Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 338735-2019

19/07/2019    S138

Швeция-Solna: Охранителни услуги

2019/S 138-338735

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Пощенски адрес: Gustav III:s boulevard 40
Град: Solna
код NUTS: SE SVERIGE
Пощенски код: 169 73
Държава: Швеция
Лице за контакт: Procurement Back Office
Електронна поща: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.ecdc.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Охранителни услуги

Референтен номер: RP/2018/RMC/10024
II.1.2)Основен CPV код
75241000 Услуги по опазване на обществената сигурност
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на поръчката е предоставяне на охранителни услуги, предоставяне на оборудване свързано със сигурността и безопасността, с цел повишаване на сигурността на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Изпълнителят трябва да бъде в състояние да предостави оборудването, изисквано от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), за да се гарантира неговото монтиране и поддръжка, както и за да се гарантира сертифицирано обучение от специализиран персонал. Обхватът на услугите включва, но не се ограничава, до:

— контрол на достъпа на посетители до помещенията на ECDC;

— наблюдение и патрулиране в помещенията на ECDC;

— предоставяне и поддръжка на оборудване, свързано със сигурността и безопасността;

— предоставяне на ad hoc експертен опит по отношение на безопасността и сигурността в помещенията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 2 190 000.00 EUR
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
79711000 Услуги чрез сигнално-охранителни системи
79710000 Услуги по безопасност
79713000 Охранителни услуги
42960000 Системи за управление и контрол, оборудване за печат и графичен дизайн, офис оборудване и оборудване за обработка на информацията
51700000 Услуги по инсталиране на оборудване за защита от пожари
75250000 Услуги по пожарна и аварийна безопасност
79715000 Услуги по патрулиране
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: SE SVERIGE
Основно място на изпълнение:

Помещенията на ECDC.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на поръчката е предоставяне на охранителни услуги, предоставяне на оборудване свързано със сигурността и безопасността, с цел повишаване на сигурността на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC). Изпълнителят трябва да бъде в състояние да предостави оборудването, изисквано от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), за да се гарантира неговото монтиране и поддръжка, както и за да се гарантира сертифицирано обучение от специализиран персонал. Обхватът на услугите включва, но не се ограничава, до:

— контрол на достъпа на посетители до помещенията на ECDC;

— наблюдение и патрулиране в помещенията на ECDC;

— предоставяне и поддръжка на оборудване, свързано със сигурността и безопасността;

— предоставяне на ad hoc експертен опит по отношение на безопасността и сигурността в помещенията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Качество и съответствие на методиката, изложена в офертата / Тежест: 50
Критерий за качество - Име: Организация на работата за осигуряване на услугата / Тежест: 50
Цена - Тежест: 40 %
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Ограничена процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 153-350132
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование:

Охранителни услуги

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
09/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: Tempest Security Sverige AB
Град: Stockholm
код NUTS: SE SVERIGE
Държава: Швеция
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 190 000.00 EUR
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2 190 000.00 EUR
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/07/2019