В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Услуги - 313623-2018

19/07/2018    S137

България-София: Услуги, свързани с анализи

2018/S 137-313623

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 164-338212)

Правно основание:

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Изпълнителна агенция по околна среда
Национален регистрационен номер: 831901762
Пощенски адрес: бул. „Цар Борис III“
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Евелина Турмакова
Електронна поща: e.turmakova@eea.government.bg
Телефон: +359 35929559798
Факс: +359 35929559015
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://eea.government.bg/
Адрес на профила на купувача: http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/15_OTP

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Избор на изпълнители за извърш. на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в Б-я, предмет на докладване съгл. чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците., по 3 о.п.

II.1.2)Основен CPV код
71620000 Услуги, свързани с анализи
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на общ. поръчка е избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията и чл. 12 от Дир. за птиците.

В предметния обхват на възлагане в настоящата обществена поръчка с оглед ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати са включени следните 3 обособени позиции:

— об. поз. № 1 „Анализи и проучвания на видовете и типовете местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитанията (92/43/ЕИО)“,

— об. поз. № 2 „Анализи и проучвания на видовете птици в България, предмет на докладване съгласно чл. 12 от Дир. за птиците (2009/147/ЕО)“,

— об. поз. № 3 „Контрол и валидиране на резултатите от извършените анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Дир. за местообитания и чл. 12 от Дир. за птиците“.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
16/07/2018
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 164-338212

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие по обособени позиции № 1 и № 2
Вместо:
Дата: 13/06/2018
Местно време: 17:30
Да се чете:
Дата: 21/07/2018
Местно време: 17:30
Номер на раздел: IV.2.7
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите по обособени позиции № 1 и № 2
Вместо:
Дата: 14/06/2018
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 24/07/2018
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация:

Считано от 1.4.2018 г., ЕЕДОП се подава задължително в електронен вид. ЕЕДОП се представя по стандартен образец, утвърден с Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/7 на Комисията от 5.1.2016 г.