Byggentreprenader - 336911-2022

24/06/2022    S120

Sverige-Gävle: Reningsverk

2022/S 120-336911

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gästrike Vatten
Nationellt registreringsnummer: 556751-1661
Postadress: Gästrike Vatten Hamnleden 20
Ort: Gävle
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Postnummer: 806 41
Land: Sverige
Kontaktperson: Annie Persson
E-post: annie@ecenea.se
Telefon: +46 700822248
Internetadress(er):
Allmän adress: www.gastrikevatten.se
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Projekt Nytt reningsverk Gävle – totalentreprenad i samverkan

Referensnummer: 12919
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45232421 Reningsverk
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser att resultera i ett samverkansavtal som reglerar ramarna för en samverkansentreprenad mellan beställare och totalentreprenör.

När samverkansavtalet tecknats påbörjar totalentreprenören projektarbetet som ansvarig generalkonsult enligt (ABK 09) i den pågående projekteringen för Fas 1 (Systemhandling). Vartefter Fas 1 färdigställs för upprättar parterna en skriftlig överenskommelse för att detaljreglera innehåll och förväntat resultat för därpå följande fas, Fas 2 (ABT06).

Gävles nuvarande reningsverk på Duvbacken närmar sig taket för sin tekniska kapacitet. I det nu gällande miljötillståndet anges att ett nytt reningsverk skall byggas inom en tioårsperiod. Utöver det anger Gävle kommuns mål för framtida positiv befolkningsutveckling med 120 000 innevånare år 2030 och 150 000 innevånare år 2050. Det här gör att ett nytt reningsverk behöver byggas och dimensioneras för 150 000 personekvivalenter (pe) och förberedas för möjlig framtida utbyggnad för 200 000 pe. Det nya reningsverket planeras för att stå klart år 2027. Styrelsen för Gävle Vatten har beslutat att inleda projektplanering för att få fram underlag till ett investeringsbeslut för ett sådant reningsverk. Styrelsen har även beslutat att det nya reningsverket skall lokaliseras intill det befintliga vid Duvbacken i Bomhus, Gävle.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 2 000 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45231300 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar
45232421 Reningsverk
45252000 Bygg- och anläggningsarbeten: avlopps- och vattenreningsverk och avfallsförbränningsanläggningar
45252127 Byggnation av avloppsreningsverk
45252210 Byggnation av vattenreningsverk
45332200 VA-arbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE313 Gävleborgs län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gävleborgs län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser att resultera i ett samverkansavtal som reglerar ramarna för en samverkansentreprenad mellan beställare och totalentreprenör.

När samverkansavtalet tecknats påbörjar totalentreprenören projektarbetet som ansvarig generalkonsult enligt (ABK 09) i den pågående projekteringen för Fas 1 (Systemhandling). Vartefter Fas 1 färdigställs för upprättar parterna en skriftlig överenskommelse för att detaljreglera innehåll och förväntat resultat för därpå följande fas, Fas 2 (ABT06).

Gävles nuvarande reningsverk på Duvbacken närmar sig taket för sin tekniska kapacitet. I det nu gällande miljötillståndet anges att ett nytt reningsverk skall byggas inom en tioårsperiod. Utöver det anger Gävle kommuns mål för framtida positiv befolkningsutveckling med 120 000 innevånare år 2030 och 150 000 innevånare år 2050. Det här gör att ett nytt reningsverk behöver byggas och dimensioneras för 150 000 personekvivalenter (pe) och förberedas för möjlig framtida utbyggnad för 200 000 pe. Det nya reningsverket planeras för att stå klart år 2027. Styrelsen för Gävle Vatten har beslutat att inleda projektplanering för att få fram underlag till ett investeringsbeslut för ett sådant reningsverk. Styrelsen har även beslutat att det nya reningsverket skall lokaliseras intill det befintliga vid Duvbacken i Bomhus, Gävle.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
21/06/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/06/2022