Доставки - 331125-2017

23/08/2017    S160

България-София: Система за видеонаблюдение

2017/S 160-331125

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: бул. „Шипченски проход“ № 69
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1574
Държава: България
Лице за контакт: Златко Кузманов — директор Сп Дирекция Ръководство на корабния трафик — Черно море
Електронна поща: z.kuzmanov@bgports.bg
Телефон: +359 28079999 / +359 52684930
Факс: +359 08079966 / +359 52632832
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.bgports.bg
Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/200
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/200
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“.

II.1.2)Основен CPV код
32323500 Система за видеонаблюдение - JA01 - JA02 - JA03 - JA04 - JA05 - JA12 - JA19 - JA20
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видео-наблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“, зонирани съгласно Приложение 2 към техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG BULGARIA
Основно място на изпълнение:

Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изготвяне на технически проекти, изграждане и поддръжка на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища, в това число системи за видео-наблюдение, периметрова охрана, автоматизирано разпознаване на регистрационни номера, интеграционна платформа, комуникационна инфраструктура и контролни центрове. Системите ще се реализират на териториите на Пристанищен терминал „Бургас-Изток-1“, Пристанищен терминал „Варна-Изток“ и Пристанищен терминал „Варна-Запад“, зонирани съгласно Приложение 2 към техническата спецификация.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Техническо предложение -1. Качество и обхват на предоставения идеен проект-50 т.; 2. Технически показатели на камери тип 3-10 т.; 3. Технически показатели на камери тип 1-5 т.; продължава в поле II.2.14) / Тежест: 60 %
Критерий за качество - Име: Срок за цялостно изпълнение като сбор на: 1. срок за проектиране — 50 т.; 2. срок за доставка, инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация и обучение — 50 т. / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 30 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 5 800 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 18
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 — 2020.
II.2.14)Допълнителна информация

4. Функционални възможности на предложената видео-мениджмънт системата — 20 т.; 5. Функционални възможности на предложената интеграционна платформа — 15 т.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят няма поставено изискване.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят няма поставено изискване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят няма поставено изискване.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Всеки участник трябва да притежава опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират дейности по доставка и изграждане на система за видеонаблюдение, комуникационна инфраструктура и софтуерна интеграция. 2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност. Екипът от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката, трябва да отговарят на следните минимални изисквания: Ръководител на проекта, който да притежава: висше образование; сертификат за професионален ръководител на проекти, издаден от международно призната организация за управление на проекти или еквивалентен; най-малко 5 (пет) години опит в ръководене на проекти; опит като ръководител на успешно завършени проекти в областта на системи за видеонаблюдение. Комуникационен експерт (2-ма), които да притежават: висше образование в някоя от областите на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна; опит в реализирането на проекти за инсталиране на хардуерно и комуникационно оборудване, необходими за изграждане на системи за видеонаблюдение. Експерт Системи за съхранение на данни, който да притежава: висше образование в някоя от областите на комуникационните технологии, информационните технологии, компютърни системи и технологии, информатика, технически науки или еквивалентна; сертификат за успешно преминато обучение в областта на „системи за съхранение на данни“ издаден от специализиран учебен център или от производител на системи за съхранение на данни; опит в реализирането на проекти за инсталиране на хардуерно и комуникационно оборудване, необходими за изграждане на системи за видеонаблюдение. Експерт по видеонаблюдение (2-ма), които да притежават: Сертификат за преминато обучение за видеонаблюдение и/или контрол на достъпа и/или периметрова охрана или еквивалентни; мин. 5 (пет) години опит в областта на системи за видеонаблюдение; опит в реализирането на проекти за инсталиране на системи за видеонаблюдение. Проектант по част Електро, който да притежава пълна проектантска правоспособност или еквивалент. 3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалентен, или еквивалентни мерки, с обхват на сертификация отговарящ на премета на поръчката. 4. Участникът следва да прилага система за управление на околната среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2015) или еквивалентен, или еквивалентни мерки, с обхват на сертификация отговарящ на премета на поръчката. 5. Участникът трябва да прилага система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен, или еквивалентни мерки, с обхват на сертификация отговарящ на премета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. За доказване изискването по т. 1 участникът предоставя (декларира) в Част IV Критерии за подбор, раздел В на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за изпълнените през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване офертата дейности, които са с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите. При сключване на договора с избрания изпълнител следва да бъдат представени удостоверения за добро изпълнение, съгласно списъка в ЕЕДОП, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема. 2. За доказване на изискването по т. 2 участникът предоставя (декларира) в Част IV Критерии за подбор, раздел В на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за наличието на екип от експерти с подробно описана професионалната компетентност на лицата (вкл. са посочени документите, доказващи придобитата професионална компетентност с наименование, №, дата и орган, който ги е издал и изискуемия от възложителя опит). При сключване на договора с избрания изпълнител следва да бъдат представени надлежни доказателства за съответствие на предложените експерти с изискванията на възложителя. 3-5. За доказване на изискването по т. 3-5 участникът предоставя (декларира) в Част IV Критерии за подбор, раздел Г на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за притежавания сертификат (№ и дата на издаване, обхват, валидност и органа, който го е издал). При сключване на договора с избрания изпълнител следва да бъде представено заверено копие от валиден Сертификат или еквивалентни документи. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Когато участникът не е имал достъп до изискания от възложителя сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не се прилага.

