Tjänster - 319297-2018

24/07/2018    S140    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Identifiering bedömning, delning och spridning av bästa praxis för human förvaltning av invasiva främmande arter

2018/S 140-319297

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3886
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Identifiering bedömning, delning och spridning av bästa praxis för human förvaltning av invasiva främmande arter

Referensnummer: ENV.D.2/SER/2018/0019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90700000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Målet med detta projekt är att främja användning av bästa praxis för human förvaltning av invasiva främmande djur genom dödliga eller icke-dödliga åtgärder, utan att äventyra målen i förordning (EU) nr 1143/2014 om invasiva främmande arter. Projektet kommer särskilt att behandla djurarter, som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter av intresse för unionen (Kommissionens genomförandeförordningar (EU) 2016/1141 och 2017/1263).

Projektet skall identifiera befintliga effektiva förvaltningsåtgärder för invasiva främmande djur i syfte att utrota, kontrollera och/eller begränsa deras populationer för att minimera deras inverkan på biologisk mångfald, de tillhörande ekosystemtjänsterna och, i förekommande fall, på människors hälsa eller ekonomin. Åtgärder ska bedömas med avseende på deras kostnadseffektivitet, hur humana de anses vara och andra möjliga bieffekter. Projektet ska även rikta in sig på spridningen av åtgärderna.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Externt

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Öppen anbudsinfordran. Tjänstekontrakt. Enskilt kontrakt på 24 månader (med en total budget på 500 000 EUR).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Benämningen som publicerades i förhandsmeddelandet var "Pilotprojekt - bedömning, identifiering, delning och spridning av bästa praxis för human förvaltning av invasiva främmande arter” med en budget på 500 000 EUR.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se upphandlingsdokumenten (punkt 1.1 och 1.7 i förfrågningsunderlaget).

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 056-123139
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/09/2018
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 21/09/2018
Lokal tid: 10:30
Plats:

Avenue de Beaulieu 5, 1160, Brussels, Belgien, Salle D

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst 2 företrädare per anbud får närvara vid anbudsöppningen (inga utgifter ersätts).

Av organisatoriska och säkerhetsmässiga skäl ska anbudsgivaren tillhandahålla företrädarnas fullständiga namn och nummer på ID-kort eller pass minst 3 arbetsdagar i förväg till env-tenders@ec.europa.eu.

Vid underlåtande att göra detta förbehåller den upphandlande myndigheten sig rätten att neka tillträde till lokalerna.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Enligt artikel 134.1.e) i tillämpningsföreskrifterna till budgetförordningen Nº 2015/1929 av den 28.10.2015 kommer den upphandlande myndigheten att kunna använda det förhandlade förfarandet för ytterligare tjänster under de 3 år, som följer tecknandet av det ursprungliga avtalet (utan tidigare publikation av ett meddelande om upphandling) för nya tjänster eller arbeten, som består av en upprepning av liknande tjänster eller arbeten, som har anförtrotts den ekonomiska aktören, till vilken samma upphandlande myndigheten tilldelade det ursprungliga avtalet, förutsatt att dessa tjänster eller arbeten överensstämmer med ett grundprojekt, för vilket det ursprungliga avtalet tilldelades efter publikationen av ett meddelande om upphandling, med förbehåll för villkoren i artikel 134 stycke 4.

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar, som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100

Internetadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Exakta uppgifter om tidsfrist(er) för förfaranden:

Du får lämna eventuella observationer angående tilldelningsförfarandet till den upphandlande myndigheten som anges under rubrik I.1.

Vid misstanke om administrativa missförhållanden kan du anföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen inom 2 år från det datum du blev medveten om de omständigheter som klagomålet bygger på (se http:// www.ombudsman.europa.eu). Sådana klagomål leder varken till att tidsfristen för att anföra ett överklagande förlängs eller till att en ny period för begäran om överklagande inleds.

Du får anföra ett överklagande till det organ som nämns i punkt VI.4.1 inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslutet.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/07/2018