Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 318877-2019

09/07/2019    S130

Danmark-Ballerup: Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)

2019/S 130-318877

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
Nationellt registreringsnummer: 16-28-71-80
Postadress: Lautrupbjerg 1-5
Ort: Ballerup
Nuts-kod: DK DANMARK
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Bertelsen
E-post: fmi-ja-s105@mil.dk
Telefon: +45 72814252
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e9136608-867e-4b05-89fd-e6e6b615d377/homepage
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

High Speed Kamerasystem

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
38000000 Laboratorieutrustning, optisk utrustning och precisionsutrustning (exkl. glas)
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverancen består af levering af et kamerasystem bestående af 3 High Speed kameraer med tilbehør (lamper, linser, stativer, batterier, oplader, kabler, tasker, klimaskærm, softwareprogrammer osv.), til brug for forsvarets videodokumentation og analyse af en bred vifte af tests foretaget af Danske Artilleriregiment, Sikkerhed og Ballistik. Testene vil omfatte forskellige former for materiale, både militære (f.eks. våben, ammunition, våben ”mounts”, udstyr til ballistisk beskyttelse mv.), men også mere civile produkter og anvendelser (f.eks. mekanisk bevægelige dele, drop tests, vibrationer mv.). Optagelser vil foregå både indendørs og udendørs i al slags vejr i områder med eksplosioner, støv, snavs, fugt mv. Leverandøren forpligtes til at udføre kurser i anvendelse og vedligehold af High Speed Kamerasystemet, herunder de tilhørende softwaresystemer.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 924 470.80 DKK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
38651000 Kameror
38651100 Kameralinser
38651200 Kamerahus
38651600 Digitalkameror
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK0 DANMARK
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se beskrivelsen ovenfor i pkt. II.1.4.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 50 %
Pris - Viktning: 50 %
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Udbuddet indeholder en obligatorisk option på tilkøb af reparation af de leverede ydelser på timebasis, samt en frivillig option på levering af telefonisk Help-desk indenfor normal åbningstid. Optionerne er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da en opdeling af kontrakten vil eleminere de stordriftsfordele, der kan opnås ved én kontrakt, og da en opdeling af kontrakten vil forhøje omkostningerne i udbudsprocessen uforholdsmæssigt.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 068-158852
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
02/07/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Military Equipment Denmark A/S
Nationellt registreringsnummer: 10705673
Postadress: Virkelyst 1
Ort: Regstrup
Nuts-kod: DK0 DANMARK
Postnummer: 4420
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 3 000 000.00 DKK
Lägsta anbud: 1 924 417.80 DKK / Högsta anbud: 4 573 180.00 DKK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Vedrørende pkt. IV.2.4): Tilbuddet skal være på det sprog, der fremgår af pkt. IV.2.4. Tilbudsgiver kan imidlertid fremsende dokumenter/certifikater af almen karakter, f.eks. datablade, testresultater mv. på engelsk. Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. FMI kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 anførte udelukkelsesgrunde. Tilbudsgiver og eventuelt deltagerne i en sammenslutning af enheder og/eller støttende enheder skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er tilgængelig i Ethics-webportalen. ESPD'et skal udfyldes og indgives via Ethics-Webportalen i overensstemmelse med de indstrukser, der følger af Ethics. Før tildeling af kontrakten kræver FMI, at den tilbudsgiver, til hvem FMI har til hensigt at tildele kontrakten, har afgivet dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. udbudslovens § § 151-155. FMI er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. afsender eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der også afsender tilbud, skal tilbudsgiverne sikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at koordinere tilbuddene. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne om at godtgøre over for FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke kan true gennemsigtigheden og fordreje konkurrencen mellem de bydende. FMI forbeholder sig ret til, men er ikke forpligtet dertil, at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5 (lov nr. 1564 af 15.12.2015, tilgængelig på www.retsinformation.dk), hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk, skal klage indgives for Klagenævnet for Udbud inden følgende klagefrister:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af Kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i Lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere og tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1).

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadress: www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
05/07/2019