Услуги - 313679-2019

05/07/2019    S128    Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Услуги, свързани с проучвания

2019/S 128-313679

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Янислав Тенев — юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“
Електронна поща: ya.tenev@burgas.bg
Телефон: +359 56907269
Факс: +359 56841996

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.burgas.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39087

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39087
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изработване на прединвестиционни проучвания за транспортна свързаност на община Бургас

II.1.2)Основен CPV код
79311000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обществената поръчка има за цел да избере проектанти/проектантски колективи за изпълнение на услугата, като изпълнителите следва да изпълнят задачата при спазване на изискванията, подробно описани в заданията за проектиране, по реда и при спазване изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 8 за обем и съдържание на устройствените планове. Проектното решение трябва да отговаря на всички нормативни изисквания за проектиране и на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. ПИП трябва да бъде придружен с обследване по части в достатъчен обхват, за да се изяснят и обосноват приетите технически решения, като се посочат нормативните документи, използвани при проектирането и задължителни за спазване при последващите дейности по изготвяне на инвестиционни проекти и строителство, изисквания за изпълнение, изпитания и експлоатация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 116 666.66 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Прединвестиционно проучване за транспортна свързаност между община Бургас с община Малко Търново, община Средец и община Айтос

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Община Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на проучването е да се обследват съществуващите основни транспортни коридори, свързващи гр. Бургас с другите общински центрове в региона, и въз основа на изводите от обследването да се предвидят необходимите мерки за подобряване на транспортната свързаност за създаване на по-добри условия за развитие на икономиката. При извършване на всички проучвания и разработването на проектните решения да се използват действащите в Република БЪЛГАРИЯ нормативни документи. Предивестиционото проучване трябва да се изготви на основание чл. 138 от ЗУТ и се представи в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 за ОС на ИП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок на изпълнение / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 79 166.66 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Прединвестиционно проучване за избор на трасе за пътна връзка от о.т. 209 по плана на ж.к. „М. рудник“, гр. Бургас до републикански път I-9 „ГКПП „Дуранкулак—Бургас“—ГКПП „М. Търново“ в съответствие с ОУП на г

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79311000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
Основно място на изпълнение:

Община Бургас

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Проучването има за цел:

— изясняване и аргументиране на необходимостта и целесъобразността от разширение на съществуващата пътна инфраструктура по направленията обект на ПИП — пътна връзка от ж.к. „Меден рудник“ до републикански път 1-9, с цел подобряване на комуникационната обвързаност на района,

— определяне на възможните местоположения и задължителните точки за преминаване на новата инфраструктура,

— изясняване на обвързаността на проекта със съществуващата пътна мрежа в комплекса и трасето на републикански път 1-9,

— определяне на насоките на техническото решение съобразно изискванията на движението или други стопански нужди, като се конкретизират проектната скорост, допустимите геометрични елементи на трасето в план и профил, широчината на пътното платно и настилката, вида на настилката и др.,

— посочване на поне 2 конкретни възможни решения и направления, задоволяващи изискванията, и комплексно сравняване на решенията с положителни и отрицателни страни,

— установяване на приблизителния размер на капиталните вложения и тяхната ефективност,

— обследване на наличните устройствени планове и комуникационно-транспортните схеми към тях и даване на предложение за тяхното изменение при доказана необходимост,

— предложение за трасе по утвърдения вариант

Предивестиционото проучване трябва да се представи в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 за ОС на ИП.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок на изпълнение / Тежест: 20
Цена - Тежест: 80
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 37 500.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 90
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

По всички обособени позиции:

Възложителят не поставя изискване за годност на участниците.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По всички обособени позиции:

Участниците следва да притежават актуална застраховка „Професионална отговорност в проектирането“, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ.

За чуждестранни участници — еквивалентна застраховка с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

Деклариране:

При подаване на офертата участникът попълва раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

Документ, с който се доказва:

Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“. Застраховката следва да е валидна за срока на изпълнение на поръчката.

Чуждестранните участници представят заверено копие на еквивалентна застраховка с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По всички обособени позиции:

Участниците следва да притежават актуална застраховка „Професионална отговорност в проектирането“ съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

По обособена позиция 1:

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участникът попълва раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, а именно експерти/членове на проектантски екип, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката. Те трябва да притежават актуално удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КАБ и КИИП.

При подаване на офертата участникът попълва раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки), с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката — проектиране.

При подаване на офертата участникът попълва раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП

По обособена позиция 2:

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

При подаване на офертата участникът попълва раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, а именно експерти/членове на проектантски екип, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката. Те трябва да притежават актуално удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КАБ и КИИП.

При подаване на офертата участникът попълва раздел В „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.

3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки), с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката — проектиране.

При подаване на офертата, участникът попълва раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в част IV „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

По Обособена позиция 1:

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под, „сходни“ с предмета на поръчката услуги, следва да се разбират дейности по изготвяне на КТП към ОУП на град или община и/или подробен комуникационно-транспортен план към ПУП за град или жилищен комплекс в град с население над 30 000 жители и технически или работен инвестиционен проект за автомагистрали, скоростни пътища и/или пътища 1-ви клас от републиканската пътна мрежа с пътни възли на 2 нива. Услугата следва да е изпълнена и приключила в посочения период.

2. Участниците следва да осигурят проектантски екип, включващ проектанти с пълна проектантска правоспособност минимум по следните специалности: част „Пътна“, част „Геология и хидрология“, част „Геодезия“, част „Конструктивна“, част ВиК, част „Проектосметна документация“, част „Електрически мрежи и съоръжения“, като за експертите по част „Пътна“, част „Геология и хидрология“, част „Геодезия“, част „Конструктивна“ и част ВиК възложителят поставя минимални изисквания за професионалната квалификация и опит, посочени в документацията на обществената поръчка.

3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки), с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката — проектиране.

По обособена позиция 2:

1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под, „сходни“ с предмета на поръчката услуги, следва да се разбират дейности по изготвяне на ПУП — ПП за трасе на път с дължина минимум 2 км и/или ПУР за улици с дължина минимум 2 км и технически или работен инвестиционен проект за улици 1-ви или 2-ри клас от първостепенната улична мрежа и/или пътища от републиканската пътна мрежа с кръстовища към тях. Услугата следва да е предоставена в посочения период и да е приключило изпълнението.

2. Участниците следва да осигурят проектантски екип, включващ проектанти с пълна проектантска правоспособност минимум по следните специалности:

Част „Пътна“, част „Геология и хидрология“, част „Геодезия“, част „Конструктивна“, част ВиК, част „Проектосметна документация“, част „Електрически мрежи и съоръжения“, като за експертите по част „Пътна“, част „Геология и хидрология“, част „Геодезия“, част „Конструктивна“ и част ВиК възложителят поставя минимални изисквания за професионалната квалификация и опит, посочени в документацията на обществената поръчка.

3. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки), с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката — проектиране.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.

2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител по реда на чл. 112 от ЗОП.

3. Гаранцията за изпълнение е в размер 2 % от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.

4. Начинът и редът на разплащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 07/08/2019
Местно време: 17:15
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/08/2019
Местно време: 11:00
Място:

Сградата на Община Бургас

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната, са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедура и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
02/07/2019