Строителство - 333469-2016

27/09/2016    S186

Итaлия-Испра: Изграждане и поддръжка на нова сървърна зала за JRC Испра

2016/S 186-333469

Обявление за поръчка

Строителство

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Joint Research Centre (JRC)
Пощенски адрес: via Enrico Fermi 2749, TP 582
Град: Ispra VA
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: 21027
Държава: Италия
Лице за контакт: Nina Faggion Robertsson
Електронна поща: JRC-R4NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.jrc.ec.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1845
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Изследване.

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изграждане и поддръжка на нова сървърна зала за JRC Испра.

Референтен номер: JRC/IPR/2016/R.I.4/5021/OC.
II.1.2)Основен CPV код
51100000 Услуги по инсталиране на машини за произвеждане и използване на електрическа и механична енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Европейската комисия търси доставчик за проектиране, изграждане и реализиране на сървърна зала, готова за ползване.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
42500000 Оборудване за охлаждане и вентилиране
71321000 Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради
31210000 Електрически уреди за комутиране или предпазване на електрически вериги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

JRC Ispra, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ИТАЛИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Европейската комисия търси доставчик за проектиране, изграждане и реализиране на модернизиране за сървърна зала, готова за ползване. Работата и услугите включват: доставка и монтиране; настройване; пускане в действие; тестване; привеждане в експлоатация и поддръжка.

Проектът се отнася до модернизиране и/или подобряване на съществуващото основно оборудване и инсталации, за да се оптимизира функционирането на съществуващите механични и електрически услуги.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 150 000.00 EUR
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 55
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 28/10/2016
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 04/11/2016
Местно време: 10:00
Място:

Зала 7, на входа на обекта на JRC Ispra (втори етаж, над входа на рецепцията на JRC).

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Най-много 2 лица на оферент са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите. Заявлението за участие трябва да бъде изпратено до адреса за контакти не по-късно от 28.10.2016 г., заедно с копие от личната карта/паспорт.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

Планирано е задължително посещение на място на 14.10.2016 (10:00). Заявлението за участие трябва да бъде изпратено до адреса за контакти не по-късно от 10.10.2016, заедно с копие от личната карта/паспорт.

Документацията и комуникацията, свързана с тази процедура, са достъпни безплатно на следния интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1845

Всякаква допълнителна информация и отговор на запитвания за разяснения ще бъде публикувана/публикуван там. Следователно отговорност на икономическите оператори е да проверяват редовно интернет страницата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: 2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Факс: +352 4303-2100
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/09/2016