TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 330937-2014

Näytä suppea näkymä

01/10/2014    S188

Belgia-Bryssel: Kaupan kestävän kehityksen vaikutusten arviointi ympäristöteollisuutta koskevan sopimuksen yhteydessä

2014/S 188-330937

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto, linja D
Postiosoite: rue de la Loi 200
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Urszula Stepkowska
Vastaanottaja: Sandra Gallina
Sähköpostiosoite: trade-contracts@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22964117
Faksi: +32 22966036

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Virallinen nimi: Euroopan komissio, kauppapolitiikan pääosasto, linja D
Postiosoite: CHAR 08/204, rue de la Loi 200
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Urszula Stepkowska
Vastaanottaja: Sandra Gallina
Sähköpostiosoite: trade-contracts@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22964117
Faksi: +32 22966036
Internet-osoite: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Muu: kauppapolitiikka.
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Kaupan kestävän kehityksen vaikutusten arviointi ympäristöteollisuutta koskevan sopimuksen yhteydessä
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 11: Liikkeenjohdon konsulttipalvelut [6] ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat tai muualla kirjoituspöytätutkimuksena, sillä analyysi toteutetaan keräämällä tietoa kirjallisuuden tutkimista jne. varten.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy julkisia hankintoja koskeva sopimus
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Kestävän kehityksen vaikutusten arvioinnin avulla on tarkoitus tarkastella neuvottelujen kohteena olevia kauppaa koskevia määräyksiä, jotka voivat vaikuttaa taloudellisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin sekä ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyviin kysymyksiin EU:ssa ja ympäristöteollisuutta koskevan sopimuksen neuvotteluihin osallistuvissa maissa.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

79419000 Evaluointineuvontapalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Sopimuksen budjetin, mukaan luettuina kaikki kulut, arvioidaan olevan korkeintaan 250 000 euroa sen kokonaiskestoaikana. Tarjoajan on kuitenkin huomioitava, että sopimus tehdään hinta-laatusuhteeltaan parhaan eli taloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan kanssa.
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 250 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 12 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Ei sovelleta.
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Ilmoitetaan tehtävänkuvauksessa.
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tähän hankintamenettelyyn ei saa osallistua tarjoaja, joka
a) on konkurssissa tai selvitystilassa taikka on keskeyttänyt liiketoimintansa tai jolle on vahvistettu akordi tai jota koskeva konkurssi- tai akordihakemus tai hakemus yhtiön purkamiseksi on vireillä tai joka on muun vastaavan kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuvan menettelyn alainen,
b) on tuomittu ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä rikollisesta teosta lainvoimaisella tuomiolla,
c) on syyllistynyt ammattiaan harjoittaessaan vakavaan virheeseen, jonka hankintaviranomainen voi näyttää toteen millä tahansa perusteella,
