Услуги - 320228-2016

16/09/2016    S179    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Сключване на рамкови договори за лингвистична проверка, както и коригиране на правописни и типографски грешки в заключения (на френски език) на генералните адвокати на Съда на Европейския съюз

2016/S 179-320228

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Съд на Европейския съюз
plateau de Kirchberg, bâtiment T, bureau T-3200
Luxembourg
2925
Люксембург
Лице за контакт: unité de langue française, cellule „Freelances“
Телефон: +352 43031
Електронна поща: freelancefr@curia.europa.eu
Факс: +352 43032773
код NUTS: LU000

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.curia.europa.eu

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/fr/#appels_encours
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Сключване на рамкови договори за лингвистична проверка, както и коригиране на правописни и типографски грешки в заключения (на френски език) на генералните адвокати на Съда на Европейския съюз.

II.1.2)Основен CPV код
79821100
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Сключване на рамкови договори за лингвистична проверка, както и коригиране на правописни и типографски грешки в заключения, преведени на френски език или написани на френски език от генералните адвокати на Съда на Европейския съюз.

Рамковият договор ще бъде за срок от 1 година и може да бъде подновен с мълчаливо споразумение за 3 допълнителни периода от по 1 година. Ще бъде изготвен списък за класиране на изпълнителите въз основа на критериите за възлагане. Този списък определя първоначалния ред, по който ще бъде установена връзка с изпълнителите, въз основа на техния производствен капацитет, за да им се предложи конкретна работа. Класификацията ще бъде периодично преразглеждана, за да се поддържа актуална и да гарантира качество на осигуряваните услуги. По време на изпълнението на поръчката, класификацията може също да бъде променена след прекратяването на съществуващи рамкови договори.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU000
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят трябва да изпълни дейности по лингвистична проверка и корекция на правописни и типографски грешки (на френски език) в рамките на дадените крайни срокове. Това включва следните задачи:

— коригиране на заключения, преведени на френски език или написани на френски език от генералните адвокати на Съда на Европейския съюз,

— проверяване на съответствието с вътрешните правила за стил и конвенции на Съда,

— внедряване на vade mecum на Съда по отношение на правилата за цитиране, типографските правила и правилата за оформление.

При изпълнението на тези задачи изпълнителят трябва да:

— съблюдава конфиденциалността на (юридическите) документи, изпратени от Съда,

— достави в рамките на договорения и определен във формуляра за поръчка период.

Текстовете, които трябва да бъдат коригирани, обхващат широк спектър от правни теми, свързани с делата, с които е сезиран Съдът. Текстовете се различават по дължина и спешност, която се изисква за корекциите. Примери за видовете текстове за корекция/проверка могат да бъдат открити на интернет страницата на Съда на: http://www.curia.europa.eu

Изпълнителите ще работят в компютризирана среда. Те ще играят изключително важна роля в процеса по проверка на качеството на заключенията, преведени на френски език или написани на френски език от генералните адвокати на Съда на Европейския съюз.

Качеството на предоставените услуги съгласно рамковите договори трябва да е такова, че да може текстът да бъде използван веднага за публикация или с друга цел.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 400 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 48
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 10
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

в съответствие с член 104, параграф 3 на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, последно изменен от Регламент (ЕС, Евратом) 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета от 28.10.2015 г., възлагащият орган може да ограничи броя на кандидатите, поканени да участват в процедурата на базата на обективни критерии за подбор.

Ако случаят е такъв, следните обективни критерии ще се прилагат, за да ограничат броя на кандидатите, поканени да участват в търга:

— доказани познания по друг език на Европейския съюз (ниво B2 или по-високо),

— поне 6 месеца професионален опит, свързан със задачите, които трябва да бъдат изпълнени в или от името на международна организация.

II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

поръчката може да бъде възложена на всяко физическо или юридическо лице. Не е позволено възлагане на подизпълнители извън процедурите в спецификациите.

Кандидатите трябва да подпишат клетвената декларация (част от формуляра за регистрация), удостоверяваща, че те не попадат в някое от положенията, описани в член 106 на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (критерии за изключване). В случай за кандидати, които не са физически лица, въпросните критерии за изключване ще се прилагат за кандидата и всеки доставчик на услуги, представляващ кандидата.

Трябва да бъде представена също така и следната информация:

* в случай на кандидати, които не са физически лица:

— посочване и доказване на мястото, където са установени,

— посочване и доказване на законовия им статут, например вписване в търговски регистър, вписване в регистър по ДДС, копие на инструментите за устройство и учредяване, в съответствие с нормите на държавата, в която се е установил кандидатът.

— да се посочи самоличността на лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо него.

* в случай на кандидати, които са физически лица:

— декларация за статут на самонаети с цел осигуряване на услугите, обхванати от поръчката,

— декларация относно облагането по ДДС.

Заявленията за участие трябва да бъдат изготвени, така че тяхната оценка да бъде пълна, точна и възможно най-бърза, позволяваща избирането на кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в търг. Заявленията за участие могат да бъдат отхвърлени, в случай че кандидатите не доставят достатъчно информация при попълването на задължителния формуляр за регистриране (достъпен на интернет адреса, посочен в точка I.3) и не приложат посочените документи и доказателства.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Вж. точка II.2.4.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 10
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 26/10/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Датски, Немски, Гръцки, Естонски, Фински, Френски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Латвийски, Литовски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Испански, Шведски, Чешки
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Подписаните заявления за участие ще бъдат изпращани единствено по електронна поща (подписан и сканиран формуляр за регистрация).

Въз основа на оценката на техните възможности, кандидатите, считани за най-подходящи за изпълнение на поръчката, ще бъдат поканени да подадат 1 оферта (най-малко 10-ма кандидати, в случай че достатъчен брой кандидати отговарят на критериите за подбор).

Участието в тази процедура по възлагане е безплатно и следователно не дава на кандидатите/оферентите никакво право да изискват финансова компенсация във връзка с възникнали разходи.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Люксембург
Телефон: +352 43031
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Факс: +352 43032100

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

моля, направете справка с интернет страницата, указана в точка I.3.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Съд на Европейския съюз
plateau de Kirchberg
Luxembourg
2925
Люксембург
Телефон: +352 43031
Електронна поща: freelancefr@curia.europa.eu
Факс: +352 43032473

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/09/2016