Pakalpojumi - 326134-2015

Rādīt kompakto skatījumu

17/09/2015    S180

Dānija-Kopenhāgena: Plašsaziņas līdzekļu monitoringa rīki un pakalpojumi Eiropas Vides aģentūrai

2015/S 180-326134

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: EEA Iepirkumu dienests
Pasta adrese: Kongens Nytorv 6
Pilsēta: Kopenhāgena K
Pasta indekss: 1050
Valsts: Dānija
Kontaktpersona(-as): Bitten Serena
E-pasts: procurement@eea.europa.eu
Tālrunis: +45 33367138
Fakss: +45 33367199

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://www.eea.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vide
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
Plašsaziņas līdzekļu monitoringa rīki un pakalpojumi Eiropas Vides aģentūrai.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorija Nr. 27: Citi pakalpojumi
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: darbuzņēmēja telpās; iespēja 1 sanāksmi 1 personai gadā rīkot EEA telpās, ja to pieprasa EEA. Citas sanāksmes notiks videokonferenču/telefonkonferenču veidā.
NUTS kods
II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz vispārīgās vienošanās izveidi
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
Vispārīgā vienošanās ar vienu uzņēmēju

Vispārīgās vienošanās darbības laiks

Ilgums mēnešos: 36

Paredzamā iepirkumu kopējā vērtība visā vispārīgās vienošanās darbības laikā

Paredzamā vērtība bez PVN: 80 000 EUR
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
1 no svarīgiem EEA uzdevumiem ir nodrošināt, ka tās sagatavotā vides informācija tiek nodota tās galvenajai auditorijai. Tāpēc EEA ir ļoti svarīgi novērtēt to, kā EEA tiek kopumā atainota plašsaziņas līdzekļos, un jo īpaši to, cik iedarbīgs ir tās ar plašsaziņas līdzekļiem saistītais darbs.
EEA preses birojs ik nedēļu ziņo EEA darbiniekiem par atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos un pēc svarīgu ziņojumu publiskošanas sagatavo novērtēšanas ziņojumus, kuros ietverta informācija par plašsaziņas līdzekļu aptvēruma apjomu, norādes par svarīgākajām atsaucēm, aplēsta potenciāli sasniegtā auditorija, noteikti vissvarīgākie raksti, kas sekmējuši EEA tīmekļa vietnes apmeklēšanu un noteikti vairāki sociālo plašsaziņas līdzekļu parametri.
EEA plāno noslēgt pamatnolīgumu, kura ietvaros tiks nodrošināti plašsaziņas līdzekļu monitoringa rīki un pakalpojumi, kas tiks izmantoti plašsaziņas līdzekļu ikdienas monitoringā, un atvieglota ziņošana par EEA atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos un tā novērtēšana.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

22200000 Avīzes, laikraksti, periodiskie izdevumi un žurnāli, 79990000 Dažādi ar uzņēmējdarbību saistīti pakalpojumi, 79980000 Abonēšanas pakalpojumi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): nē
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
Paredzams, ka līguma kopējā vērtība par visiem pakalpojumiem būs 80 000 EUR ne vairāk kā uz 36 mēnešiem. Līgums tiks noslēgts uz sākotnējo 12 mēnešu periodu, un to varēs atjaunot ne vairāk kā 2 reizes, katru reizi uz 12 mēnešiem.
Paredzamā vērtība bez PVN: 80 000 EUR
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: jā
Iespējamo atjaunošanas reižu skaits: 2
Atjaunojamu piegāžu vai pakalpojumu līgumu gadījumā – plānotais laika grafiks turpmākajiem līgumiem:
mēnešos: 12 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Ilgums mēnešos: 36 (no līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas)

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
Kā norādīts pamatnolīguma projektā, kas pievienots konkursa specifikācijām kā 6. pielikums.
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Kā norādīts pamatnolīguma projektā, kas pievienots konkursa specifikācijām kā 6. pielikums.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Piedāvājumus var iesniegt uzņēmēju konsorciji. Ja līguma slēgšanas tiesības piešķirs konsorcijam, pirms līguma parakstīšanas tam var pieprasīt izveidot noteiktu juridisku formu, ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas pareizai līguma izpildei. Tā var būt persona, kurai ir juridiskas personas statuss vai arī tāda nav, bet kas piedāvā pietiekamu EEA līgumisko interešu aizsardzību (atkarībā no attiecīgās dalībvalsts tā varētu būt, piemēram, korporācija vai līgumsabiedrība, vai pagaidu apvienība). Konsorcijiem jānorīko 1 no dalībniekiem par koordinatoru, kas sazināsies ar EEA. Katram konsorcija dalībniekam jāatbilst turpmāk III.2.1. iedaļā minētajiem dalības nosacījumiem.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: kā noteikts konkursa specifikāciju I pielikuma 12.1. un 12.2.1. iedaļā.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: kā noteikts konkursa specifikāciju I pielikuma 12.2.2. iedaļā.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
kā noteikts konkursa specifikāciju I pielikuma 12.2.3. iedaļā.
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem: nē
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi
Juridiskām vienībām jānorāda par pakalpojuma izpildi atbildīgo darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija: nē

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti specifikācijās, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus vai uzsākt sarunas vai aprakstošā dokumentā
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
EEA/COM/15/006.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
30.10.2015 - 16:00
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 6.11.2015 - 10:00

Vieta:

EEA telpas Kongens Nytorv 6, 1050 Kopenhāgena K, DĀNIJA.

Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: jā

Papildu informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanu: atvēršanas sanāksmē var piedalīties pretendentu pārstāvji (1 katra pretendenta pārstāvis). Tie tiek lūgti iepriekš līdz 3.11.2015 (10:00) informēt EEA Iepirkumu dienestu pa e-pastu (procurement@eea.europa.eu) vai faksu (+45 33367199).

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
VI.3)Papildu informācija
Pretendenti var lejupielādēt konkursa dokumentus un papildu informāciju no "eTendering" tīmekļa vietnes:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1059

Šī tīmekļa vietne tiks regulāri atjaunināta, un pretendenta pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi jaunumiem un izmaiņām.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

Struktūra, kas atbildīga par starpniecības procedūrām

Pilns nosaukums: Eiropas Ombuds
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbūra
Pasta indekss: 67001
Valsts: Francija
E-pasts: eo@ombudsman.europa.eu
Tālrunis: +33 388172313
Fakss: +33 388179062
Interneta adrese: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
Precīza informācija par pārsūdzību iesniegšanas termiņu(-iem): 2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas (saņemšanas datuma) vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad attiecīgā persona ir uzzinājusi attiecīgo informāciju, pārsūdzība var tikt iesniegta Vispārējai tiesai. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam iepriekš minēto pārsūdzību iesniegšanas termiņu nevar ietekmēt.
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu

Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luksemburga
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
7.9.2015