d) on laiminlyönyt lakisääteisten sosiaalimaksujen tai verojen suorittamisen maassa, johon se on sijoittautunut, tai hankintaviranomaisen maassa taikka maassa, jossa hankinta toteutetaan,
e) on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla petoksesta, lahjonnasta, rikollisjärjestöön osallistumisesta tai muusta laittomasta toiminnasta, joka vahingoittaa unionin taloudellisia etuja,
f) on ollut hallinnollisen seuraamuksen kohteena syyllistyttyään väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintaviranomaiselle hankintamenettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja tai jonka on todettu rikkoneen vakavasti velvoitteitaan talousarviosta rahoitetun sopimuksen yhteydessä.
Hankintamenettelyn ulkopuolelle suljetaan tarjoaja, joka kyseisen hankintamenettelyn yhteydessä
a) on jäävi,
b) on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen ilmoittaessaan hankintaviranomaiselle hankintamenettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja,
c) on jossakin tämän kohdan alussa (alakohdat a–f) tarkoitetuista, hankintamenettelyn ulkopuolelle sulkemiseen johtavista tilanteista.
Tarjoajien on toimitettava kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus siitä, etteivät ne ole yhdessäkään edellä mainituista tilanteista.
Ainoastaan tarjoajan, jonka kanssa sopimus aiotaan tehdä, on ennen sopimuksen allekirjoittamista toimitettava todisteet kunnian ja omantunnon kautta antamansa vakuutuksen tueksi toimittamalla seuraavat asiakirjat:
— alakohta a, b tai e: äskettäin annettu rikosrekisteriote tai, jollei sellaista ole, asianomaisen koti- tai alkuperämaan oikeus- tai hallintoviranomaisen äskettäin antama vastaava asiakirja osoituksena vaatimusten täyttämisestä,
— alakohta d: asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen äskettäin antama todistus. Jos kyseisessä valtiossa ei anneta tällaisia asiakirjoja tai todistuksia, niiden sijasta voidaan hyväksyä valaehtoinen tai sen puuttuessa juhlallinen vakuutus, jonka asianomainen antaa koti- tai alkuperämaansa oikeus- tai hallintoviranomaiselle, notaarille tai toimialaansa edustavalle viralliselle järjestölle.
Kahdessa edellisessä kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen on hakijan tai tarjoajan sijoittautumismaan kansallisesta lainsäädännöstä riippuen koskettava oikeushenkilöitä ja/tai luonnollisia henkilöitä sekä, jos hankintaviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, yritysjohtajia tai muita henkilöitä, joilla on valtuudet edustaa hakijaa tai tarjoajaa, tehdä päätöksiä sen puolesta tai valvoa sitä.
Mikäli tarjoaja on yritysten konsortio tai palveluntarjoajien ryhmittymä, jokaisen jäsenen tai ryhmittymän on toimitettava edellä mainitut tiedot.
Euroopan komissio voi kuitenkin olla vaatimatta hakijalta tai tarjoajalta todistusasiakirjoja, mikäli kyseiset todisteet on jo toimitettu toisen hankintamenettelyn yhteydessä ja mikäli asiakirjat on myönnetty enintään yhtä vuotta aikaisemmin ja ne ovat yhä voimassa. Tällöin hakijan tai tarjoajan on annettava kunnian ja omantunnon kautta vakuutus, jonka mukaan asiakirjatodisteet on jo toimitettu aiemman hankintamenettelyn yhteydessä, toimitettava referenssi kyseisestä menettelystä ja vahvistettava, että tilanne ei ole muuttunut. Edellä mainitut tiedot on sisällytettävä tarjouseritelmiin.

