Varor - 329115-2019

Submission deadline has been amended by:  438466-2019
15/07/2019    S134    Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Sverige-Kalmar: Persondatorer

2019/S 134-329115

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kalmar kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0746
Postadress: Box 611
Ort: Kalmar
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 391 26
Land: Sverige
Kontaktperson: Anna Sverresdotter
E-post: anna.sverresdotter@kalmar.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.kalmar.se

I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnbbnsrkk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afnbbnsrkk&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Klienter / datorer med tillbehör

Referensnummer: KS 2019/0609
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30213000 Persondatorer
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Beställaren avser att upphandla digitala klienter inklusive tillbehör och produktnära tjänster, med tillhörande ansvar för logistik, service, support och livscykelhantering. Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen per år till ca 2 500 000 kronor.

Upphandlingen genomförs som samordnad Upphandling för kommuner och dess bolag i Kalmar län.

Beställarens ombud i Upphandlingen är Kalmar kommun, Kommunledningskontoret, Upphandlingsenheten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30213100 Bärbara datorer
30213500 Handdatorer
30230000 Datorrelaterad utrustning
30237000 Delar och tillbehör till datorer
30237460 Tangentbord till datorer
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Beställaren avser att upphandla digitala klienter inklusive tillbehör och produktnära tjänster, med tillhörande ansvar för logistik, service, support och livscykelhantering. Se bilaga 2 – Prisbilaga med tillhörande produktspecifikationer.

Beställaren uppskattar den totala inköpsvolymen per år till ca 2 500 000 SEK. Beställaren förbinder sig emellertid inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen Leverantör är skyldig att leverera Beställarens verkliga behov.

Beställaren förbehåller sig rätten att separat upphandla produkter inom 1:1-koncept i pedagogisk verksamhet, för elever och pedagoger vid sidan av denna Upphandling. De produkter som avses är ej medräknade i den uppskattade volymen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Högsby kommun har option på att inträda i avtalet.

II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/09/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 10/12/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 11/09/2019
Lokal tid: 08:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/07/2019