Услуги - 32253-2020

22/01/2020    S15

България-София: Консултантски инженерни и строителни услуги

2020/S 015-032253

Обявление за поръчка – комунални услуги

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Представляващият „Булгартрансгаз“ ЕАД — изпълнителен директор
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Владислав Петров
Електронна поща: Vladislav.Petrov@bulgartransgaz.bg
Телефон: +359 2-9396351
Факс: +359 2-9250063

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions/uprajnyavane_na_konsultantska_deinost_po_chl_166_al_1_ot_zut_za_stroej_podmyana_na_prenosen_magis-560-c1-0-1.html
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Официално наименование: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 175203478
Пощенски адрес: ж.к. „Люлин-2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66
Град: София
Пощенски код: 1336
Държава: България
Лице за контакт: Весела Тафраджийска
Телефон: +359 2-9396358
Електронна поща: Vesela.Tafradziyska@bulgartransgaz.bg
Факс: +395 2-9250063
код NUTS: BG411 София (столица)

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.bulgartransgaz.bg

Адрес на профила на купувача: http://tenders.bulgartransgaz.bg/bg/competitions-c1.html

I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“—ЛКВ „Преселка“

Референтен номер: 200-001
II.1.2)Основен CPV код
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги - ME02
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на консултантска дейност по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ за строеж „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“—ЛКВ „Преселка“.

Предметът на поръчката включва изпълнението на обхват от дейности, посочени в техническата спецификация

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги - ME02
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG33 Североизточен
Основно място на изпълнение:

Имоти в землищата на с. Преселка и с. Тръница, общ. Нови Пазар.

Имоти в землищата на с. Изворник, с. Есеница, с. Калоян, с. Михалич, с. Караманите, с. Метличина, с. Брестак, общ. Вълчи дол.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът включва изпълнение на следните дейности:

— оценка за съответствие на инвестиционен проект, фаза работен, със съществените изисквания към строежите в обхват съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ,

— изработване на комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ,

— упражняване на строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗУТ и извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите,

— изпълняване на функциите на координатор по безопасност и здраве за строежа съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,

— изработване на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ,

— съставяне и регистриране на технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Обхватът и изискванията са подробно описани в техническата спецификация, част от документацията за участие.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Срок за преглед и оценка за съответствие на работния проект със съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ (Р1) / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ (Р2) / Тежест: 20
Критерий за качество - Име: Срок за изработване на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт (Р3) / Тежест: 10
Цена - Тежест: 55
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 120 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 590
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Механизъм за свързване на Европа, Connecting Europe Facility (CEF)

II.2.14)Допълнителна информация

На осн. чл. 70, ал. 6 от ЗОП възложителят определя следните макс. допустими стойности на предложенията на участниците за показатели от методика за компл. оценка по предложени срокове, както следва:

— срок за преглед и оценка за съотв. на раб. проект със съществ. изисквания към строежите съгл. чл. 142, ал. 5 и ал. 10 от ЗУТ — не повече от 14 (четиринадесет) кал. дни...

Продължава в раздел VI.3).

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Участникът следва да притежава валидно удост-е за упр. на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, изд. съгл. чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удост-е за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съотв. на инвест. проекти и/или упр. на стр. надзор. Изискването за регистрация в проф. регистър не може да се доказва чрез трети лица по смисъла на чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, които притежават изискуемата регистрация в БЪЛГАРИЯ или в държавата членка, в която са установени (за чужд. лица). В случай че участникът е обединение, което не е ЮЛ и съгл. разпределението на дейностите на участниците в обед-то, участник/ци в обед-то ще изпълнява/т дейности по извършване оценяване на съотв. на инвест. проекти със съществ. изисквания към строежите и/или упр. на стр. надзор, същият/ите следва да притежава/т валидно/и удост-е/я по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ. В случай че участникът, участник/ци в обед-е е/са чуждестранно лице, то същият/те трябва да е/са вписан/и в аналог./и регистър/и съгл. законодателството на държавата членка или на др. държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в която е/са установен/и. При подаване на оферта участниците декларират съотв. с изискването за годност (правоспособност) за упр. на проф. дейност чрез посочване на отговор „да“ от част ІV, раздел А „Годност“ на еЕЕДОП, като в поле „Вписване в съотв. проф. регистър“ се посочва линк към съотв. база данни, в която е достъпна информацията относно вписването на участника в изискуемия проф. регистър, в случай че такъв е наличен и публично достъпен. Избраният за изпълнител участник представя преди подписване на договора заверено/и копие/я на валидно/ни удост-е/я по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издадено/и съгласно Наредба № РД-02-20-25/3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удост-е за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съотв. на инвест. проекти и/или упр. на стр. надзор, за извършване на дейности по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (оценяване на съотв. на инвест. проекти и/или упр. на стр. надзор), придружен/и със заверено копие на Списъка, неразделна част от удост-ето, съдържащ правоспособните физ. лица, или да уведомява възложителя за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съотв. на инвест. проекти и/или упражняване на стр. надзор. Когато избраният за изпълнител участник е чуждестр. лице, което притежава документ, удостоверяващ правото му да извършва дейностите, предмет на общ. поръчка, издаден от компетентен орган на държава — членка на ЕС, или на др. държава — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, същият трябва да представи преди подписване на дог-ра заверено копие от документа по чл. 9, ал. 5 от Наредба№ РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удост-е за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съотв. на инвест. проекти и/или упр. на стр. надзор-удост-е, даващо право на лицата по чл. 166, ал. 7 ЗУТ да упражняват дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ, издадено от началника на ДНСК или правомощено от него длъжностно лице или да уведоми възложителя за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съотв. на инвест. проекти и/или упр. на стр. надзор. Когато избраният за изпълнител участник е лице, което притежава документ, удост. правото му да извършва дейностите, предмет на общ. поръчка, издаден от компетентен орган на д-ва — членка на ЕС, или на др. д-ва — страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, в която няма режим, еквивал. на режима по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, същият трябва да представи преди подписване на дог-ра заверено копие от удост-е, издадено от н-ка на ДНСК или оправомощено от него длъж. лице, въз основа на което може да се упражняват тези дейности на територията на Р Б-Я временно и еднократно за конкретния строеж, или да уведоми възложителя за вписване в рег-ра на консултантите за оценяване на съотв. на инвест. проекти и/или упр. на стр. надзор.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма поставено изискване от възложителя.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Няма поставено изискване от възложителя.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът на основание чл. 63, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 3 (три) г. от датата на подаване на офертата.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с мин. изискване за техн. и проф. способности чрез попълване на цялата изискуема информация в съответното поле от част IV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП.

