В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 308175-2021

18/06/2021    S117

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2021/S 117-308175

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Национален регистрационен номер: 831661388
Пощенски адрес: ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17—19
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1202
Държава: България
Лице за контакт: Латинка Никовска
Електронна поща: op@mrrb.government.bg
Телефон: +359 9405452
Факс: +359 9405413
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mrrb.government.bg
Адрес на профила на купувача: https://www.mrrb.bg/bg/profil-na-kupuvacha/11-19-011/

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД ГРАО, дирекция УТС и ГД СППРР, намиращи се извън територията на град София“

Референтен номер: 11-19-011
II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

И по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД ГРАО, дирекция УТС и ГД СППРР, намиращи се извън територията на град София

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Помещенията на ГД ГРАО, дирекция УТС и ГД СППРР на МРРБ в БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Услуги по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД ГРАО, дирекция УТС и ГД СППРР, намиращи се извън територията на град София

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 118-290331

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: РД-02-29-107
Обособена позиция №: 2
Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД ГРАО, дирекция УТС и ГД СППРР, намиращи се извън територията на град София

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
14/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт клининг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: община Столична, с. Волуяк, местност Гарата, ул. „Детелина“ № 27
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 898740382
Факс: +359 898740382
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 37 500.00 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Договорът е сключен в резултат на процедура, проведена чрез вътрешен конкурентен избор по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП във връзка със сключено рамково споразумение на Централния орган за покупки № СПОР-28/21.12.2017 г.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно разпоредбата на чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/06/2021

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG България  / Bulgaria
Основно място на изпълнение:

Помещенията на ГД ГРАО, дирекция УТС и ГД СППРР на МРРБ в БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Обществената поръчка включва предоставяне услуги по почистване, щадящи околната среда на помещения, използващи се от регионалните звена на ГД ГРАО, дирекция УТС и ГД СППРР, намиращи се извън територията на град София, по условията на допълнително споразумение № РД-02-29-107(1)/14.01.2021 г. към договор № РД-02-09-107/14.06.2019 г.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в месеци: 36
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 46 800.00 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: „Райт клининг“ ООД
Национален регистрационен номер: 200500255
Пощенски адрес: община Столична, с. Волуяк, местност Гарата, ул. „Детелина“ № 27
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1346
Държава: България
Електронна поща: office@right-eu.com
Телефон: +359 898740382
Факс: +359 898740382
Интернет адрес: www.right-eu.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Чл. 5 от договора се изменя, както следва: „Чл. 5. Срокът за изпълнение на услугите по чл. 1 е от 4.08.2019 г. до сключване на договор от индивидуалния възложител въз основа на ново рамково споразумение или до изчерпване на средствата по чл. 7, ал. 1 от договора — което от двете обстоятелства настъпи първо, но за не повече от 1 година, считано от датата на изтичане срока на рамковото споразумение“.

Съгласно § 2 от ДС № 2 на основание разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от договор № РД-02-29-107/14.06.2019 г., изменен с допълнително споразумение № РД-02-29-107(1)/14.01.2021 г., изпълнителят се задължава в срок от 3 (три) дни от подписване на допълнителното споразумение да предостави нова гаранция за изпълнение или да удължи срока на действие на действащата такава със срок на валидност до 2.03.2022 г. включително.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Предвид предстоящото изтичане срока на действие на договора и с цел осигуряване непрекъсваемост на услугите по почистване на административните сгради на МРРБ договорът се изменя на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП във връзка с чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 46 800.00 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 46 800.00 BGN