Доставки - 338280-2022

Submission deadline has been amended by:  379515-2022
24/06/2022    S120

България-София: Суперкомпютър (с голяма изчислителна мощ)

2022/S 120-338280

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Национален регистрационен номер: 175905727
Пощенски адрес: ул. АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ, бл. 25А
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: Galia Mladenova Angelova
Електронна поща: zopiict@bas.bg
Телефон: +359 29796611
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.iict.bas.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/26845
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/215493
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/215493
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: научна дейност

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс

II.1.2)Основен CPV код
30211100 Суперкомпютър (с голяма изчислителна мощ)
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс" по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка и инсталиране на компютърна ситема, състояща се от не по-малко от 128 възела с универсални процесори и не по-малко от 16 възела със свързани към всеки от тях не по-малко от 4 графични ускорителя, при общ брой на графичните ускорители не по-малък от 100, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 855 344.17 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Основно място на изпълнение:

гр. София, ул. акад. Георги Бончев, бл. 8

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Доставка на оборудване за хетерогенен суперкомпютърен комплекс" по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии” включва закупуване/доставка и инсталиране на компютърна ситема, състояща се от не по-малко от 128 възела с универсални процесори и не по-малко от 16 възела със свързани към всеки от тях не по-малко от 4 графични ускорителя, при общ брой на графичните ускорители не по-малък от 100, както и комуникационно оборудване за осъществяване на вътрешни и външни връзки на системата.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Теоретична върхова производителност на сървърната подсистема (клъстер) с универсални многоядрени процесори / Тежест: 10
Критерий за качество - Име: Теоретична върхова производителност на сървърната подсистема (клъстер) с универсални многоядрени процесори и графични ускорители / Тежест: 30
Критерий за качество - Име: Срок в години на гаранционна поддръжка на оборудването / Тежест: 40
Цена - Тежест: 20
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 855 344.17 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологиии”, финансиран по ОП НОИР

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

не се изисква

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови години в размер на прогнозната стойност.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Под „доставка/дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на компютърно оборудване включваща не по-малко от 10 сървъра.

Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

2. Участникът следва да притежава система за управление на качеството по стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват в областта на доставки и продажба на мрежово и компютърно оборудване и гаранционно обслужване, съответстващ на предмета на поръчката. (чл.63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

3. Участникът следва да е оторизиран от производителя/ите на предлаганото оборудване или от упълномощен/и от производителя/ите представител/ите за право на търговия/дистрибуция, сервиз/гаранционно и извънгаранционно

обслужване. В случай, че участникът е оторизиран от упълномощен представител/ите на производителя/ите, то същия/ите следва да разполага/т с представителна власт да упълномощава/т и трети лица за продажба/дистрибуция, сервиз/гаранционно и извънгаранционно обслужване.

4. Участникът трябва да разполага с квалифициран екип за изпълнение на поръчката, който да включва най-малко следните видове експерти:

• Ключов експерт 1: „Ръководител на проекта /административен ръководител/“ - минимум 1 експерт.

• Ключов експерт 2: „Технически ръководител на проекта“ - минимум 1 експерт.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).

Под „доставка/дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира доставка на компютърно оборудване включваща не по-малко от 10 сървъра.

Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.

2. Участникът следва да притежава система за управление на качеството по стандарт ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват в областта на доставки и продажба на мрежово и компютърно оборудване и гаранционно обслужване, съответстващ на предмета на поръчката. (чл.63, ал. 1, т. 10 от ЗОП).

3. Участникът следва да е оторизиран от производителя/ите на предлаганото оборудване или от упълномощен/и от производителя/ите представител/ите за право на търговия/дистрибуция, сервиз/гаранционно и извънгаранционно обслужване. В случай, че участникът е оторизиран от упълномощен представител/ите на производителя/ите, то същия/ите следва да разполага/т с представителна власт да упълномощава/т и трети лица за продажба/дистрибуция, сервиз/гаранционно и извънгаранционно обслужване.

4. Участникът трябва да разполага с квалифициран екип за изпълнение на поръчката, който да включва най-малко следните видове експерти:

• Ключов експерт 1: „Ръководител на проекта /административен ръководител/“ - минимум 1 експерт.

• Ключов експерт 2: „Технически ръководител на проекта“ - минимум 1 експерт.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора, без ДДС.80% от гаранцията за изпълнение обезпечава доставката, инсталирането и обучението за работа, а останалата част (20 %) обезпечава изпълнението на задължението за гаранционна поддръжка. Гаранцията се представя в една от следните форми, по избор на участника:

• банкова гаранция в полза на ИИКТ-БАН;

• парична сума, вносима по сметка на ИИКТ-БАН, IBAN: BG19SOMB 9130 33 40738700, BIC: SOMBBGSF;

• застрахователна полица за застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие от застрахователя на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето ползващо лице по тази застраховка.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/08/2022
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 26/01/2023
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 03/08/2022
Местно време: 11:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 196 и следващите от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2022