Vaadittuja todistuksia ja todistusasiakirjoja koskevia tarkkoja tietoja varten tarjoajia pyydetään vierailemaan e-Certis-tietokannan verkkosivustolla osoitteessa http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do

III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: — riittävä taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne, jotta voidaan taata sopimuksen jatkuva ja tyydyttävä suorittaminen sopimuksen koko suunnitellun keston ajan (sekä mahdollisesti vuotuisen vähimmäisliikevaihdon määrittäminen),
— edellä mainittuja perusteita varten esitettyjen todisteiden mahdollisten puutteiden kattamiseksi tarkoitettujen lieventävien toimien luotettavuus.
Todisteet taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta voidaan erityisesti toimittaa yhdellä tai useammalla seuraavista asiakirjoista:
a) pankkien antamat asianmukaiset lausunnot tai tarvittaessa todiste asianmukaisesta ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta,
b) tilinpäätöslaskelmat enintään kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta,
c) ilmoitus kokonaisliikevaihdosta ja sopimuksen kohteena olevia palveluja vastaavasta liikevaihdosta enintään kolmelta viime tilikaudelta, joilta tiedot ovat saatavilla.
Euroopan komissio voi päättää olla vaatimatta hakijalta tai tarjoajalta edellä mainittuja todistusasiakirjoja, mikäli ne on jo toimitettu toista menettelyä varten ja ne ovat vielä voimassa.
Jos tarjoaja tai hakija ei jostakin Euroopan komission perustelluksi katsomasta poikkeuksellisesta syystä johtuen voi toimittaa vaadittuja referenssejä, se voi todistaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa jollakin muulla komission sopimaksi katsomalla tavalla.
Mikäli taloudelliset ja rahoitukselliset valintaperusteet täytetään turvautumalla kolmanteen tahoon, komissio saattaa vaatia, että jos sopimus myönnetään kyseiselle tarjoajalle, kyseinen kolmas taho allekirjoittaa sopimuksen (eli siitä tulee sopimusosapuoli) tai vaihtoehtoisesti toimittaa yhteisvastuullisen ensisijaisen takauksen. Soveltamalla vastuuta kolmanteen tahoon, joka toimittaa rahoitukselliset valmiudet, suojataan paremmin unionin taloudellisia etuja. Tästä on ilmoitettava tehtävänkuvauksessa. Mikäli kolmas taho päättää allekirjoittaa sopimuksen, sen on todistettava, että se ei ole poissulkemiseen johtavassa tilanteessa ja että sillä on pääsy markkinoille.
Komissio aikoo tehdä tämän tarjouspyynnön perusteella sopimuksen oikeudelliselta kannalta yhden osapuolen kanssa.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
Ehdotetun työryhmän on koostuttava asiantuntijoista, joilla on kokemusta seuraavilta aloilta:
a) ympäristön kestävyyteen liittyvät kysymykset – erityisesti tekniset valmiudet kaupan vapauttamisen ympäristövaikutusten arvioimiseksi,
b) talouden ja kaupan analyysi sekä kaupan mallintaminen,
c) alakohtainen asiantuntemus,
d) kansainväliset kauppaneuvottelut, myös asiaankuuluvalla politiikan alalla (kauppasäännöt),
e) sosiaaliseen kestävyyteen liittyvät kysymykset – erityisesti tekniset valmiudet sosiaalisten vaikutusten arviointien suorittamiseksi sekä lukuisten laadullisten ja määrällisten työllisyyteen, ihmisarvoiseen työhön, sukupuoleen ja köyhyyteen liittyvien kysymysten analysoimiseksi yleisellä ja alakohtaisella tasolla,
f) asiantuntemus ihmisoikeusasioissa,
g) taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyvät olosuhteet EU:n 28 jäsenvaltiossa, Japanissa ja kyseessä olevissa maissa,
h) konsultointi- ja verkostoitumistoimet, mukaan luettuna kansalaisyhteiskunnan ja kohderyhmien konsultointi – pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoiminta, ympäristöalan kansalaisjärjestöt, ihmisoikeuksien kannalta merkitykselliset ryhmät sekä työmarkkinaosapuolten edustajat.
Tietämyksen ja asiantuntemuksen on käytävä selvästi ilmi ehdotetuista ansioluetteloista. Kunkin asiantuntijan asiantuntemusala on ilmoitettava selvästi.
Työryhmässä on oltava ryhmänjohtaja, kokeneita asiantuntijoita ja nuoria asiantuntijoita.
Ryhmänjohtajalla on oltava asiaankuuluvaa ammatillista kokemusta vähintään kymmenen vuoden ajalta. Hänellä on oltava kokemusta taloustieteistä ja todistettava yksityiskohtainen tietämys kestävään kehitykseen kohdistuvien vaikutusten arvioinneista.
Työryhmässä on oltava vanhempia ja nuorempia kauppa-alan asiantuntijoita (asianajajat, taloustieteilijät ja mallintamisen asiantuntijat); vanhempien asiantuntijoiden osalta on osoitettava vähintään kahdeksan vuoden asiaankuuluva ammatillinen kokemus, ja nuorempien asiantuntijoiden osalta on osoitettava vähintään kahden vuoden asiaankuuluva ammatillinen kokemus. Työryhmässä on oltava sekä nuorempia että vanhempia asiantuntijoita sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten arvioinnin sekä ihmisoikeusasioiden alalta ja sidosryhmien konsultoinnin alalta tai työmarkkinaosapuoliin ja muihin kansalaisyhteiskunnan edustajiin luotavien suhteiden alalta. Asiantuntijoilla on oltava asiaankuuluvaa ammatillista kokemusta vähintään kahdeksan (vanhemmat asiantuntijat) tai kahden (nuoremmat asiantuntijat) vuoden ajalta.
