Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 316830-2021

24/06/2021    S120

Бeлгия-Брюксел: Оценка на Комисията относно бъдещо навлизане на пазара, разширяване и вноса в решенията в областта на сливанията в ЕС

2021/S 120-316830

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Конкуренция“ (COMP)
Пощенски адрес: Madouplein 1
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1210
Държава: Белгия
Електронна поща: comp-pa@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu/competition/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7775
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7775
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Оценка на Комисията относно бъдещо навлизане на пазара, разширяване и вноса в решенията в областта на сливанията в ЕС

Референтен номер: COMP/2021/OP/0003
II.1.2)Основен CPV код
79311410 Оценка на икономическото влияние
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

С оглед на подобряването на нейната практика за правоприлагане в областта на сливанията, Европейската комисия (ЕК) възнамерява да оцени дали нейните предварителни оценки относно бъдещото развитие на пазара, като например навлизане, разширяване или внос, както е изложено в решенията за сливанията на ЕК, са били правилни.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79311410 Оценка на икономическото влияние
79310000 Услуги по проучване на пазари
79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Madouplein 1, 1210 Brussels, БЕЛГИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

С оглед на подобряването на нейната практика за правоприлагане в областта на сливанията, Европейската комисия (ЕК) възнамерява да оцени дали нейните предварителни оценки относно бъдещото развитие на пазара, като например навлизане, разширяване или внос, както е изложено в решенията в областта на сливанията на ЕК, са били правилни.

Настоящото проучване ще оцени значителни и гранични решения за сливания, приети между 2012 г. и 2018 г., в които оценките на Комисията или страните относно навлизането, разширяването, увеличения внос или липсата на такъв бяха особено важни. Въпросните оценки трябва да бъдат отразени или в (част от) решението на Комисията, или в аргументите, представени от страните с цел убеждаване на Комисията да изясни случая. Ex post оценката ще се основава на вторично проучване и интервюта или анкети.

Броят на решенията, които трябва да бъдат оценени, трябва да попада в рамките на диапазон от 15-25, което би позволило изготвянето на по-широки политически заключения и даването на препоръки за подобряване на практиките за правоприлагане.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 600 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Програма за единен пазар.

II.2.14)Допълнителна информация

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/09/2021
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 9 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/09/2021
Местно време: 10:00
Място:

Madouplein 1, 1210 Brussels, БЕЛГИЯ.

Моля, имайте предвид, че поради текущите обстоятелства отварянето може да се извърши чрез видеоконференция.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3). В случай на липса или прекъсвания при функционирането на електронните средства за комуникация, посочени в раздел I.3), през последните 5 календарни дни преди крайния срок за получаване, посочен в раздел IV.2.2), възлагащият орган си запазва правото да удължи този срок и да публикува удължаването на интернет адреса, посочен в раздел I.3), без предварително публикуване на поправка за това обявление. Икономическите оператори, заинтересовани от тази обществена поръчка, са поканени да се абонират за поканата за участие в търг на адреса в раздел I.3), за да бъдат уведомени, когато се публикува нова информация или документи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GC.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2021