Доставки - 337825-2017

29/08/2017    S164    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-София: Персонални компютри

2017/S 164-337825

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Държавна агенция „Национална сигурност“
Национален регистрационен номер: 129009710
Пощенски адрес: бул. „Черни връх“ № 45
Град: София
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1407
Държава: България
Лице за контакт: Иван Маринов
Електронна поща: dans@dans.bg
Телефон: +359 28147750
Факс: +359 28147753

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.dans.bg

Адрес на профила на купувача: www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Друга дейност: национална сигурност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на компютри и хардуер по спецификация.

II.1.2)Основен CPV код
30213000 Персонални компютри
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на обществената поръчка е „Доставка на компютри и хардуер — по спецификация, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 — „Лаптопи”; Обособена позиция № 2 — „Сървъри и хардуер”; Обособена позиция № 3 — „Работни станции”; Обособена позиция № 4 — „Персонални компютри”; Обособена позиция № 5 — „Преносими компютри”; Обособена позиция № 6 — „Сървър”; Обособена позиция № 7 — „Сървърни конфигурации” (На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособена позиция № 7 за „Сървърни конфигурации” по реда, предвиден за индивидуалната й стойност (директно по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП — на стойност 5 500 BGN без ДДС). Отделянето на обособената позиция е извършено при условията на чл. 21, ал. 6, а именно: прогнозната стойност не надхвърля 156 464 лева без ДДС, както и не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сървъри и хардуер

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
30233130 Запомнящи устройства с магнитен диск
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

Гр. София, франко склада на ДАНС, бул. „Черни връх“ № 45.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на:

Сървър — 1 бр., Устройство за архивиране на информация — 2 бр., Твърд диск SSD PRO — 3 бр., Сървърна конфигурация — тип 2 — 1 бр., съгласно изискванията на възложителя, описани в техническата спецификация за съответната обособена позиция.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 117-234493
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Обособена позиция №: 2
Наименование:

Доставка на сървъри и хардуер

Възложена е поръчка/обособена позиция: не
V.1)Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
Други причини (прекратяване на процедурата)

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С решение № 18-123/09.08.2017 г. заместник-председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“ Недялко Недялков (упълномощен за възложител на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП, съгласно заповед № З-1378/14.05.2016 г. на председателя на ДАНС) прекратява на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП процедура за възлагане на обособена позиция № 2 „Сървъри и хардуер“ на обществена поръчка с предмет „Доставка на компютри и хардуер — по спецификация“, публикувано на профила на купувача на електронната страница на ДАНС на адрес: http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/727-comphard-2017-art-bul

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/08/2017