Tavarat - 313154-2019

05/07/2019    S128    - - Tavarat - Lisätietoilmoitus - Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua 

Suomi-Helsinki: Mittalaitteet

2019/S 128-313154

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Tavarahankinnat

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 125-305639)

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Poliisihallitus
2288666-6
Asemapäällikönkatu 14
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295481910
Sähköpostiosoite: hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.poliisi.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Automaattisen liikennevalvonnan mittalaitteet

Viitenumero: POL-2019-310
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
38300000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

TraffiStar automaattisen liikennevalvonnan mittalaitteet.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/07/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-305639

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: II.1.7)
Muutettava kohta: Hankinnan kokonaisarvo
Oikaistava tieto:

400 000.00 EUR

Oikaisu:

4 000 000.00 EUR

Osan numero: IV.1.1)
Muutettava kohta: Selitys
Oikaistava tieto:

TraffiStar SR520 -mittauslaitteen mittaustekniikka perustuu valvontapisteen rakennusvaiheessa ajoradan asvalttiin upotettuihin induktiosilmukoihin ja mittauslaite on suunniteltu toimimaan induktiosilmukoilta saatavan pulssin perusteella. Poliisilla on käytössään noin 1 000 kiinteää valvontapistettä, joissa on TraffiStar SR520 -mittauslaitteelle mitoitetut induktiosilmukat.

Induktiosilmukkakaapelin pituus vaikuttaa mittauslaitteen saaman sähköisen pulssin voimakkuuteen. Mittauslaitteisto tarvitsee toimiakseen silmukoiden fyysiset mitat, sillä silmukoiden malli ja peräkkäisten silmukoiden sijoitus tiehen vaikuttaa silmukat ylittävän ajoneuvon nopeuden laskentaan. Mikäli induktiosilmukoiden sähköiset arvot, kuten induktanssi, resistanssi ja eristysvastus, eivät ole laitevalmistajan mittalaitteelle määrittelemässä vaihteluväleissä, ei laitteen mittaustulos ole luotettava. Mikäli tiehen asennettujen induktiosilmukoiden malli ei suunniteltu käytettävälle mittauslaitteelle, mittauslaite laskee ajoneuvon nopeuden saadusta sähköisestä pulssista väärin. Laitevalmistajan laitteistolle määrittelemä induktiosilmukoiden mitoitus ja malli ovat näin ollen laitteiston luotettavan toiminnan perusta ja siten olennainen tieto tarjoajalle, jotta tarjoaja voi arvioida mahdollisuutensa ylipäätään osallistua tarjouskilpailuun ja tehdä vertailukelpoinen tarjous.

Laitevalmistaja Jenoptik Robot GmbH on 14.12.2018 päivätyssä ilmoituksessaan Poliisihallitukselle vahvistanut, että mittauslaitteen tekninen tieto, mm. induktiosilmukoiden mitoitus ja malli, kuuluu sen liikesalaisuuden piiriin. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (25.5.1999/621 ns. julkisuuslaki) mukaan viranomaisen on pidettävä salassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta (JulkL 24.1§ 20 k). Poliisihallitus ei voi toimia hankintalain edellyttämällä tavalla avoimesti ja julkaista hankinnasta hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä, eikä antaa tarjouspyynnössä hankinnan kohteesta kaikkia tietoja, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tarjousten tekemiseksi rikkomatta julkisuuslain edellyttämää salassapitovelvoitetta ja näihin tietoihin liittyviä immateriaalioikeuksia.

Automaattisen nopeusvalvonnan vaadittu suoritustaso voisi teoriassa olla mahdollista saavuttaa myös sijoittamalla muun laitevalmistajan kamera- ja laskentayksikkö TraffiStar SR520 -mittauslaitteelle suunniteltuun ja mitoitettuun laitekoteloon ja yhdistämällä TraffiStar SR520 -laitteelle mitoitettuihin induktiosilmukoihin. Tällöin mittauslaitteen valmistaja ei kuitenkaan enää olisi yksi (1) taho ja syntyisi epäselvyys mittauslaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta vastaavasta tahosta. Tästä seuraisi tilanne, jossa poliisi ei voisi enää varmistua laitteen vaatimustenmukaisuudesta eikä siten vastata mittauslaitteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen ja luotettavasta toimivuudesta mittauslaitteista annetun lain (17.6.2011/707) ja poliisilain (22.7.2011/872) edellyttämällä tavalla. Tällainen tilanne johtaisi mitä todennäköisemmin siihen, ettei poliisin toiminta toteuttaisi näiltä osin poliisilain edellyttämiä poliisin toiminnan yleisten periaatteita (poliisilain 1 luvun 2-5 §), eikä erityisesti poliisilain luvun 2 §:n mukaisesti nopeusvalvonnan kohteiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia, kun heille maksettavaksi tulevan sakon tai liikennevirhemaksun perusteena olevasta ylinopeudesta olisi olemassa varteenotettava epäily. Tästä johtuu, että käytännössä edellä mainitunlainen "yhdistelmälaite" olisi sopimaton poliisin käyttötarkoitukseen eikä sitä näin ollen voida pitää todellisena vaihtoehtona tai korvaavana ratkaisuna TraffiStar SR520 -mittauslaitteelle. Näin ollen, edellä mainituista yhteentoimivuusvaatimuksista johtuen, TraffiStar SR520 -mittauslaite on ainoa tuote, jolla varmistetaan lakien ja ohjeiden mukainen mittauslaitteiden ja laitekoteloiden yhteentoimivuus.

