Услуги - 319579-2020

08/07/2020    S130

България-Силистра: Строителен надзор по време на строителството

2020/S 130-319579

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Силистра
Национален регистрационен номер: 000565539
Пощенски адрес: ул. „Симеон Велики“ № 33
Град: Силистра
код NUTS: BG325 Силистра
Пощенски код: 7500
Държава: България
Лице за контакт: Валерий Недев — ст. юрисконсулт
Електронна поща: op_silistra@silistra.bg
Телефон: +359 86816280
Факс: +359 86816343

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.silistra.bg

Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=551

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Авторски надзор на обект „Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари — Силистра“ за обект „Система за споделени велосипеди

II.1.2)Основен CPV код
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Осъществяване на авторски надзор от проектанта по време на осъществяване на строително-ремонтни работи по изграждане за обект „Система за споделени велосипеди — алтернатива на публичния транспорт“ и обект „Соларен паркинг с 2 зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване“ по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари—Силистра“.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 107 548.08 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71521000 Строителен надзор по време на строителството
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG325 Силистра
Основно място на изпълнение:

Община Силистра

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Осъществяване на авторски надзор от проектанта по време на осъществяване на строително-ремонтни работи по изграждане за обект „Система за споделени велосипеди — алтернатива на публичния транспорт“ и обект „Соларен паркинг с 2 зарядни станции за пътни превозни средства с електрозадвижване“ по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари—Силистра“.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари—Силистра, проектен код ROBG 432 по програма Interreg V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ.

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина:
    • защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
Обяснение:

Възлагането, респективно отправянето на покана към друго физическо или юридическо лице би довело до нарушаването на авторските права и тези на интелектуална собственост съгласно чл. 3, ал. 1, т. 8 от Закона за авторското право и сродните му права — „одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката“. В тази връзка единствено лицето, което притежава авторски и/или изключителни права върху работния проект, може да реализира настоящата обществена поръчка.

ДЗЗД „Гео — Аква Порт“ е изготвило инвестиционния проект във фаза технически проект на обект „Система за споделени велосипеди — алтернатива на публичния транспорт“, град Силистра във връзка с изпълнение на проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари—Силистра“, проектен код ROBG-432, финансиран по програма Interreg V-A РУМЪНИЯ—БЪЛГАРИЯ 2014—2020, възложено му за изготвяне от Община Силистра с договор № 2018-У-057 от 31.08.2018 г..

Възлагането на договора за осъществяване на авторски надзор на друго лице, различно от лицето, изготвило проекта, което притежава авторските права по първоначалният проект, ще доведе до тяхното нарушаване.

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 2020-У-048
Наименование:

Авторски надзор на обект „Авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари—Силистра“ за обект „Система за споделени велосипеди

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
03/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: ДЗЗД „Гео — Аква Порт“
Национален регистрационен номер: 176641383
Пощенски адрес: ул. „Драгалевска“ № 23—29, вх. Б, ет. 1, ап. 13
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: geoaquaport@abv.bg
Телефон: +359 82888170
Факс: +359 82888181

Интернет адрес: http://geoaquaport.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 107 548.08 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 107 548.08 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/07/2020