Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 326284-2019

12/07/2019    S133

Danmark-Ringsted: Elektriska kopplingstavlor

2019/S 133-326284

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Ringsted Spildevand A/S
Nationellt registreringsnummer: 31152062
Postadress: Bragesvej 18
Ort: Ringsted
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
Kontaktperson: Henning Hammerich Horney
E-post: hhh@ringstedforsyning.dk
Telefon: +45 69898051
Internetadress(er):
Allmän adress: https://permalink.mercell.com/109924496.aspx
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://permalink.mercell.com/109924496.aspx
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://permalink.mercell.com/109924496.aspx
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Prækvalifikation til rammeaftale 2020 til 2021 for indkøb af styre- og automatiktavler til grinder- og transportpumpestationer

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31214500 Elektriska kopplingstavlor
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Fabrikation og levering af styre- og automatiktavler monteret i dækskab.

Tryk her https://permalink.mercell.com/109924496.aspx

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 800 000.00 DKK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK02 Sjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ringsted Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

1) Fabrikation og levering af ca. 135 styre- og automatiktavler monteret i dækskab. Tavlerne er til brug for præfabrikerede grinder pumpestationer til tryksatte spildevandssystemer (»det åbne land«) bestykket med dykkede centrifugalpumper med skæreanordning.

Fabrikation og levering af ca. 19 styre- og automatiktavler monteret i dækskab. Tavlerne er til brug for præfabrikerede transport pumpestationer til spildevandssystemer bestykket med dykkede centrifugalpumper;

2) Tavlerne bygges efter ens koncept (dog 5 typer) med tilhørende inkorporerings erklæring for den efterfølgende CE-mærkning af pumpestationerne. Dokumentation skal dokumenteres digitalt. Diagrammer skal kunne viderebearbejdes i el-tegneprogrammet PCschematic, med fuld dynamisk funktionalitet;

3) Styre- og automatiktavlerne skal have minimum kapsling IP54 og være monteret i vejrbestandig dækskab med sokkel for nedgravning;

4) Rammeaftalen vil indeholde elementer bygget på »partnering konceptet«, således at tavleleverandøren, som en del af ydelsen i kontraktperioden, skal deltage i projektoptimering/videreudvikling af konceptet for styre- og automatiktavlerne.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 800 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Kan forlænges på uændrede vilkår i 2 x 12 måneder.

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
Planerat antal kandidater: 5
Objektiva kriterier för begränsningen av antalet anbudssökande:

Ved udvælgelse blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Ringsted Spildevand A/S vælge max. 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave, skønnes at have de bedste kompetencer.

Der vil i denne vurdering blive fokuseret på referencer, forsyningssikkerhed og kvalitet.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om "Økonomisk og finansiel formåen" samt "Teknisk og faglig formåen".

Med hensyn til referencer vil der ved udvælgelsen blive fokuseret på om referencerne rammer plet, herunder om der er tale om rammeaftaler.

For forsyningssikkerheden vil firmaer, der kun har begrænset andel (eller ingen andel) af produktionen i underleverance blive foretrukket.

Ansøgere med en stærk kvalitetssikring foretrækkes.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Der indgår levering af frekvensomformere som option.

Bemærk dog at denne option ikke indgår i tildelingskriteriet "Billigste pris".

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Ansøgere må ikke være omfattet af en af de udelukkelsesgrunde, som fremgår af udbudslovens § § 135-136 samt de evt. valgte frivillige udelukkelsesgrunde i § 137.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Virksomhedens samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår.

Den "specifikke omsætning" for de seneste 3 regnskabsår, defineret som omsætningen på tavleleverancer af typen "styre- og automatiktavler til pumpestationer/pumpeinstallationer".

Eventuella minimistandardnivåer:

Ansøger (tavleleverandøren) skal inden for de seneste 3 regnskabsår have haft en "specifik omsætning" på ikke under 10 000 000 DKK.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Levering af leverancer af den anførte type (Referencer for de væsentligste opgaver som indgår i "specifik omsætning") fra de seneste 3 til 5 år.

Teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol.

Årlige gennemsnitlige antal beskæftigede.

Andel i underleverance.

III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Anfordringsgaranti på 300 000 DKK.

ORGALIME S2012 er gældende for entreprisen med de i udbuddet oplyste tilføjelser og fravigelser. Betaling sker månedsvisbagud og der betales efter regning iht. godkendte enhedspriser. Der vil være tilbagehold på 10% indtil aflevering af de enkelte delleverancer. Bygherrens betalingsfrist er 30 dage netto.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/09/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
Datum: 10/09/2019
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Danska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Styre- og automatiktavler skal leveres senest 8 uger fra bestilling.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadress: http://www.klfu.dk
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadress: http://www.kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/07/2019