Työryhmässä on oltava myös useita asiantuntijoita, joilla on aikaisempaa ja perusteellista tietämystä Japanin taloudesta (mielellään myös tietämystä työmarkkinakysymyksistä ja kokemusta ammattiyhdistyksistä ja muista työmarkkinaosapuolista).
Työryhmän on käytettävä sellaisten asiantuntijoiden verkostoa, joilla on kokemusta ja valmiuksia kestävän kehityksen kolmesta ulottuvuudesta sekä ihmisoikeuskysymyksistä, jotta se ei olisi pääasiassa toissijaisen tutkimuksen varassa.
Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan lausunto yksinoikeudesta ja käytettävyydestä kaikkien ehdotettujen asiantuntijoiden osalta. Kunkin asiantuntijan on sitouduttava olemaan käytettävissä hankkeen keston ajan. Asiantuntijan korvaaminen kaupan kestävän kehityksen vaikutusten arvioinnin aikana edellyttää komission kirjallista hyväksyntää, ja sopimusosapuolen on osoitettava, että uudella asiantuntijalla on edellä mainittujen kelpoisuusvaatimusten osalta samantasoinen asiantuntemus kuin henkilöllä, jonka tämä korvaa.
Tarjouksessa on myös oltava mukana luettelo tärkeimmistä asiaankuuluvista hankkeista, joista hakija on ollut suoraan vastuussa ja jotka on suoritettu kolmen viime vuoden aikana ja joilla todistetaan ansiot ja kokemus vaikutusten arvioinnista.
Seuraavat tiedot palveluntarjoajan omasta tilanteesta ja tiedoista ja muodollisuuksista, joita tarvitaan taloudellisten, rahoituksellisten, ammatillisten ja teknisten vähimmäisvaatimusten arvioimiseksi, on toimitettava todisteeksi siitä, että teknistä suorituskykyä ja ammatillisia valmiuksia koskevia vaatimuksia noudatetaan:
a) tiedot palveluntarjoajan ja/tai yrityksen johtohenkilöstön ja erityisesti palvelun suorittamisesta vastaavan henkilön tai henkilöiden koulutuksellisista ja ammatillisista pätevyyksistä (mukaan on liitettävä yksityiskohtaiset ansioluettelot, joista käy selkeästi ilmi edellä olevissa kohdissa kuvattu asiantuntemus),
b) luettelo tärkeimmistä kolmen viime vuoden aikana suoritetuista palveluista, tiedot niiden arvoista, päivämääristä ja julkisista tai yksityisistä toimeksiantajista sekä erityisesti vastaavista hankkeista, joiden suorittaminen on ollut suoraan hakijan vastuulla.
Jos tarjoaja haluaa teettää osan palveluista alihankintana tai käyttää muulla tavoin muiden tahojen valmiuksia, sen on todistettava, että sillä on käytettävissään tarvittavat resurssit sopimuksen suorittamiseksi, esimerkiksi toimittamalla asianomaisten tahojen ilmoitus siitä, että ne sitoutuvat antamaan resurssinsa tarjoajan käyttöön.
Mikäli sopimusosapuoleksi valitaan yksittäinen henkilö, henkilöiden muodostama ryhmittymä tai yksittäinen elinkeinonharjoittaja, tämän on osoitettava, että palvelun jatkuvuus voidaan taata. Komissio arvioi tässä yhteydessä muun muassa tekijöitä, jotka saattavat vaarantaa hankkeen menestyksekkään toteuttamisen. Tällaisia tekijöitä ovat yhden tai useamman hankkeeseen osallistuvan henkilön kuolema tai eroaminen tehtävästään.
Ratkaisuperusteiden mukaisesti tehtävässä arvioinnissa otetaan huomioon ainoastaan ne ehdotukset, jotka täyttävät kaikki valintaperusteet.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
TRADE2014/D1/D16.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.11.2014 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 24.11.2014 - 11:00

Paikka:

rue de la Loi 170, Charlemagne-rakennus, Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä
Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Julkiseen avaustilaisuuteen osallistumista koskevat pyynnöt on lähetettävä viimeistään 10.9.2014 ainoastaan sähköpostilla kohdassa I.1 mainitulle yhteyspisteelle ja mainittuun osoitteeseen. Tarkka aika ja paikka ilmoitetaan niille, jotka ovat sähköpostia lähettämällä osoittaneet olevansa kiinnostuneita osallistumaan avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot

Tarjoajat voivat ladata tarjousasiakirjat sekä mahdolliset lisäasiakirjat ja -tiedot kauppapolitiikan pääosaston julkisia hankintoja koskevalta internetsivustolta osoitteesta http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/

Kyseistä sivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajan on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

Asiakirjat ovat saatavissa myös sähköistä tarjoamista (”e-tendering”) koskevan sovelluksen välityksellä seuraavasta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=561

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19.9.2014