Строителство - 328469-2020

14/07/2020    S134

България-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове

2020/S 134-328469

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“
Национален регистрационен номер: 176937717
Пощенски адрес: бул. „Руски“ № 139
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Марина Мирчева
Електронна поща: secretary@cpsbb.eu
Телефон: +359 892286912
Факс: +359 892286912
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://op.cpsbb.eu/op.html
Адрес на профила на купувача: http://op.cpsbb.eu/building.html
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изпълнение на СМР за изграждане на обект „Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27 — нов, по плана на ж.р. „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив“

II.1.2)Основен CPV код
45214600 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Предвижда се да бъде изграден нов Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв. 27 — нов (кв. 1 — стар, ж. гр. А-7,8) по плана на ж.р. „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив. Категорията на строежа е трета съгласно издадено разрешение за строеж № 153/19.06.2019 г. Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за изпълнение на строежа се разделят в 8 подобекта. Пълната разгъната застроена площ на сградите, включително оранжериите, възлиза на 10 032,93 кв. м, а застроената площ е 7 122,34 кв. м. Извън тези площи в парцела са предвидени:

— паркинг за 120 автомобила с площ 2 865,31 кв. м,

— благоустрояване с водна площ с площ 1 759,44 кв. м.

Общата площ на парцела, предложен за реализация на разработката, е 23 447 кв. м. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническата спецификация, одобрения технически инвестиционен проект и разрешение за строеж — приложения към документацията за участие в процедурата.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 16 641 094.40 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45214600 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на научноизследователски центрове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв. 27 — нов (кв. 1 — стар, ж. гр. А-7,8) по плана на ж.р. „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предвижда се да бъде изграден нов Център за растителна системна биология и биотехнологии в УПИ II-540.1208, обществено и делово обслужване от кв. 27 — нов (кв. 1 — стар, ж. гр. А-7,8) по плана на ж.р. „Тракия“, гр. Пловдив, община Пловдив. Категорията на строежа е трета съгласно издадено разрешение за строеж № 153/19.06.2019 г. Предвидените в инвестиционния проект строително-монтажни работи за изпълнение на строежа се разделят в 8 подобекта. Пълната разгъната застроена площ на сградите, включително оранжериите, възлиза на 10 032,93 кв. м, а застроената площ е 7 122,34 кв. м. Извън тези площи в парцела са предвидени:

— паркинг за 120 автомобила с площ 2 865,31 кв. м,

— благоустрояване с водна площ с площ 1 759,44 кв. м.

Общата площ на парцела, предложен за реализация на разработката, е 23 447 кв. м. Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническата спецификация, одобрения технически инвестиционен проект и разрешение за строеж — приложения към документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1 — срок за изпълнение / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: П2 — техническо предложение за изпълнение на поръчката / Тежест: 25
Цена - Тежест: 60
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M2OP001-1.003-0001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 023-050269
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 4
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
02/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 6
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „ГБС — Пловдив“ АД
Национален регистрационен номер: 115345761
Пощенски адрес: ул. „Христо Г. Данов“ № 24
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Електронна поща: office@gbs-plovdiv.com
Телефон: +359 32624653
Факс: +359 32624653
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 16 651 793.15 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 16 641 094.40 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/07/2020