III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

1. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от неговата стойност без ДДС и се представя в 1 от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на възложителя; б) банкова гаранция в полза на възложителя; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията по б. а) или б. б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 2. При подписване на договора, изпълнителят представя гаранция за размера на авансовото плащане. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията, която се представя в 1 от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя. Предвидени са авансово плащане в размер на 30 % от стойността на договора срок от 30 работни дни от подписването му и междинни плащания. Начинът на плащане е уреден в чл. 3 на проекта на договор.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката. Договорът за създаване на обединение трябва да съдържа следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Възложителят изисква в договора/споразумението за създаване на обединение, страните: 1. Да определят партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществената поръчка; 2. Да са уговорили солидарна отговорност за изпълнението на настоящата обществена поръчка, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; 3. Да са уговорили че:

а) срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена, в т.ч. и гаранционна поддръжка; б) не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 10/10/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11/10/2017
Местно време: 11:00
Място:

ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, гр. София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 69, ет. 4, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява представителната си власт с изрично пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на офертите.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Основания за отстраняване: 1. Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП; 2. Участник, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е предложил подизпълнител, който е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, или е свързан с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, ще бъде отстранен от участие. Участник — обединение, което не е юридическо лице, но в което участват лица, регистрирани или свързани с лица, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако е налице някое от изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. 4. Представяне на ценово предложение, надвишаващо обявената прогнозна стойност за изпълнение на поръчката. 5. Предложеният срок за изпълнение не е цяло число, посочен е в друга единица, различна от „календарни месеци“ или е по-дълъг от максималния срок — 18 месеца, или бъде констатирано несъответствие между предложения срок и този в графика за изпълнение на отделните дейности. 6. Предложеният срок за пълна гаранционна поддръжка на системата е по-кратък от минимално посочения — 24 месеца.

За доказване на съответствието си с изискванията на възложителя към личното състояние, участниците попълват съответните раздели на Част III в ЕЕДОП.

Други основания за отстраняване: съгласно чл. 107 от ЗОП.

Условията и сроковете за задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение и гаранцията за авансовото плащане се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви, разноски или други плащания за периода, през който средствата законно са престояли при него, съответно изпълнителят не е разполагал с възможност да ги използва.

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. В тези случаи разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го представи на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят представя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане към подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби срещу решението за откриване на процедурата могат да се подават от всяко заинтересовано лице в срока по ч. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/08/2017