Valmistaja on vahvistanut, että yksinoikeus valmistajan laitteiden myyntiin Suomessa on Oy Telva Ab:llä

Oikaisu:

TraffiStar SR520 .mittauslaitteen mittaustekniikka perustuu valvontapisteen rakennusvaiheessa ajoradan asvalttiin upotettuihin induktiosilmukoihin ja

Mittauslaite on suunniteltu toimimaan induktiosilmukoilta saatavan pulssin perusteella. Poliisilla on käytössään noin 1 000 kiinteää valvontapistettä, joissa on TraffiStar SR520 -mittauslaitteelle mitoitetut induktiosilmukat.

Induktiosilmukkakaapelin pituus vaikuttaa mittauslaitteen saaman sähköisen pulssin voimakkuuteen. Mittauslaitteisto tarvitsee toimiakseen silmukoiden fyysiset mitat, sillä silmukoiden malli ja peräkkäisten silmukoiden sijoitus tiehen vaikuttaa silmukat ylittävän ajoneuvon nopeuden laskentaan. Mikäli induktiosilmukoiden sähköiset arvot, kuten induktanssi, resistanssi ja eristysvastus, eivät ole laitevalmistajan mittalaitteelle määrittelemässä vaihteluväleissä, ei laitteen mittaustulos ole luotettava. Mikäli tiehen asennettujen induktiosilmukoiden malli ei suunniteltu käytettävälle mittauslaitteelle, mittauslaite laskee ajoneuvon nopeuden saadusta sähköisestä pulssista väärin. Laitevalmistajan laitteistolle määrittelemä induktiosilmukoiden mitoitus ja malli ovat näin ollen laitteiston luotettavan toiminnan perusta ja siten olennainen tieto tarjoajalle, jotta tarjoaja voi arvioida mahdollisuutensa ylipäätään osallistua tarjouskilpailuun ja tehdä vertailukelpoinen tarjous. Laitevalmistaja Jenoptik Robot GmbH on 14.12.18 päivätyssä ilmoituksessaan Poliisihallitukselle vahvistanut, että mittauslaitteen tekninen tieto,mm. induktiosilmukoiden mitoitus ja malli,kuuluu sen liikesalaisuuden piiriin. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (25.5.1999/621 ns. julkisuuslaki) mukaan viranomaisen on pidettävä salassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta (hulkisuuslain 24.1 § 20 k). Poliisihallitus ei voi toimia hankintalain edellyttämällä tavalla avoimesti ja julkaista hankinnasta hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä,eikä antaa tarjouspyynnössä hankinnan kohteesta kaikkia tietoja,jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tarjousten tekemiseksi rikkomatta julkisuuslain edellyttämää salassapitovelvoitetta ja samalla myös näihin tietoihin liittyviä immateriaalioikeuksia.

Automaattisen nopeusvalvonnan vaadittu suoritustaso voisi teoriassa olla mahdollista saavuttaa myös sijoittamalla muun laitevalmistajan kamera- ja laskentayksikkö TraffiStar SR520 -mittauslaitteelle suunniteltuun ja mitoitettuun laitekoteloon ja yhdistämällä TraffiStar SR520 -laitteelle mitoitettuihin induktiosilmukoihin. Tällöin mittauslaitteen valmistaja ei kuitenkaan enää olisi yksi (1) taho ja syntyisi epäselvyys mittauslaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta vastaavasta tahosta. Tästä seuraisi tilanne, jossa poliisi ei voisi enää varmistua laitteen vaatimustenmukaisuudesta eikä siten vastata mittauslaitteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen ja luotettavasta toimivuudesta mittauslaitelain ja ooliisilain edellyttämällä tavalla. Tällainen tilanne johtaisi mitä todennäköisemmin siihen, ettei poliisin toiminta toteuttaisi näiltä osin poliisilain edellyttämiä poliisin toiminnan yleisiä periaatteita (poliisilain 1 luvun 2-5 §), eikä erityisesti poliisilain luvun 2 §:n mukaisesti nopeusvalvonnan kohteiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia,kun heille tuomittavan sakon tai muun rangaistuksen perusteena olevasta ylinopeudesta olisi olemassa varteenotettava epäily. Tästä johtuu, että käytännössä edellä mainitunlainen "yhdistelmälaite" olisi sopimaton poliisin käyttötarkoitukseen eikä sitä näin ollen voida pitää todellisena vaihtoehtona tai korvaavana ratkaisuna TraffiStar SR520 -mittauslaitteelle. Näin ollen, edellä mainituista yhteentoimivuusvaatimuksista johtuen, TraffiStar SR520 -mittauslaite on ainoa tuote, jolla varmistetaan lakien ja ohjeiden mukainen mittauslaitteiden ja laitekoteloiden yhteen toimivuus. Laitevalmistaja Jenoptik Robot GmbH on 14.2.2018 päivätyssä ilmoituksessaan vahvistanut, että yksinoikeus valmistajan laitteiden myyntiin Suomessa on Oy Telva Ab:llä

VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Korjausilmoitus: Hankintayksikkö korjaa alkuperäisessä ilmoituksessa olleet kirjoitusvirheet.