Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Byggentreprenader - 311931-2019

05/07/2019    S128

Danmark-Ringsted: Tomtindelning

2019/S 128-311931

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ringsted Kommune
Nationellt registreringsnummer: 18957981
Postadress: Sct. Bendtsgade 1
Ort: Ringsted
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Martin Wengel Akselsen
E-post: mwak@ringsted.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ringsted.dk/
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ringsted Spildevand A/S
Nationellt registreringsnummer: 31152062
Postadress: Bragesvej 18
Ort: Ringsted
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Solvejg Hvidemose
E-post: shv@ringstedforsyning.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ringstedforsyning.dk/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ringsted Vand A/S
Nationellt registreringsnummer: 31152054
Postadress: Bragesvej 18
Ort: Ringsted
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Tarek Elawad
E-post: tel@ringstedforsyning.dk
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ringstedforsyning.dk/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Byggemodning, Erhvervsudvikling Jordemodervej

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45111291 Tomtindelning
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ringsted Kommune, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Vand A/S udbyder Erhvervsbyggemodning, Jordemodervej. Arbejdet består af typiske anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny forsyning og infrastruktur til erhvervsområdet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 59 610 446.00 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45111291 Tomtindelning
45232440 Anläggningsarbeten för avloppsledningar
45231300 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232130 Byggnadsarbeten: regnvattenledningar
45232454 Anläggningsarbeten för regnvattenbassänger
45112000 Grävning och schaktning
45112500 Schaktning
90522200 Disponering av kontaminerad jord
45232423 Byggnation av avloppspumpstationer
45100000 Förberedande anläggningsarbeten
45112400 Grävning
45233222 Vägbeläggningsarbeten
45221111 Byggnation av vägbro
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK022 Vest- og Sydsjælland
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ringsted Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ringsted Kommune, Ringsted Spildevand A/S og Ringsted Vand A/S udbyder Erhvervsbyggemodning, Jordemodervej. Arbejdet består af typiske anlægsarbejder i forbindelse med etablering af ny forsyning og infrastruktur til erhvervsområdet og kan nærmere beskrives som følgende:

- Jordarbejder for etablering af nye forsyningsledninger, planum til ny vej, samt udgravning og terrænregulering i forbindelse med nye regnvands-bassiner,

- Omprofilering af Kværkeby bæk, samt nedbrydning og fjernelse af eksisterende olieudskiller, rørbygværk,

- Etablering af 1 eller 2 nye olieudskiller, samt nyt bygværk under Jordmodervej ved krydsning af Kværkeby bæk,

- Etablering af regn- og kloakledninger inkl. etablering af pumpestationer, samt underboring under Vestmotorvejen for tilslutning til eksisterende kloaksystem,

- Etablering af ind- og udløbsbygværker i forbindelse med bassiner,

- Etablering af vejbelægninger via: grus, asfalt, kantsten, afstribning mv.,

- Etablering af beplantning og græssåning langs veje. Desuden beplantning og græssåning på større grønne arealer i og omkring regnvandsbassiner.

Udover disse arbejder indeholder kontrakten optioner som beskrevet under punkt II.2.11.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Tidsplan og anlægslogistik / Viktning: 30
Kvalitetskriterium - Namn: Organisation og kvalitetsdokumentation / Viktning: 20
Pris - Viktning: 50
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Kontrakten indeholder optioner på følgende ydelser:

- Membran i den våde del af hovedbassiner,

- Regnvandsledning på privat matrikkel til Bassin 3,

- Vejtræer,

- Læsning og transport af jord fra bygherres jordhotel til bygherres modtageprojekt.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Den udbudte entrepriseaftale indeholder sociale klausuler.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 045-101897
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Byggemodning, Erhvervsudvikling Jordemodervej

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
26/06/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 4
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Barslund A/S
Nationellt registreringsnummer: 10621577
Postadress: Agernvej 4
Ort: Kvistgård
Nuts-kod: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 3490
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 97 286 883.00 DKK
Kontraktets/delens totala värde: 59 610 446.00 DKK
V.2.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att utnyttjas för kontraktet
Kort beskrivning av den del av kontraktet som lagts ut på entreprenad:

Afsætning og opgaver inden for landmåling

Byggestrøm og løbende problemløsning

Etablering af funderingsløsninger.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadress: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/07/2019