С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Можете да се регистрирате за нашия 4-и семинар с повторни ползватели на данни от TED, който ще се проведе на 14 декември 2023 г.

Услуги - 323831-2017

17/08/2017    S156

България-София: Услуги по почистване на сгради, без жилищните

2017/S 156-323831

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Централен орган за покупки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG BULGARIA
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Кирил Ананиев — заместник министър на финансите
Електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement
I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.minfin.bg/bg/procurement/128
Допълнителна информация може да бъде получена от друг адрес:
Официално наименование: Министерство на финансите, дирекция Централизирано възлагане и обществени поръчки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Град: София
код NUTS: BG412 Sofia
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: Евгения Такева — държавен експерт в дирекция ЦВОП
Електронна поща: e.takeva@minfin.bg
Телефон: +359 98592489
Факс: +359 98592773
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.minfin.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/128%20
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://sevop.minfin.bg/
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Икономически и финансови дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Услуги по почистване, щадящи околната среда.

II.1.2)Основен CPV код
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

С настоящата процедура Централният орган за покупки (ЦОП) има за цел да възложи изпълнението на зелена обществена поръчка чрез сключване на рамково споразумение за период на изпълнение на услугите от 1.2.2018 г. до 31.1.2021 г. с 6 изпълнители, на които ще възложи да осъществяват комплексно почистване на сгради, работни и сервизни помещения, поверени за управление и разпореждане на органите на изпълнителната власт и техните администрации.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
90911200 Услуги по почистване на сгради, без жилищните
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

София и страната.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Поръчката обхваща извършване на услуги по текущо, основно почистване и периодични дейности, щадящи околната среда:

— Текущо почистване: ежедневно хигиенизиране, включва ежедневно повторяеми дейности, осигуряващи постоянното равнище на хигиена в сградата. Под „ежедневна“ се разбира дейност, извършвана всеки работен ден за страната, като честотата се определя в брой пъти от индивидуалния възложител при провеждане на вътрешен конкурентен избор по сключеното от ЦОП рамково споразумение, в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

— Основно почистване: включва различни видове дейности, извършвани обикновено 1 или 2 пъти в годината. Те осигуряват трайна обработка и постигане на по-високо равнище на чистота. Честотата на извършване на тези дейности се определя от конкретния индивидуален възложител при провеждане на вътрешен конкурентен избор по сключеното от ЦОП рамково споразумение, в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

— Периодични дейности: повторяеми дейности с различна периодичност в зависимост от нуждите на индивидуалните възложители, обикновено 1 или 2 пъти седмично или месечно. Честотата на извършване на тези дейности се определя от конкретния индивидуален възложител при провеждане на вътрешен конкурентен избор по сключеното от ЦОП рамково споразумение, в съответствие с чл. 82, ал. 3 от ЗОП.

Подробно описание на гореизброените видове дейности се съдържа в техническата спецификация на Централния орган за покупки.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали минимален общ годишен оборот в размер на 3 000 000 (три милиона) BGN без ДДС общо за последните 3 приключили финансови години. При поискване от страна на възложителя на документи, чрез които се доказва съответствие с критерия, възложителят ще приеме документи, съгласно чл. 62, ал. 1 от ЗОП, както и хипервръзка към публичен регистър, откъдето биха могли да бъдат установени декларираните обстоятелства.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът следва да е реализирал минимален общ годишен оборот в размер на 3 000 000 (три милиона) BGN без ДДС общо за последните 3 приключили финансови години.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците следва да разполагат с персонал, пряко зает в извършване на услуги по почистване на територията на Република България, към датата на подаване на офертата. Това изискване е поставено с оглед изпълнението на конкретната обществена поръчка — услугите по почистване се изпълняват ежедневно на територията на Република България. При поискване от страна на възложителя, декларираната информация се доказва с подписан от участника списък на персонала на участника по чл. 64, т. 6 от ЗОП. Списъкът следва да е придружен от „Справка за актуално състояние на всички трудови договори“, издадена от НАП.

2. За изпълнение на услугите по почистване участниците трябва да използват почистващи продукти, които отговарят на съответните основни критерии, съдържащи се в раздели 3.1 — 3.6 от Информационен лист за критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за почистващи продукти и услуги за почистване, който се намира на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/bg.pdf Участниците трябва да предоставят информация в ЕЕДОП за мерките за управление на околната среда чрез изброяване на продуктите за почистване, които ще бъдат използвани при изпълнение на услугата. При поискване от страна на възложителя ще се приемат доказателства за съответствието на продуктите от списъка със спецификациите за основните критерии, съдържащи се в раздели 3.1-3.6 на Информационен лист за критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за почистващи продукти и услуги за почистване. Списъците с еко-продукти на избраните за изпълнители на рамковото споразумение участници, стават неразделна част от рамковото споразумение.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да разполага с минимум 50 броя работници и служители, пряко заети в извършване на услуги по почистване на територията на Република България, към датата на подаване на офертата.

2. За изпълнение на услугите по почистване участниците трябва да използват почистващи продукти, които отговарят на съответните основни критерии, съдържащи се в раздели 3.1 — 3.6 от Информационен лист за критерии на ЕС за зелени обществени поръчки за почистващи продукти и услуги за почистване, който се намира на адрес:

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/bg.pdf. За съответстващи ще се считат продуктите с екомаркировка от тип I, отговаряща на посочените критерии. Ще се приемат и други подходящи доказателствени средства, като например: посочване на съставките, изброени върху етикета на продукта, в ИЛБ, на уебсайта на производителя или в други съответни листове за технически данни, заедно с техния номер по CAS (ако съществува такъв) и декларация, че никоя от изброените съставки не фигурира в списъка с кандидат-вещества; техническо досие на производителя или протокол от изпитване от признат орган — когато е приложимо и др.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, съответствието с изискването се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него (чл. 59, ал. 6 от ЗОП).

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 6
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/09/2017
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/09/2017
Местно време: 11:00
Място:

Електронно в СЕВОП.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

В обявения час и дата на електронното отваряне на офертите, в сградата на МФ ще се извърши публично отваряне на документите, представени на хартиен носител, подадени в деловодството на МФ. На публичното отваряне могат да присъстват участниците в процедурата както и техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Министърът на финансите в качеството му на Централен орган за покупки (ЦОП), чрез дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“ открива електронна открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамково споразумение с 6 /шест/ лица. Откритата процедура ще се проведе електронно чрез СЕВОП.

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 55, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, който участва за тази поръчка като подизпълнител на друг участник или участва като член на обединение в офертата на друг участник, който е свързано лице с друг участник в същата процедура.

Когато с офертата се подават документи на хартиен носител, те се представят в деловодството на Министерството на финансите, при спазване на правилата на чл. 47 от ППЗОП, преди изтичане на крайния срок за подаване на оферти.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби е съгласно, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба се подава до КЗК с копие до възложителя.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/08/2017