Tjänster - 319634-2019

Submission deadline has been amended by:  437014-2019
09/07/2019    S130    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Stockholm: Teknisk besiktning och provning

2019/S 130-319634

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Stockholms stad, Fastighetskontoret
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Box 8312
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 104 20
Land: Sverige
Kontaktperson: Jonas Maache
E-post: jonas.maache@stockholm.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.stockholm.se/fastighetskontoret

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afzzzrmpuc&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://upphandling.stockholm.se/doc.aspx?UniqueId=afzzzrmpuc&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Myndighetsbesiktningar

Referensnummer: FSK 2019/158
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71630000 Teknisk besiktning och provning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling avseende ramavtal för myndighetsbesiktningar inom områdena;

— OVK

— Brandskyddsanordningar och sprinkler

— Maskin- och hissdirektivet

— Kylmaskiner, tryckbärande anordningar, tankar/cisterner samt gasanläggningar

— Idrottsutrustning

— Lekplatser

Avropsberättigade för ramavtalet kommer att vara Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen och AB Familjebostäder.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71315410 Inspektion av ventilationssystem
71317100 Konsulttjänster för skydd och kontroll av eldsvåda och explosion
71321400 Konsulttjänster inom ventilation
71631000 Teknisk besiktning
71631100 Inspektion av maskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling avseende ramavtal för myndighetsbesiktningar inom områdena;

— OVK

— Brandskyddsanordningar och sprinkler

— Maskin- och hissdirektivet

— Kylmaskiner, tryckbärande anordningar, tankar/cisterner samt gasanläggningar

— Idrottsutrustning

— Lekplatser

Avropsberättigade för ramavtalet kommer att vara Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen och AB Familjebostäder.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 27/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 26/11/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 28/08/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
08/07/2019