Услуги - 315225-2019

08/07/2019    S129    агенции - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Иpлaндия-Co Dublin: Предоставяне на услуги за управление и проектиране на съоръжения

2019/S 129-315225

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Eurofound — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Пощенски адрес: Wyattville Road, Loughlinstown
Град: Co Dublin
код NUTS: IE061
Пощенски код: D18 KP65
Държава: Ирландия
Лице за контакт: Lidia Jankowska
Електронна поща: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Телефон: +353 12043100
Факс: +353 12826456

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.eurofound.europa.eu

Адрес на профила на купувача: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement/opportunities/open

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5122
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Социална политика

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на услуги за управление и проектиране на съоръжения

Референтен номер: 171902/5068
II.1.2)Основен CPV код
79993100
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на този търг е да се наеме дружество по управление на сгради, което да предостави широк диапазон от услуги по профилактична поддръжка и поддръжкапри повикване, включително допълнителни (ad hoc) услуги по поддръжка и облагородяване в помещенията на Eurofound.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 325 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79993000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: IE061
Основно място на изпълнение:

Помещенията на Eurofound.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Този търг е разделен на 2 части, които отразяват начина по който се предоставят различните услуги, както и техния характер. Поради двойния характер на предоставяните услуги, на одобрените оференти ще бъдат възложени следните 2 поръчки:

Част 1: Планирани услуги – профилактична поддръжка (пряка поръчка)

Част 2: Допълнителни (ad-hoc) услуги и поддръжка при повикване (рамков договор).

Част 1 се отнася до планирани услуги, насочени към профилактична поддръжка. Тази част обхваща повтарящи се услуги, които ще бъдат планирани за цялата година. За тези услуги ще бъде възложена пряка поръчка за услуги. Част 2 се отнася до ad hoc услуги. Това основно включва услуги с честота, по-малка от годишната, и услуги, при които точният обем не е известен предварително. За тези услуги ще бъде възложен рамков договор за услуги. След това от Eurofound могат да бъдат изискани ad hoc услуги, които трябва да бъдат предоставени от изпълнителя в допълнение към планираните услуги.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 12
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:

Двете поръчки ще бъдат подновени автоматично 3 пъти за по 12 месеца всеки път.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Отбележете, че посочената в точка II.1.5) прогнозна обща стойност от 1 350 000 EUR обединява стойностите на двете поръчки, които се предвиждат да бъдат възложени в резултат на този търг (т.е. за част 1 и част 2).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Поканите за участие в търг на Eurofound са открити за физически и юридически лица от държави — членки на Европейския съюз, и от държави, които са подписали специално споразумение с Европейския съюз в областта на обществените поръчки. За по-подробна информация, моля, направете справка със следната препратка: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/procurement

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/08/2019
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 5 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 27/08/2019
Местно време: 11:00
Място:

Офертите ще бъдат отворени в офисите на Eurofound, стая номер LH4.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето може да присъства 1 лице, представящо оферента; участието му ще бъде ограничено само до ролята на наблюдател. Моля, уведомете г-жа Lidia Jankowska предварително, ако възнамерявате да присъствате на отварянето на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от уведомяването относно резултата от процедурата (решението за възлагане), оферентите могат да стартират действие за неговата отмяна. Всяко запитване, което може да направят оферентите, както и всеки отговор от Eurofound или всяка жалба за лошо управление няма да представляват нито причина, нито ще окажат влияние за отмяна на крайния срок за стартиране на действие за отмяна или за откриване на нов срок за стартиране на действие за отмяна. Органът, отговарящ за изслушването на процедурите за отмяна, е посочен в точка VI.4.1) на обявлението за поръчка.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
01/07/2019