово гориво;

За обособени позиции № 2 — продажба на безоловен бензин А 95Н;

За обособени позиции № 3 — доставки на природен газ.

Доказва се с представяне на Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършната доставка — за Обособена позиция № 1 и № 3. За обособена позиция № 2 се доказва с разходни документи за посочения обем, посочен в т. 5.2.2. от тържната документация.

2. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството. Доказва се с представяне на Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.

3. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката; Доказва се с представяне на Декларация за инструментите, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.

4. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството; Доказва се с представяне на Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, както и описание на мерките, използвани от кандидата или участника за осигуряване на качеството.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнен поне 1 договор за доставки с предмет сходен* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като е реализирал най-малко:

За обособена позиция № 1 — не по-малко от 6 000 000 (шест милиона) литра дизелово гориво;

За обособена позиция № 2 — не по-малко от 7 000 (седем хиляди) литра бензин А 95Н;

За обособена позиция № 3 — не по-малко от 1 000 000 (един милион) литра природен газ.

Доказва се с представяне на Списък на доставките/продажбите, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършната доставка.

2. Да има поне 4 (четири) превозни средства (цистерни) — собствени или наети (За обособени позиции № 1 и № 3). Доказва се с представяне на Списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката, заедно с доказателства, че ще бъдат на разположение на участника през целия срок на изпълнение на поръчката, ако са наети. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и изискванията спрямо тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП. В случай на участие на чуждестранни физически или юридически лица, същите представят документи, доказващи техническите възможности, съгласно действащото в страната законодателство, в която са регистрирани.

Да се чете:

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът в настоящата процедура трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката най-много за последните 3 години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП — списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка, които участника определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Забележка: Под сходен/идентичен предмет на обществената поръчка следва да се разбира доставка на горива. Изпълнена е тази доставка, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на оферта, в зависимост от обособената позиция за която участника участва, в рамките на заложения от Възложителя период.

Участникът в настоящата процедура трябва да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството:

За Обособена позиция №1: Участникът следва да имат на разположение транспортни средства (автомобилни цистерни), които да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

За Обособена позиция № 2: Участникът следва да има на разположение търговски обекти (бензиностанции) на територията на Област Варна, както и на територията на Република България, в които да е инсталирано устройство за разплащане чрез катри за безналично плащане.

За Обособена позиция № 3: Участникът следва да имат на разположение транспортни средства (автомобилни цистерни), които да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR). Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП — списък на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, както и описание на мерките, използвани от участника за за осигуряване на качеството които участника определен за изпълнител представя преди сключване на договор за обществена поръчка или в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнена поне 1 доставка на горива последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като е реализирал най-малко:

За обособена позиция № 1 — не по-малко от 4 800 000 (четири милиона и осемстотин хиляди) литра гориво;

За обособена позиция № 2 — не по-малко от 4 000 (четири хиляди) литра;

За обособена позиция № 3 — не по-малко от 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) литра;

Забележка: При подаване на офертата Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. За всяка обособена позиция за която участника участва се попълва и подава отделен ЕЕДОП.

Забележка: Под сходен/идентичен предмет на обществената поръчка следва да се разбира доставка на горива. Изпълнена е тази доставка,чието изпълнение е приключило до датата на подаване на оферта,в зависимост от обособената позиция.

2. Участникът в настоящата процедура трябва да разполага поне с:

За Обособена позиция № 1: Участникът следва да имат на разположение поне 4 (четири) транспортни средства (автомобилни цистерни), които да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

За Обособена позиция № 2: Участникът следва да имат на разположение поне 2 (два) търговски обекта (бензиностанция) на територията на Област Варна, в която да е инсталирано устройство за разплащане чрез катри за безналично плащане.

За Обособена позиция № 3: Участникът следва да имат на разположение поне 4 (четири) транспортни средства (автомобилни цистерни), които да отговарят на изискванията на Закона за автомобилните превози, Наредба № 40/14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари при спазване на изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).

Забележка: При подаване на офертата Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. За всяка обособена позиция за която участника участва се попълва и подава отделен ЕЕДОП.

Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
Вместо:
Дата: 26/09/2016
Местно време: 16:30
Да се чете:
Дата: 18/10/2016
Местно време: 16:30
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите:
Вместо:
Дата: 28/09/2016
Местно време: 11:00
Да се чете:
Дата: 20/10/2016
Местно време: 11:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Възложителят извършва корекция и на тръжната документация за участие в процедурата в раздел Изисквания към участниците, съгласно горепосочените изменения, в Раздел III, т. 12 и т. 13, в Съдържание на Офертата като коригиранaта документация се публикува в профила на купувача — pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0007 от където участниците могат да я получат напълно безплатно.

За по-голяма яснота за участниците, корекциите в документацията са повдигнати в цвят.