Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Доставки - 335614-2020

16/07/2020    S136

България-София: Автобуси за обществен транспорт

2020/S 136-335614

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Столичен автотранспорт“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 121683408
Пощенски адрес: ул. „Житница“ № 21
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1612
Държава: България
Лице за контакт: Стефка Доковска
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com
Телефон: +359 29554132
Факс: +359 29554067
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.sofiabus.bg
Адрес на профила на купувача: https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/0912019dn5bua/
I.6)Основна дейност
Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на 5 броя употребявани автобуси

II.1.2)Основен CPV код
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по доставка на 5 броя употребявани автобуси с механични предавателни кутии и регистрирането на автобусите в КАТ от името и за сметка на възложителя. Изискванията към дейностите по доставка на автобусите и регистрирането на автобусите в КАТ (от името и за сметка на възложителя), предмет на настоящата обществена поръчка, са подробно описани в техническа спецификация приложение № 1, неразделна част от документацията. Пълното описание на изискванията към употребяваните автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложените към настоящата документация техническа спецификация приложение № 1, неразделна част от документацията.

Важно: Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие в съответствие с чл. 114 от ЗОП.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 1 190 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
34121100 Автобуси за обществен транспорт
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица)
Основно място на изпълнение:

Изпълнителят доставя всички автобуси с 1 доставка до „Столичен автотранспорт“ АД, авт. поделение „Дружба“, находящо се в град София, гара „Искър“, ул. „Кап. Любен Кондаков“ № 7.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнението на предмета на настоящата ОП включва дейности по доставка на 5 бр. употребявани автобуси с механични предавателни кутиии и регистрирането на автобусите в КАТ от името и за сметка на възложителя. Изискванията към дейностите по доставка на автобусите и регистрирането на автобусите в КАТ (от името и за сметка на възложителя), предмет на настоящата ОП, са подробно описани в техн. спецификац. — приложение № 1, неразделна част от настоящата документация. Пълното описание на изискванията към употребяваните автобусите, обект на настоящата поръчка, е дадено в приложената техн. спецификац. — прил. № 1, неразделна част от документацията за ОП. Доставката на автобусите ще се извърши еднократно и в обем, както следва: 5 бр. употребявани автобуси — в срока, офериран от избрания изпълнител (но не повече от 45 дни), считано от датата на получаване на възлагателно писмо от възл-я до изпълнителя след осигуряване на финансиране за изпълнението на дост. Приемането и предав-то...

Продълж. в II.2.14).

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: ГП — година на производство / Тежест: 50 %
Критерий, свързан с разходи - Име: Ц — обща цена за изпълнение на поръчката / Тежест: 50 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Продължава от II.2.4):... на автобусите и специализираното оборудване към тях, както и преминаването на риска от изпълнителя на възложителя се осъществява съгласно уговореното в договора (проекта на който е неразделна част от документацията за обществена поръчка). Регистрирането на автобусите в КАТ е от името и за сметка на възложителя.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 172-420874
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: А-94
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
07/07/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Бускар“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 108561627
Пощенски адрес: бул. „България“ № 53, бл. БКС, ет. 5
Град: Кърджали
код NUTS: BG425 Кърджали
Пощенски код: 6600
Държава: България
Електронна поща: autocarsbuskar@abv.bg
Телефон: +359 887932474
Факс: +359 887932474
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 200 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1 190 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Сключени договор № А-94/7.07.2020 г. с предмет „Доставка на 5 броя употребявани автобуси“ за срок от 45 дни.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
15/07/2020