Доставки - 326573-2017

19/08/2017    S158    Европейска комисия - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Гepмaния-Карлсруе: Доставка на сканиращ електронен микроскоп, който да бъде използван за анализ на ядрен материал

2017/S 158-326573

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC), JRC.G — Nuclear Safety and Security (Karlsruhe), JRC.G.III.8 — Waste Management
Пощенски адрес: PO Box 2340
Град: Karlsruhe
код NUTS: DE12
Пощенски код: 76125
Държава: Германия
Лице за контакт: Public Procurement
Електронна поща: jrc-procurement-karlsruhe@ec.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/

Адрес на профила на купувача: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2725
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на сканиращ електронен микроскоп, който да бъде използван за анализ на ядрен материал.

Референтен номер: JRC/KRU/2017/G.III.8/0079/OC.
II.1.2)Основен CPV код
38511100
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

JRC Карлсруе планира да закупи сканиращ електронен микроскоп в подкрепа на текущите проучвания на безопасността на ядрени горива и материали. С цел ефективно характеризиране на силно хетерогенни материали, като например отработено ядрено гориво по отношение на химични, механични, физични и термични свойства, е необходимо да се характеризират определени фази и/или региони, формирани по време на облъчване. Концепцията на сканиращия електронен микроскоп (SEM), предвиден тук, ще допринесе значително за разделяне на фазите или регионите от интерес за пряко характеризиране. Това ще подобри оценката на безопасността на различни съединения, използвани или предлагани за приложения като например ядрено гориво или материали. Основните проучвани материали са облъчени горива за настоящи (UO2, MOX) и бъдещи ядрени реактори, различни матрици за изхвърляне на високоактивни ядрени отпадъци и структурни ядрени материали. С помощта на SEM ще се извършва изобразяване, анализ на микроструктурата на материалите и анализ на състава.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38511100
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: DE12
Основно място на изпълнение:

Европейска комисия, JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, ГЕРМАНИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на сканиращ електронен микроскоп (SEM), който да бъде използван за анализ на ядрен материал.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 650 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 33
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Изисква се оферта за следното незадължително изискване:

— втори енергийно дисперсионен рентгенов детектор (EDX),

— електронен детектор за дифракция с обратно разпръскване (EBSD).

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2725
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 22/09/2017
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски, Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/09/2017
Местно време: 10:00
Място:

Европейска комисия, JRC Karlsruhe, Hermann-von-Helmholtz-Platz 1, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, ГЕРМАНИЯ.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
Ще се приема електронно заплащане
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд на Европейския съюз
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Телефон: +352 4303-1

Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/08/2017