Услуги - 333517-2019

16/07/2019    S135    Услуги - Конкурс за проект - Открита процедура 

България-Бургас: Услуги, предоставени от скулптори

2019/S 135-333517

Обявление за конкурс за проект

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Бургас
Национален регистрационен номер: 000056814
Пощенски адрес: ул. „Александровска“ № 26
Град: Бургас
код NUTS: BG341
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Валерия Димитрова
Електронна поща: v.daalova@burgas.bg
Телефон: +359 56907288
Факс: +359 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.burgas.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39225

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/39225
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Открит конкурс за идеен проект на паметник на Александър Георгиев Коджакафалията от траен материал (бронз, камък или смесена техника).

II.1.2)Основен CPV код
92312230
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71220000
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обект на конкурса е идеен проект на паметник на Александър Георгиев Коджакафалията от траен материал (бронз, камък или смесена техника) в съответствие с издадената на основание чл. 140 от ЗУТ от главния архитект на Община Бургас виза за проектиране, рег. индекс № 08-00-573/24.10.2013 г. На заседание на ЕСУТ от 14.3.2012 г. с протокол № 8 е определен терен за изграждане на паметник на Александър Георгиев Коджакафалията. На заседание на Общински съвет — Бургас на 26.6.2012 г. с протокол № 11 е взето решение за предоставяне на терен в обособено УПИ II, кв. 139 по плана на ЦГЧ в Бургас, намиращ се между улиците „Цар Симеон“ и булевард „Стефан Стамболов“. През 2018 година протокол № 39, 27.3.2018 г., т. 21.1 Общински съвет взема решение за изграждане на паметник на Александър Георгиев Коджакафалията, представляващ скулптурно изображение.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.10)Критерии за подбора на участници:
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
Участието е ограничено до определена професия: да
Посочете професията:

Екип — строителен инженер, специалност ПГС или ССС, или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в държава, 1 архитект и скулптор, като архитектът и инженерът следва да притежават квалификация и правоспособност съгласно чл. 229, чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от ЗКАИИП. Скулпторът следва да е изпълнявал минимум 1 услуга, изработване на паметник от монументалното изкуство.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.2)Вид на конкурса
Открит
IV.1.7)Имена на вече избрани участници:
IV.1.9)Критерии, прилагани при оценяването на проектите:

Идейно решение — максимален брой точки — 60 (шестдесет).

Общата оценка на идейното предложение е сбор от стойностите по 3 показателя — А= П1+П2+П3. Оценката на показател „Идейно решение“ се извършва на база сравнение между отделни предложения, като се оценяват висока естетическа, художествена и функционална стойност на предложеното идейно решение съгласно представеното техническо задание, приложени към проектното предложение. Към идейното решение се прилага обяснителна записка (вид и качество на материалите, размери на паметника, от която журито да придобие най-точна представа за обекта и идейното решение.

„Идейно решение“ — максимален брой точки — 60 т.

П1 „Описание на идейно решение“ — максимален брой точки — 20 т.

П2 „Връзка на идейното решение със заобикалящата го среда“ — максимален брой точки — 20 т.

П3 „Символика на пластичното решение“ — максимален брой точки — 20 т.

Б. Решението е в рамките на пределно допустимите средства — до 40 т.

Комплексната оценка на проекта се формира като сума от общите оценки по критерии А и Б, както следва:

К О = А + Б

Максималната комплексна оценка е 100 т. Проектът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на проекти или на заявления за участие
Дата: 26/08/2019
Местно време: 17:15
IV.2.3)Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие:
Български
IV.3)Награди и жури
IV.3.1)Информация относно наградата/ите
Ще се връчва/т награда/награди: да
Брой и стойност на наградата/ите, която/които ще се връчва/т :

Първо място — 1 000 BGN, второ място — 800 BGN, трето място — 700 BGN.

IV.3.2)Подробности относно плащанията за всички участници :

Наградeният фонд се изплаща на класираните участници не по-късно от 30 дни след приключване журирането на конкурса и след влизане в сила на решението за класиране на възложителя.

IV.3.3)Последващи поръчки
Всяка поръчка за услуги след провеждането на конкурса ще бъде възложена на спечелилия или на спечелилите конкурса: да
IV.3.4)Решение на журито
Решението на журито е задължително за възлагащия орган/възложителя: да
IV.3.5)Имена на избраните членове на журито :

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

На класирания на първо място участник ще се възложи изготвяне на технически проект,изграждане и монтаж на паметника след провеждането на процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). Посочената прогнозна стойност е максимална, като включва стойността на наградите и реализацията на проекта, вкл. изработване на технически инвестиционен проект.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедура и/или решение за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/07/2019