Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 315250-2019

08/07/2019    S129    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Studie avseende mätande av kvalitet på styrelseskicket på subnationell nivå och jämförande av resultat med tidigare undersökningar

2019/S 129-315250

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General Regional and Urban Policy, TA Cell BU-1
Postadress: Rue de la Loi 200
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: DG REGIO A.3 — Budget and Financial management
E-post: REGIO-CONTRACT@ec.europa.eu
Telefon: +32 22965768

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-tender/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5081
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Studie avseende mätande av kvalitet på styrelseskicket på subnationell nivå och jämförande av resultat med tidigare undersökningar

Referensnummer: 2019CE160AT022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79000000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremål för denna anbudsinfordran är en studie om "Mäta regeringens kvalitet i EU på subnationell nivå och jämföra resultaten med tidigare studier.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontraktets uppgifter är följande:

1) Undersökning av konstruktionsanalys: en djupgående analys av medborgarbaserad undersökning för att bedöma hur representativa dessa data är både på nationell och regional nivå för alla medlemsstater. En statistisk analys för att ta reda på eventuella förädlingar av frågeformuläret, samtidigt som man behåller en god jämförbarhet med de tidigare EQI-utgåvorn;. en konceptuell analys av frågeformuläret för att bedöma om det är möjligt att förbättra förståelsen och följaktligen mätningen av de tre EQI-komponenterna (kvalitet, opartiskhet och korruption)

2) Datainsamling: Resultaten av fältarbetet måste formateras i 2 dataset: en presenterar den anonymiserade mikrodatan och den andra, inklusive alla indikatorer och indexkomponenter som beräknas på regional och nationell nivå;

3) Sammansatt indexberäkning: Analysen ska innehålla en detaljerad beskrivning av den metod som antagits för kompositindexberäkning och jämförelse med tidigare åtgärder av regeringens kvalitet i EU.

4) Kontroll av konsekvens med andra källor.

5) Koppling till socioekonomisk utveckling och diskussion av relevanta fallstudier.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet på den föreslagna metoden / Viktning: 60
Kvalitetskriterium - Namn: Organisering av arbetet och resurser / Viktning: 20
Kvalitetskriterium - Namn: Åtgärder för kvalitetskontroll / Viktning: 20
Pris - Viktning: 40
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 16
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/09/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 24/09/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Europeiska kommissionen, DG REGIO, Avenue de Beaulieu No 5,1160 Auderghem, BELGIEN (Métro Demey)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/07/2019