Услуги - 336900-2022

24/06/2022    S120

Бeлгия-Брюксел: Рамков договор за признаване на еквивалентността на схемите за надлежна проверка на веригата за доставки съгласно Регламент (ЕС) 2017/821 (полезни изкопаеми от зони на конфликт)

2022/S 120-336900

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Генерална дирекция „Търговия“ (TRADE), TRADE.C — Africa, Caribbean and Pacific, Азия (II), Trade andSustainable Development, Green Deal
Пощенски адрес: Rue de la Loi 170
Град: Brussels
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Електронна поща: trade-contracts@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/calls-for-tender/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10798
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Рамков договор за признаване на еквивалентността на схемите за надлежна проверка на веригата за доставки съгласно Регламент (ЕС) 2017/821 (полезни изкопаеми от зони на конфликт)

Референтен номер: TRADE/2022/OP/0006-PIN
II.1.2)Основен CPV код
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Рамков договор, за да се обхванат услугите в подкрепа на Комисията при признаването на еквивалентността на схемите за надлежна проверка на веригата за доставки съгласно Регламент (ЕС) 2017/821 и, ако е приложимо, чрез проверка, че установените схеми за надлежна проверка на веригата за доставки продължават да отговарят на критериите, довели до признаване на еквивалентността.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79400000 Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
79000000 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Основно място на изпълнение:

Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Рамков договор за признаване на еквивалентността на схемите за надлежна проверка на веригата за доставки съгласно Регламент (ЕС) 2017/821 (полезни изкопаеми от зони на конфликт).

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
29/07/2022

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С това обявление за предварителна информация се обявява намерението на възлагащия орган да публикува бъдеща покана за участие в търг. На този етап няма налична друга информация или документи. Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират на адреса в раздел I.3), за да могат да бъдат уведомени, когато обявлението за поръчка и всички документи за обществената поръчка, включително тръжните спецификации, са публикувани.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
17/06/2022