Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Услуги - 327734-2019

12/07/2019    S133    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

2019/S 133-327734

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на отбраната, главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“
Национален регистрационен номер: 000695324
Пощенски адрес: ул. „Дякон Игнатий“ № 3
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1092
Държава: България
Лице за контакт: Мариана Божилова
Електронна поща: m.bojilova@mod.bg
Телефон: +359 29220793
Факс: +359 29220704

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.md.government.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: https://pp.mod.bg/4-NSIP-2018-P

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Отбрана

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Проектиране и авторски надзор за проект 3PL31002 „Ремонт на резервоари за съхранение на горива по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)“

Референтен номер: 21-38-378
II.1.2)Основен CPV код
71240000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на инвестиционен проект в съответствие със задание за проектиране (приложение № 8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на 2 резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3.

Проектът е част от пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 — Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 705 523.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71240000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:

Войскови район 1796 — Сливен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на инвестиционен проект в съответствие със задание за проектиране (приложение № 8 от документацията за обществената поръчка) и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт на 2 резервоара за съхранение на гориво за реактивни двигатели (JET), всеки по 5 000 м3, с обща вместимост 10 000 м3.

Проектът е част от Пакет от способности СР 9А0995 „Вместимости за горива за летища на НАТО“ във военно формирование 42 700 — Сливен и е финансиран изцяло от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на проектантите в екипа / Тежест: 40
Критерий за качество - Име: Организация за изпълнение на проектирането / Тежест: 30
Цена - Тежест: 30
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 247-569508
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ВИ-06-14/10.06.2019
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
10/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 4
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Ферокс Къмпани“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 202005966
Пощенски адрес: ул. „Виктор Григорович“ № 8, вх. А, ап. 29
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1606
Държава: Венецуела
Електронна поща: ferrox.company@gmail.com
Телефон: +359 894667148
Факс: +359 894667148
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 705 523.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
09/07/2019