Преди сключване на договора съответствието с поставения критерий за подбор се доказва съгл. чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП чрез представяне списък на услугите, които са идент. или сходни с предмета на общ. поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга, както следва:

— удост-е, издадено от получателя, посочен в списъка, или от комп. орган, потвърждаващо извършването на услугата, и/или

— посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

2. Участникът на осн. чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП да разполага с персонал с опр. проф. компетентност за изпълнение на поръчката.

При подаване на оферта участниците декларират съотв. с мин. изискване за техн. и проф. способности чрез попълване на изискуемата информация в съответното поле от част ІV, раздел В „Технически и професионални способности“ на еЕЕДОП, като за всеки от декл. експерти (правоспособно лице по част „Технологична“ и правоспособно лице по част „Технологична — технологични тръбопроводи“ посочват:

— имената на лицето,

— конкретния професионален опит (съгласно конкретното изискване към всеки от експертите, за които е поставено изискване относно професионалния им опит).

Преди сключване на дог-ра съотв. с поставения критерий, в т.ч. мин. изискване за допустимост на осн. чл. 59, ал. 5 от ЗОП, по отношение на техн. и проф. способности на участниците във връзка с чл. 63, ал. 1, т. 5 от ЗОП се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата.

Участниците в процедурата следва сами да преценяват дали за изпълнението на обществената поръчка ще им е нужно позоваването на трето лице или не. В случай че в част II, раздел „В“ от еЕЕДОП е посочено с отбелязване „не“, че участникът няма да използва капацитета на др. субекти, за да изпълни критериите за подбор, касаещи наличието на персонал с опр. проф. компетентност за изпълнението на поръчката, е достатъчно участникът само да представи изискуемата информация за персонала, който ще участва в изпълнението на общ. поръчка, като съотв. лица не са считат за трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП, поради което не следва да попълват и представят отделни еЕЕДОП, дори и за лицата по гражд. дог-ри.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, вкл. в него.

Документите, чрез които се доказва съотв. с критериите за подбор, се представят само от участника, избран за изпълнител, преди сключване на дог-ра съгл. условията, посочени в раздел „Изисквания за сключване и изпълнение на договор“ от указания за подготовка на оферта.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.1. Участникът да е изпълнил мин. 1 дейност, идент. или сходна с тази на поръчката, за последните 3 (три) г. от датата на подаване на офертата.

Под „дейност, сходна с предмета и обема на поръчката“ се разбира:

— оценка за съответствие на инвест. проект, който е одобрен по реда на ЗУТ, въз основа на която има издадено разрешение за строеж или еквивалентен документ за обекти, изпълнени в чужда страна, и

— упражнен стр. надзор на строеж за който има издадено разрешение за ползване по реда на ЗУТ или еквивалентен документ за за обекти, изпълнени в чужда страна, като оценката за съответствие и упражняването на стр. надзор следва да бъдат извършени при ново строителство или реконструкция, или осн. ремонт на линейни подземни инфраструктурни обекти (газопроводи или топлопроводи или нефтопродуктопроводи или водопроводи или канализационни колектори), представляващи строежи от I категория съгл. чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ или строежи от II категория съгл. чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ, или еквивалентни обекти, в случай че са изпълнени в чужбина.

Участникът може да удостовери съответствието си с изискването за изпълнена „дейност, сходна с предмета на поръчката“ с изпълнение на дейностите по оценка за съответствие на инвестиционния проект и строителен надзор, като:

— посочи дейностите по оценка за съответствие и упражнен строителен надзор, извършвани за един и същи строеж, или

— посочи дейностите по оценка за съответствие извършвани на 1 стоеж и дейностите по упражнен строителен надзор, извършвани за друг строеж.

