Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 324627-2019

Submission deadline has been amended by:  429302-2019
11/07/2019    S132    Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Tyresö: Låssmedstjänster

2019/S 132-324627

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tyresö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0092
Postadress: Dalgränd 6
Ort: Tyresö
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 135 40
Land: Sverige
Kontaktperson: Mikael Hörnberg
E-post: mikael.hornberg@tyreso.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tyreso.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxpwffvpb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxpwffvpb&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Låssmedstjänster & Larm- och inpassagesystem

Referensnummer: 2018/KSUH 0065
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
98395000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tyresö kommun och Tyresö bostäder inbjuder Er att lämna anbud avseende låssmedstjänster & larm- och inpassagesystem enligt förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Upphandlingen är indelad i två anbudsområden:

1) låssmedstjänster, förväntad omsättning ca 2,2 miljoner/år

2) larm- och inpassagesystem, förväntad omsättning ca 1,5+ miljoner/år

Dessa utvärderas separat enligt mervärdesmodeller.

Välkommen med Ert anbud!

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35121700
42961100
45312000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Hantering av beställarens larmtekniska installationer samt lås och inpassagesystem.

ALLMÄN ORIENTERING

Tyresö kommun och Tyresö bostäder inbjuder Er att lämna anbud avseende låssmedstjänster & larm- och inpassagesystem enligt förutsättningar och villkor i detta förfrågningsunderlag med bilagor.

Tyresö kommun, med cirka 47 000 invånare, är en dynamisk storstadsnära kommun med hav och natur inpå knuten. Här finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter, skolor, förskolor och service, vilket tillsammans gör Tyresö till en attraktiv ort att bo i - 20 minuter från Stockholm city.

Kommunen är nu inne i en expansiv fas. De centrala delarna ska förtätas och få en ny stadskärna, Norra Tyresö Centrum. En ny översiktsplan arbetas fram för att visa hur kommunen ska kunna växa ytterligare, hållbart och med en stärkt identitet.

Tyresö Bostäder grundades år 1962 och är Tyresö kommuns största bostadsföretag med cirka 3300 bostadslägenheter och ett antal lokaler. Tyresö Bostäder är helägt av Tyresö Kommun. Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Tyresö kommun. Omsättningen uppgick år 2017 till cirka 275 miljoner kronor.

Läs mer om Tyresö på beställarnas hemsidor www.tyreso.se och www.tyresobostader.se

Välkommen med Ert anbud!

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/11/2019
Slut: 31/10/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 13/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/09/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/07/2019