Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 329168-2020

14/07/2020    S134

България-Пловдив: Хроматографи

2020/S 134-329168

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Сдружение „Център по растителна системна биология и биотехнология“
Национален регистрационен номер: 176937717
Пощенски адрес: бул. „Руски“ № 139
Град: Пловдив
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4000
Държава: България
Лице за контакт: Марина Мирчева
Електронна поща: secretary@cpsbb.eu
Телефон: +359 898371512
Факс: +359 898371512
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://op.cpsbb.eu/op.html
Адрес на профила на купувача: http://op.cpsbb.eu/chromatograph.html
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ

II.1.2)Основен CPV код
38432200 Хроматографи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, провеждане на обучения, профилактика, гаранционна поддръжка на апаратура/система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ. Изискванията към изпълнението на дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, в т.ч. минималните изисквания към техническите характеристики на апаратурата, са описани в техническа спецификация — приложение към документацията за участие в процедурата.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38432200 Хроматографи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421 Пловдив
Основно място на изпълнение:

гр. Пловдив

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, провеждане на обучения, профилактика, гаранционна поддръжка на апаратура/система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ. Изискванията към изпълнението на дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, в т.ч. минималните изисквания към техническите характеристики на апаратурата, са описани в техническа спецификация — приложение към документацията за участие в процедурата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: П1 — технически преимущества / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект № BG05M2OP001-1.003-0001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 115-278781
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С решение № 12/26.06.2020 г. на възложителя на основание чл. 110, ал. 1, т. 9 във вр. с чл. 108, т. 4 от ЗОП е прекратена настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Във връзка с постъпили предложения от заинтересовани лица възложителят констатира, че е необходимо да се извършат промени досежно техническите изисквания към апаратурата — предмет на доставка. Промените касаят съществени елементи от функционалностите на апаратурата, в т.ч. по отношение на типа на внедрените в нея технологии и приложимите техники за бързо изпарение и йонизация. Извършването на промени в описанието на обхвата на поръчката и техническата спецификация чрез разширяване на кръга на допустимите техники и технологии за постигане на функционалностите на апаратурата — предмет на доставка, се явява съществена промяна в условията на обявената поръчка, която би могла да доведе до промяна на кръга на заинтересованите лица.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
10/07/2020