Независимо от горното за доказване на съответствие с мин. изискване следва да е налице опит в 1 (една) дейност по оценка за съответствие и 1 (една) дейност по упражнен строителен надзор, отговарящи на описаните по-горе условия.

2.1. Участникът трябва да разполага с персонал, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и който следва да включва:

2.1. Правоспособно лице по част „Технологична — технологични тръбопроводи“ за изработване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор с опит в изработването на оценка за съответствие по част „Технологична“ или в изработването на инвестиционен проект по част „Технологична“ и упражняване на строителен надзор за минимум 1 (един) преносен и/или разпределителен газопровод извън урбанизирани територии.

2.2. Правоспособно лице по част „Технологична“ за изработване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор с опит в изработването на оценка за съответствие по част „Технологична“ или в изработването на инвестиционен проект по част „Технологична“ и упражняване на строителен надзор за минимум 1 (един) проект за изграждане на нова или реконструкция или основен ремонт на съществуваща газоизмервателна станция (ГИС)/автоматична газорегулираща станция (АГРС)/газорегулираща станция (ГРС) или станция за очистване на газа (СОГ).

Забележка: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.

„Правоспособните лица“ следва да са включени в списъка към удостоверението на участника или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършва оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (когато по приложимото право се изисква).

В случай че участникът е чуждестранно лице и в държавата, в която е установен, не е налице документ, еквивалентен на списъка към удостоверението по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, „правоспособни лица“ са физически лица, които имат право в своята страна да изпълняват тази услуга. Доколкото това се изисква — да притежават специално разрешение или членуват в определена организация, за да могат да изпълняват в своята страна съответната услуга, предмет на поръчката.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП.

2. За участника в процедурата или посочен от него подизпълнител или за трето лице не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 във вр. с чл. 6, ал. 1, т. 40 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и по чл. 107 от ЗОП.

3. Участниците задължително следва да представят ЕЕДОП в електронен вид съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

При подписване на договора определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността без ДДС на договора под формата на депозит на парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаващи изпълнението на договора, като изискванията и условията са посочени в документацията за участие.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Финансирането се извършва от „Булгартрансгаз“ ЕАД със собствени средства, както и с безвъзмездно финансиране от програмата — Механизъм за свързване на Европа, Connecting Europe Facility (CEF).

2. Възложителят заплаща дължимото възнаграждение съгл. условията, посочени в раздел III от проекта на договор от док-ята за участие.

3. Поради естеството и предмета на поръчката във връзка с чл. 166, ал. 1 от ЗУТ поръчката не вкл. част/и, която/които могат да бъдат предадени като отделен обект от подизпълнителя на изпълнителя или на възложителя, във връзка с което не е налице възможност за извършване на директни плащания към подизпълнителите, т.к. липсва една от предпоставките на чл. 66, ал. 4 от ЗОП, а именно да има възможност за предаване от подизпълнителя на част от поръчката като отд. обект. В тази връзка възложителят не предвижда директни разплащания с подизпълнители

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 24/02/2020
Местно време: 17:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 25/02/2020
Местно време: 14:00
Място:

Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД: гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят документите, посочени в раздел VI.3) „Допълнителна информация“, т. 2 от настоящото обявление.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1. Участниците могат да получат необх. инфор-я за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в РБ и относими към предмет на поръчката, от НАП, www.nap.bg; МОСВ, www3.moew.government.bg и МТСП, www.mlsp.government.bg.

2. Лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, желаещи да присъстват при отварянето на офертите, следва да представят:

— за участници в поръчката (представляващ/и участника) — представят документ за самоличност, копие на документ, удост. акт. състояние на съотв. участник (отнася се за чуждестр. участници), а при участник обединение — копие от д-р за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестр. участници представят документа, удост. акт. състояние/д-р за обед-е, или документ, в който се посочва представляващият, и в превод на бълг. ез.,

— за упълномощени представители на участниците — документ за самоличност, пълномощно, копие на документ, удост. актуалното състояние на съотв. участник (отнася се за чуждестр. участници), а при участник обединение — копие от д-р за обединение или документ, в който се посочва представляващият. Чуждестр. участници представят документа, удост. актуалното състояние/д-р за обед-е, или документ, в който се посочва представляващият, и съотв. пълномощно и в превод на бълг. ез.

3. При несъответствие м/у предложените обща цена, изписана словом и цифром, или ед. цени и обща цена валидна ще бъде общата цена, изписана словом, която се оповестява по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, и в случай че бъде открито такова несъответствие, участникът следва да приведе общата или ед. цени в съотв. с общата цена, изписана словом, в определен от комисията срок.

Продължава от раздел II.2.14):

— срок за изработване на комплексен доклад съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ — не повече от 10 (десет) календарни дни,

— срок за изработване на окончателен доклад съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт — не повече от 10 (десет) календарни дни.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 2-9884070
Факс: +359 2-9807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/01/2020